Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Τάσος Μητσόπουλος
Αντώνης Αντωνίου Φειδίας Σαρίκας
Αντρέας Φακοντής Μη μέλη της επιτροπής:
Κλαύδιος Μαυροχάννας Γιώργος Περδίκης
Γεώργιος Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργο Περδίκη και τα μέλη της επιτροπής κ. Γεώργιο Γεωργίου και Τάσο Μητσόπουλο, βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15, 22 και 29 Ιουνίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, συνοδευόμενη από λειτουργούς του υπουργείου της, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της ΠΟΒΕΚ, των αυτοκινητιστικών οργανώσεων ΠΕΕΑ και ΣΕΑΚ, της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Ιδιοκτητών Αστικών, Υπεραστικών και Αγροτικών Λεωφορείων, της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Περιφερειακών Εταιρειών Λεωφορείων, της Παγκύπριας Εταιρείας Υπεραστικών Ταξί Λτδ (Travel Express), του Συνδέσμου Λεωφορειούχων Αγροτικών Περιοχών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Αγροτικών Λεωφορείων, της Εταιρείας Λεωφορείων Λευκωσίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Τουριστικών Λεωφορείων, των Αστικών Λεωφορείων Πάφου, του Συνδέσμου Προσφύγων Ιδιοκτητών Λεωφορείων και των εταιρειών Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας (Ο.Σ.Ε.Λ.) Λτδ”, “Εταιρεία Μεταφορών Επαρχίας Λεμεσού (Ε.Μ.Ε.Λ.) Λτδ”, “Λεωφορεία Λάρνακος Ζήνωνας Λτδ”, “Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου (Ο.ΣΥ.ΠΑ.) Λτδ”, “Μ.Ε. Λεωφορεία Αμμοχώστου Λτδ και Λ.Λ.Λ.Α. Υπεραστικά Λεωφορεία Λτδ”.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου, ώστε:

1. να καθοριστεί ότι ημερομηνία έναρξης της ισχύος των συμβάσεων παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας, που συνομολογήθηκαν από την αναθέτουσα αρχή με τους φορείς δημόσιας υπηρεσίας για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας εσωτερικών οδικών επιβατικών μεταφορών, μπορεί να είναι οποιαδήποτε ημερομηνία, μεταγενέστερη όμως της 15ης Σεπτεμβρίου του 2010,

2. να προβλεφθεί ότι η προνοούμενη από το νόμο αποζημίωση στους υφιστάμενους παρόχους οι οποίοι δε θα συμμετάσχουν σε ανάδοχο φορέα δημόσιας υπηρεσίας, με βάση τη σύμβαση παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας, θα καταβληθεί σε χρονικό περιθώριο όχι μεγαλύτερο των έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της σύμβασης παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας.

Ας σημειωθεί ότι η κατάθεση της εν λόγω πρότασης νόμου προέκυψε στα πλαίσια εξέτασης του αυτεπάγγελτου θέματος με τίτλο “Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων σχετικά με την εφαρμογή του νέου συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών και τις αποζημιώσεις των λεωφορειούχων που δεν επέλεξαν να ενταχθούν στις νέες περιφερειακές εταιρείες δημόσιων συγκοινωνιών”, το οποίο ενεγράφη στην επιτροπή από το μέλος της βουλευτή κ. Αντώνη Αντωνίου.

Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, η κατάθεσή της κρίθηκε αναγκαία υπό το φως της πληροφόρησης της οποίας έτυχε η επιτροπή από την Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων ότι οι συμβάσεις παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας, που συνομολογήθηκαν από την αναθέτουσα αρχή με τους φορείς δημόσιας υπηρεσίας για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας εσωτερικών οδικών επιβατικών μεταφορών, θα αρχίσουν να ισχύουν στις 5 Ιουλίου 2010 χωρίς ακόμα, σύμφωνα με τους ιδίους, να έχουν ολοκληρωθεί:

1. οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για τον καθορισμό του τύπου υπολογισμού των αποζημιώσεων των υφιστάμενων παρόχων που δε θα επιλέξουν να συμμετάσχουν σε ανάδοχο φορέα δημόσιας υπηρεσίας,

2. οι διαδικασίες εργοδότησης των προσώπων των οποίων οι εργοδότες δε θα επιλέξουν να συμμετάσχουν σ’ αυτούς τους φορείς,

αλλά και χωρίς να έχουν επιλυθεί άλλα προβλήματα τα οποία προέκυψαν κατά την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τους ιδίους, απώτερος στόχος της πρότασης είναι αφενός μεν να παρασχεθεί επιπρόσθετος χρόνος στους εμπλεκομένους να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης που προβλέπει ο νόμος, ώστε να λάβουν τελικές αποφάσεις για το αν θα συμμετάσχουν σε ανάδοχο φορέα δημόσιας υπηρεσίας ή όχι, αφετέρου δε η αρμόδια αρχή να επιταχύνει τις διαδικασίες για επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, διαδικασίες τις οποίες καθυστέρησε αδικαιολόγητα να προωθήσει.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σχολιάζοντας τις υπό συζήτηση προτεινόμενες διατάξεις, δήλωσε ότι αυτές επηρεάζουν ατομικά δικαιώματα και ως εκ τούτου δεν μπορούν να προωθηθούν για ψήφιση. Η ημερομηνία έναρξης της ισχύος των συμβάσεων, όπως δήλωσε η ίδια, δεν καθορίζεται στη νομοθεσία, αλλά παρέχεται με αυτή δικαίωμα στην αναθέτουσα αρχή να την καθορίζει. Με βάση την πρόνοια αυτή, η αναθέτουσα αρχή γνωστοποίησε στους επηρεαζόμενους υφιστάμενους παρόχους ότι η ημερομηνία έναρξης της ισχύος των συμβάσεων παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας είναι η 5η Ιουλίου 2010. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια, η πρόταση νόμου θα τύγχανε διαφορετικής αντιμετώπισης σε περίπτωση που η υπό τροποποίηση νομοθεσία προέβλεπε μεταβατικές διατάξεις έναρξης της ισχύος των συμβάσεων, διατάξεις όμως που αυτή δεν περιλαμβάνει.

Όλοι οι εκπρόσωποι των υφιστάμενων παρόχων οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν επέλεξαν να συμμετάσχουν σε ανάδοχο φορέα δημόσιας υπηρεσίας βάσει σύμβασης παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας τάχθηκαν υπέρ της πρότασης νόμου για αναστολή της έναρξης της ισχύος των συμβάσεων, με εισήγηση μάλιστα του δικηγόρου του Παγκύπριου Συνδέσμου Αγροτικών Λεωφορείων όπως η αναστολή αυτή επεκταθεί πέραν των δώδεκα μηνών, ώστε να παρασχεθεί όλος ο απαραίτητος χρόνος στα ενδιαφερόμενα μέρη να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες από το νόμο διαβουλεύσεις και διαδικασίες.

Παράλληλα, οι ίδιοι εκπρόσωποι επέκριναν την κυβέρνηση για την κωλυσιεργία που επέδειξε στη λήψη τελικής απόφασης καθορισμού του τύπου υπολογισμού της εύλογης και δίκαιης αποζημίωσης των υφιστάμενων παρόχων που δε θα συμμετάσχουν σε ανάδοχο φορέα δημόσιας υπηρεσίας, όπως αυτός καθορίζεται στη βασική νομοθεσία και επιπρόσθετα διαφώνησαν κάθετα με το περιεχόμενο της εν λόγω απόφασης όπως αυτή τελικά λήφθηκε από την αρμόδια αρχή, την οποία θεωρούν άδικη και αντίθετη με τις προβλεπόμενες στη νομοθεσία διατάξεις. Σε γραπτά υπομνήματα που κατέθεσαν στην επιτροπή οι ίδιοι εξέθεσαν αναλυτικά τους λόγους διαφωνίας τους στον τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσης που καθορίστηκε από την αρμόδια αρχή, εκθέτοντας παράλληλα τις απόψεις τους για τον τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσης που οι ίδιοι θεωρούν ορθό, δίκαιο και σύμφωνο με το νόμο.

Σε μεταγενέστερο στάδιο και αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση της πρότασης νόμου στην επιτροπή, δικηγόρος/εκπρόσωπος υφιστάμενων παρόχων που δραστηριοποιούνται στην επαρχία Πάφου κοινοποίησε επιστολή στην επιτροπή με την οποία την ενημέρωνε για την πρόθεση των πελατών του να διαβουλευτούν με τον Ο.ΣΥ.ΠΑ. Λτδ, με σκοπό την ένταξή τους στο νέο σύστημα δημόσιων μεταφορών.

Οι εκπρόσωποι των αναδόχων φορέων δημόσιας υπηρεσίας διαφώνησαν με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, υποστηρίζοντας ότι αυτή είναι αντισυνταγματική, γιατί επεμβαίνει στο δίκαιο των συμβάσεων. Παράλληλα, δήλωσαν ότι η ενδεχόμενη ψήφισή της θα δημιουργήσει δικαίωμα αποζημίωσης των φορέων αυτών από το κράτος για τις ζημιές που θα προκύψουν λόγω της αναστολής έναρξης της ισχύος των συμβάσεων, καθότι έγιναν μεγάλες επενδύσεις από αυτούς, έγιναν όλες οι απαιτούμενες από το νόμο διαδικασίες και είναι καθ’ όλα έτοιμοι, ώστε οι συμβάσεις αυτές να αρχίσουν να ισχύουν στις 5 Ιουλίου 2010, ημερομηνία που καθόρισε η αναθέτουσα αρχή.

Οι εκπρόσωποι της Εταιρείας Λεωφορείων Λευκωσίας, για την οποία σημειώνεται ότι υπάρχει διαφωνία μεταξύ αυτής και του Οργανισμού Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας (Ο.Σ.Ε.Λ.) Λτδ κατά πόσο αυτή συμμετέχει ή όχι στον τελευταίο, επέκρινε την καθυστέρηση που επέδειξε η αναθέτουσα αρχή στον καθορισμό του τύπου υπολογισμού της αποζημίωσης και στη γνωστοποίηση της ημερομηνίας έναρξης ισχύος των σχετικών συμβάσεων. Σύμφωνα με τους ίδιους, η ημερομηνία έναρξης της ισχύος των εν λόγω συμβάσεων γνωστοποιήθηκε στους επηρεαζόμενους υφιστάμενους παρόχους από την αναθέτουσα αρχή στα τέλη Απριλίου του τρέχοντος έτους, ενώ αυτή όφειλε να τη γνωστοποιήσει αμέσως μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η οποία έγινε στις 2 Δεκεμβρίου 2009. Επιπρόσθετα οι ίδιοι εκπρόσωποι εξέθεσαν τις διαφωνίες και επιφυλάξεις τους στη συμβιβαστική πρόταση της υπουργού για επίλυση της διαφοράς που προέκυψε μεταξύ αυτών και του Ο.Σ.Ε.Λ. Λτδ. Όσον αφορά τον τύπο υπολογισμού της αποζημίωσης που καθόρισε η αρμόδια αρχή οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι το θέμα αυτό θα το μελετήσουν οι λογιστές της εταιρείας τους.

Η Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων ενημέρωσε την επιτροπή ότι το υπουργείο της καταβάλλει πολλές προσπάθειες, ώστε να επιτευχθεί αφενός η όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή υφιστάμενων παρόχων στους ανάδοχους φορείς δημόσιας υπηρεσίας και αφετέρου μια κοινά αποδεκτή λύση, ώστε οι υφιστάμενοι πάροχοι οι οποίοι δε θα συμμετάσχουν σε ανάδοχο φορέα δημόσιας υπηρεσίας να πάρουν τη δίκαιη και εύλογη αποζημίωση που καθορίζει η κείμενη νομοθεσία. Για το θέμα αυτό η ίδια κατέθεσε γραπτώς την τελική απόφαση της αρμόδιας αρχής για τον τύπο υπολογισμού της εύλογης και δίκαιης αποζημίωσης των υφιστάμενων παρόχων που προβλέπει η νομοθεσία, η οποία, όπως η ίδια δήλωσε, λήφθηκε κατόπιν διαβούλευσης της αναθέτουσας αρχής με τους επηρεαζόμενους υφιστάμενους παρόχους. Επιπρόσθετα κατέθεσε γραπτώς στην επιτροπή τη συμβιβαστική πρόταση του υπουργείου της, η οποία έγινε σε μια προσπάθεια για γεφύρωση των διαφορών που προέκυψαν μεταξύ της Εταιρείας Λεωφορείων Λευκωσίας και του Ο.Σ.Ε.Λ. Λτδ όσον αφορά τους όρους της ένταξης της Εταιρείας Λεωφορείων Λευκωσίας στον εν λόγω οργανισμό. Σημειώνεται ότι η εν λόγω πρόταση έγινε αποδεκτή από τον οργανισμό, αλλά όχι από την Εταιρεία Λεωφορείων Λευκωσίας, η οποία, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, εξέθεσε τις διαφωνίες και επιφυλάξεις της. Για το θέμα αυτό ο εκπρόσωπος του Ο.Σ.Ε.Λ. Λτδ δήλωσε ότι, σε περίπτωση που η Εταιρεία Λεωφορείων Λευκωσίας δε συμμετάσχει σ’ αυτόν, ο τελευταίος προτίθεται να αποζημιώσει την εταιρεία σύμφωνα με τον τύπο υπολογισμού της αποζημίωσης που προτείνεται στην απόφαση της αρμόδιας αρχής για τους υπόλοιπους υφιστάμενους παρόχους που δε θα συμμετάσχουν σε ανάδοχο φορέα δημόσιας υπηρεσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατανοεί τις προσπάθειες που καταβάλλει το αρμόδιο υπουργείο αφενός να ενταχθούν όσο περισσότεροι υφιστάμενοι πάροχοι στους ανάδοχους φορείς δημόσιας υπηρεσίας και αφετέρου να αποζημιωθούν εύλογα και δίκαια οι πάροχοι που δε θα συμμετάσχουν στους εν λόγω φορείς. Ταυτόχρονα ωστόσο επικρίνει το υπουργείο για την ολιγωρία που επέδειξε στον καθορισμό του τύπου υπολογισμού της αποζημίωσης και γενικά στις απαιτούμενες διαδικασίες που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ώστε η μετάβαση από το υφιστάμενο καθεστώς σε ένα εντελώς νέο καθεστώς δημόσιων μεταφορών να γίνει απρόσκοπτα και ομαλά.

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της τοποθέτησης της επιτροπής επί των προνοιών της πρότασης νόμου η επιτροπή πληροφορήθηκε ότι το αρμόδιο υπουργείο συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις και καταβάλλει προσπάθειες συμβιβασμού των μερών, έτσι ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα συμμετοχής στους ανάδοχους φορείς δημόσιας υπηρεσίας, με απώτερο στόχο την καλύτερη λειτουργία του νέου συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών. Υπό το φως της πληροφόρησης αυτής, η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα όπως τελική απόφαση επί των προνοιών της πρότασης νόμου ληφθεί κατά τη συζήτησή της ενώπιον της ολομέλειας του σώματος και αφού προηγουμένως ενημερωθεί η επιτροπή για την εξέλιξη των διαβουλεύσεων.

 

 

29 Ιουνίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων