Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Πανίκος Χάμπας Σοφοκλής Φυττής
Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Ιουνίου 2010. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός”. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρόλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στο Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών να προσφέρει υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας πατατών σε ομάδες πατατοπαραγωγών έναντι αμοιβής.

Ειδικότερα, στο υπό αναφορά νομοσχέδιο, όπως αυτό είχε αρχικά κατατεθεί στη Βουλή, περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων πρόνοιες αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Την εισαγωγή του όρουφορέας και της ερμηνείας του ως ομάδας πατατοπαραγωγών που είναι εγγεγραμμένη εταιρεία δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου ή του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου.

2. Την τροποποίηση της σύνθεσης του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών και τη μείωση των μελών του από δεκατέσσερα σε δώδεκα μέλη, αφαιρώντας από αυτό τους εκπροσώπους των εξαγωγέων πατατών.

3. Την παροχή της δυνατότητας στο εν λόγω συμβούλιο να προσλαμβάνει, αντί να διορίζει, τους εκάστοτε αναγκαίους εργαζομένους του με όρους υπηρεσίας που καθορίζονται από το ίδιο το συμβούλιο και για τους οποίους δε θα απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία.

4. Την τροποποίηση των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών, ώστε αυτό να δύναται να παρέχει σε φορέα ή φορείς πατατοπαραγωγών, καθώς και στο Τμήμα Γεωργίας και στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών ή και σε άλλους οργανισμούς δημόσιου δικαίου υπηρεσίες που αφορούν τον τομέα της παραγωγής και εμπορίας πατατών έναντι αμοιβής.

Σημειώνεται ότι η ανάγκη για τροποποίηση της υπό αναφορά νομοθεσίας προκύπτει από συγκεκριμένη πρόνοια του ίδιου του περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Νόμου, σύμφωνα με την οποία οι εμπορικές δραστηριότητες του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών τερματίζονται την 31η Αυγούστου 2010. Σχετική και συνεπακόλουθη είναι επίσης η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2007, σύμφωνα με την οποία η παροχή οποιασδήποτε κρατικής χορηγίας προς τον εν λόγω οργανισμό τερματίζεται από την προαναφερθείσα ημερομηνία.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 8 Οκτωβρίου 2009, όμως το αρμόδιο υπουργείο που το κατέθεσε ζήτησε με γραπτή επιστολή του την αναβολή της συζήτησης και της ψήφισής του σε ευθετότερο χρόνο. Ωστόσο, λόγω του επικείμενου τερματισμού της εμπορικής δραστηριότητας του συμβουλίου, σύμφωνα με την προαναφερθείσα πρόνοια, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να αρχίσει την εξέταση του νομοσχεδίου στις 17 Ιουνίου 2010, ώστε να τεθεί έγκαιρα σε εφαρμογή και να αποφευχθούν οποιαδήποτε προβλήματα στον τομέα της πατατοκαλλιέργειας και ειδικότερα των εξαγωγών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η συνέχιση της λειτουργίας του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών κρίνεται απαραίτητη για τον τομέα της πατατοκαλλιέργειας, ώστε αυτό να εξακολουθήσει να διαδραματίζει σταθεροποιητικό ρόλο στην παραγωγή και εμπορία των πατατών. Σύμφωνα με τα ίδια πιο πάνω στοιχεία, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αποσκοπούν στη δημιουργία ενός εμπορικού οργανισμού που θα εκπροσωπεί, σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού, τα συμφέροντα των πατατοπαραγωγών που ανήκουν στους φορείς με τους οποίους το υπό αναφορά συμβούλιο θα συνάπτει σχετική συμφωνία. Για το σκοπό αυτό, όπως αναφέρεται, ο εν λόγω οργανισμός δημόσιου δικαίου άρχισε να αναδιοργανώνει τις προσφερόμενες υπηρεσίες του, ώστε να καταστεί ανταγωνιστικός. Στα πλαίσια αυτής της αναδιοργάνωσης, κρίθηκε σκόπιμο να περιληφθεί στο υπό αναφορά νομοσχέδιο σχετική πρόνοια με την οποία να παρέχεται η δυνατότητα στο εν λόγω συμβούλιο να απασχολεί προσωπικό στη βάση ιδιωτικού δικαίου, είτε με συμβόλαια αγοράς υπηρεσιών καθορισμένης χρονικής περιόδου είτε σε εποχιακή βάση, καθώς οι πλείστες από τις εργασίες του είναι εποχιακής φύσης. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι στην προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται εντολή για ετοιμασία σχεδίου πρόωρης εθελοντικής αφυπηρέτησης των υφιστάμενων υπαλλήλων του οργανισμού, το οποίο όμως δεν έτυχε στη συνέχεια της σχετικής έγκρισης από τους εμπλεκομένους.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών ανέφερε ότι με το υπό αναφορά νομοσχέδιο παρέχεται η δυνατότητα στο εν λόγω συμβούλιο να καταστεί ένας αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός δημόσιου δικαίου, που θα εξακολουθήσει να αξιοποιεί την πολυετή εμπειρία που απέκτησε στον τομέα της κυπριακής πατατοκαλλιέργειας. Περαιτέρω, επισήμανε τη σημασία του ρόλου και της ύπαρξης του συμβουλίου στον τομέα της παραγωγής πατατών.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του υπό εξέταση νομοσχεδίου όπως αυτό κατατέθηκε στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων, αφού εξέφρασαν τη σύμφωνη άποψή τους με το νομοσχέδιο, επισήμαναν την ανάγκη για άμεση ψήφισή του, ώστε να διατηρηθεί η εύρυθμη λειτουργία του κλάδου της πατατοκαλλιέργειας. Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι σημείωσαν την ανάγκη μη θυματοποίησης οποιουδήποτε εργαζομένου στο εν λόγω συμβούλιο.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, η αγροτική οργάνωση “Ευρωαγροτικός” διαμαρτυρήθηκε για τη μη συμπερίληψη της οργάνωσής του στην προτεινόμενη σύνθεση του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ ανέφεραν ότι η διασφάλιση των δικαιωμάτων του υφιστάμενου προσωπικού πρέπει να αποτελεί πρώτιστη ανάγκη και για το σκοπό αυτό διαφώνησαν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις που αφορούν την εργοδότηση στο εν λόγω συμβούλιο. Συναφώς, εισηγήθηκαν τη διαγραφή του σχετικού άρθρου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με το οποίο δίνεται στο συμβούλιο η δυνατότητα να προσλαμβάνει προσωπικό στη βάση συμφωνίας ιδιωτικού δικαίου και με όρους που δε θα εγκρίνονται από τον υπουργό.

Ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Οργάνωσης Πατατοπαραγωγών, ο οποίος παρευρέθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, τόνισε την ανάγκη διατήρησης της λειτουργίας του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών για τον κλάδο.

Μετά το πέρας της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με γραπτή επιστολή της ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2010, επισήμανε ότι η δυνατότητα που τελικά επιθυμεί το συμβούλιο να έχει σε σχέση με την εργοδότηση προσωπικού δεν καλύπτεται από το υπό εξέταση νομοσχέδιο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία. Ως εκ τούτου, εισηγήθηκε για εκπλήρωση των πιο πάνω την αντικατάσταση του κειμένου του προτεινόμενου άρθρου που αναφέρεται στους υπαλλήλους του συμβουλίου με νέο κείμενο, ώστε με την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου το συμβούλιο να προσλαμβάνει, αντί να διορίζει, το αναγκαίο προσωπικό του δυνάμει συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με όρους που θα συμφωνούνται μεταξύ του συμβουλίου και του υπό πρόσληψη προσωπικού, τηρώντας τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Επιπρόσθετα, για σκοπούς εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου εισηγήθηκε την προσθήκη πρόνοιας με την οποία, σε περίπτωση υπηρεσίας οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού που προσλαμβάνεται με τον πιο πάνω τρόπο για συνολική περίοδο τριάντα μηνών ή περισσότερο, να τίθενται σε εφαρμογή οι πρόνοιες του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου, ώστε οι εν λόγω συμβάσεις να μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου διαρκείας.

Το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών, με γραπτή επιστολή του ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2010, πληροφόρησε την επιτροπή ότι συμφωνεί με την πιο πάνω προτεινόμενη τροποποίηση του υπό αναφορά άρθρου του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, αποφάσισε να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί και αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προτεινόμενων προνοιών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

29 Ιουνίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων