Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Ιουνίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και της Πολιτικής Άμυνας του ίδιου υπουργείου, των επαρχιακών διοικήσεων, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συμβουλίων αποχετεύσεων, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, καθώς και για τη μερική εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο σκοπείται η δημιουργία του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για τη ρύθμιση των διαδικασιών αξιολόγησης, διαχείρισης και αντιμετώπισης των κινδύνων πλημμύρας, με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών που οι πλημμύρες επιφέρουν στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και την οικονομική ανάπτυξη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στον προτεινόμενο νόμο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν τον προσδιορισμό των λεκανών απορροής ποταμών και τις συσχετιζόμενες παράκτιες ζώνες που κινδυνεύουν από πλημμύρες, τη διεξαγωγή προκαταρκτικής αξιολόγησης των κινδύνων πλημμύρας, την ετοιμασία χαρτών κινδύνου πλημμυρών, καθώς και την κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας με στόχο την πρόληψη, την προστασία, το μετριασμό των επιπτώσεων των πλημμυρών και την ετοιμότητα για αντιμετώπισή τους. Περαιτέρω, με βάση τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, αρμόδια αρχή για τον προσδιορισμό των λεκανών απορροής ποταμών, τη διεξαγωγή προκαταρκτικής αξιολόγησης των κινδύνων πλημμύρας, την ετοιμασία χαρτών κινδύνου πλημμυρών, καθώς και για την κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας είναι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Εσωτερικών, ως η συντονιστική αρχή, θα είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των εν λόγω σχεδίων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, κατά την επεξεργασία του προτεινόμενου νόμου δε διεξήχθη από το αρμόδιο υπουργείο ευρύς δημόσιος διάλογος, γιατί η προτεινόμενη εναρμονιστική νομοθεσία περιλαμβάνει πρόνοιες και διαδικασίες επιστημονικής φύσεως που συμφωνήθηκαν μετά από διαβουλεύσεις επιστημόνων από όλα τα κράτη μέλη. Συναφώς, όπως αναφέρεται στα εν λόγω στοιχεία, ο δημόσιος διάλογος μεταξύ των κοινωνικών συνόλων θα διεξαχθεί σε μεταγενέστερο στάδιο κατά την παρουσίαση των χαρτών κινδύνου πλημμύρας και σε μεγαλύτερο βαθμό κατά την κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

Τέλος, με βάση τα ίδια στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας αναμένεται ότι θα συνεπιφέρει δημόσια δαπάνη, γιατί θα απαιτηθεί η διεξαγωγή προκαταρκτικής εκτίμησης του κινδύνου πλημμυρών για τις λεκάνες απορροής ποταμών και τις συναφείς παράκτιες ζώνες, θα καταρτιστούν χάρτες κινδύνων πλημμύρας στις περιοχές που υφίστανται κίνδυνοι για ζημιές από πλημμύρες και τέλος θα καταρτιστούν για τις ζώνες αυτές σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

Σημειώνεται ότι η χρονική προθεσμία για υιοθέτηση της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στην εσωτερική έννομη τάξη έληξε την 26η Νοεμβρίου 2009 και λόγω της μη έγκαιρης υιοθέτησης των προνοιών της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην Κυπριακή Δημοκρατία προειδοποιητική επιστολή με ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 2010 για παράβαση του κοινοτικού δικαίου, λόγω της μη εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο πριν από την εκπνοή της υπό αναφορά προθεσμίας κατά την οποία θα έπρεπε να είχε συμμορφωθεί. Σε μεταγενέστερο στάδιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη με ημερομηνία 5 Μαΐου 2010 με την οποία καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα, προκειμένου να συμμορφωθεί με την υπό αναφορά Οδηγία εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από την παραλαβή της αιτιολογημένης γνώμης.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, των επαρχιακών διοικήσεων και της Πολιτικής Άμυνας του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου από την επιτροπή, οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και των συμβουλίων αποχετεύσεων διαφώνησαν με ορισμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου και υπέβαλαν εισηγήσεις για τροποποίησή του στην επιτροπή.

Υπό το φως των διαφωνιών που εκφράστηκαν από τις πιο πάνω ενδιαφερόμενες πλευρές επί του κειμένου του νομοσχεδίου, η επιτροπή κάλεσε τους εκπροσώπους των αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων να διαβουλευθούν με τις ενδιαφερόμενες πλευρές, προκειμένου να επιτευχθεί, κατά το δυνατό, συναίνεση επί των θεμάτων για τα οποία διατυπώθηκαν διαφωνίες.

Ανταποκρινόμενος στην πιο πάνω παράκληση της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών σε μεταγενέστερο στάδιο πληροφόρησε την επιτροπή ότι, έπειτα από διαβούλευση που είχε με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και τις πιο πάνω ενδιαφερόμενες πλευρές, το υπουργείο του υιοθέτησε τις εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από αυτές για τροποποίηση του κειμένου του νομοσχεδίου και, αφού τις ενσωμάτωσε στο κείμενο του νομοσχεδίου, κατέθεσε ανάλογα διαμορφωμένο κείμενο στην επιτροπή. Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος, ενημέρωσε την επιτροπή για το γεγονός ότι με τις τροπολογίες που επήλθαν στο κείμενο του νομοσχεδίου συμφώνησαν οι πιο πάνω ενδιαφερόμενες πλευρές.

Υπό το φως των πιο πάνω, Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί από την εκτελεστική εξουσία και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Παράλληλα, η επιτροπή επισημαίνει για άλλη μια φορά το γεγονός ότι εναρμονιστικά νομοσχέδια κατατίθενται στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία με μεγάλη καθυστέρηση.

 

 

 

 

29 Ιουνίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων