Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Σωκράτης Χάσικος Ανδρέας Αγγελίδης
Γιαννάκης Θωμά Νικόλας Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2010.

Σημειώνεται ότι όλοι οι υπό συζήτηση κανονισμοί αφορούν σχέδια υπηρεσίας που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Εφόρου Εταιρειών, Πρώτου Εξεταστή, Ανώτερου Εξεταστή και Εξεταστή, καθώς και ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Λειτουργού Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη Α΄, Λειτουργού Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και Βοηθού Εξεταστή στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, ώστε τα καθήκοντα και οι ευθύνες των υπό αναφορά θέσεων να συνάδουν με τις νέες απαιτήσεις του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι πιο πάνω ρυθμίσεις αποσκοπούν στην υλοποίηση σχεδίου αναδιοργάνωσης και δημιουργίας επιστημονικής πυραμίδας στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, με το οποίο συμφώνησε το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και το οποίο εγκρίθηκε με συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2009.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Διευθυντή Διαφώτισης στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στα πλαίσια απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου που λήφθηκε τον Ιούνιο του 2009 για αναβάθμιση της διαφώτισης δημιουργήθηκε η Υπηρεσία Διαφώτισης και η υπό αναφορά θέση διευθυντή, ο οποίος θα προΐσταται της Υπηρεσίας Διαφώτισης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, για την υπό αναφορά θέση διευθυντή περιλήφθηκε σχετική πρόνοια στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών για το 2011.

Σκοπός των τρίτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου Λειτουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με βάση το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας για την εν λόγω θέση, ο κάτοχός της προΐσταται της Μονάδας Ευρωπαϊκού Ταμείου, που υπάγεται στη γενική διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο του 2009 [Ν.53(II)/2009] δημιουργήθηκε ακόμη μια θέση Πρώτου Λειτουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για σκοπούς πρόσληψης αναλογιστή.

Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαίος ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για την εν λόγω θέση, στο οποίο περιλήφθηκαν καθήκοντα και ευθύνες, καθώς και απαιτούμενα προσόντα τόσο για την περίπτωση τοποθέτησης στη Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου όσο και στην περίπτωση τοποθέτησης στη Μονάδα Αναλογιστικών Μελετών.

Σκοπός των τέταρτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Ανώτερου Εσωτερικού Ελεγκτή, Ανώτερου Μηχανικού Συστημάτων Εναέριας Κυκλοφορίας και Μηχανικού Συστημάτων Εναέριας Κυκλοφορίας στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, οι οποίες περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και το 2010.

Σκοπός των πέμπτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Αρχιτέκτονα/Πολιτικού Μηχανικού και Συντηρητή Α΄, οι οποίες περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό του Τμήματος Αρχαιοτήτων για το 2010, καθώς και η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Αρχαιολογικού Λειτουργού και Τεχνικού Επιθεωρητή στο Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Αρχαιολογικού Λειτουργού κρίθηκε αναγκαία, ώστε να περιληφθούν τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και οι ευθύνες για τις ενάλιες αρχαιότητες (αρχαιολόγος-δύτης), σύμφωνα με μελέτη οργάνωσης και στελέχωσης που διεξήγαγε το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Τεχνικού Επιθεωρητή κρίθηκε αναγκαία, ώστε να δοθεί το δικαίωμα στους τεχνικούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων να διεκδικήσουν τη θέση Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή, που δημιουργήθηκε με τη μελέτη οργάνωσης και στελέχωσης που διεξήγαγε το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Σκοπός των έκτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Λειτουργού Πυρηνικής Ιατρικής στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, οι οποίες δημιουργήθηκαν με συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το έτος 2009, με σκοπό την πρόσληψη άρτια καταρτισμένου προσωπικού και με τα κατάλληλα ακαδημαϊκά προσόντα, που θα του επιτρέπουν να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής.

Σημειώνεται ότι όλα τα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

29 Ιουνίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων