Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Κτηματομεσιτών Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης
Νίκος Τορναρίτης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε πολλές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 15ης Μαρτίου και 28ης Ιουνίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, του Συνδέσμου Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου και του Συνδέσμου Προώθησης Ανάπτυξης Ακινήτων. Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών, Επιμετρητών και Τοπογράφων Κύπρου και ο Σύνδεσμος των εξ Επαγγέλματος Εκτιμητών Ακινήτων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η αναθεώρηση και η κατάργηση της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τους κτηματομεσίτες με τη θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη διεξαγωγή κτηματομεσιτικών δραστηριοτήτων, το οποίο διασφαλίζει αφενός υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών στον τομέα της κτηματομεσιτικής εργασίας και αφετέρου την προστασία του αποδέκτη των υπηρεσιών αυτών και το οποίο επιτρέπει παράλληλα την ελεύθερη εγκατάσταση και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών υπό προϋποθέσεις που συνάδουν με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έπειτα από καταγγελία που έλαβε, απέστειλε στις 8 Οκτωβρίου 2006 προειδοποιητική επιστολή στην Κυπριακή Δημοκρατία για μη συμβατότητα ορισμένων διατάξεων του περί Κτηματομεσιτών Νόμου με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ειδικότερα για παραβίαση των αρχών της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Ακολούθως, το 2007, έπειτα από σειρά διαβουλεύσεων των αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο περί Κτηματομεσιτών Νόμος τροποποιήθηκε, χωρίς ωστόσο να θεωρηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ικανοποιητική η μεταφορά του κοινοτικού κεκτημένου στην εν λόγω βασική νομοθεσία, γιατί έκρινε ότι ορισμένα άρθρα της θέτουν εμπόδια στις δραστηριότητες των κτηματομεσιτών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Υπό το φως των πιο πάνω και με στόχο την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τους κτηματομεσίτες, κατά τρόπο που αυτή να καταστεί συμβατή με το κοινοτικό κεκτημένο, σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, επεξεργάστηκε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, με το οποίο αναθεωρείται η ισχύουσα νομοθεσία, και το κατέθεσε στη Βουλή.

Ειδικότερα, οι κυριότερες διαφοροποιήσεις που επιφέρει ο προτεινόμενος νόμος σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία αφορούν τα πιο κάτω:

1. Τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτείται να κατέχει φυσικό πρόσωπο, για να εγγραφεί στο Μητρώο Κτηματομεσιτών. Ειδικότερα, προβλέπεται, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων που καθορίζονται στο νομοσχέδιο, ότι απαιτείται να έχει αποκτήσει αναγνωρισμένο δίπλωμα που επιβεβαιώνει επιτυχή ολοκλήρωση εκπαίδευσης μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών ή ισοδύναμης διάρκειας υπό καθεστώς μερικής παρακολούθησης, σε πανεπιστήμιο ή ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης ή άλλο ίδρυμα του ίδιου εκπαιδευτικού επιπέδου σε συναφή προς την άσκηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη θέματα και να έχει συμπληρώσει επαγγελματική άσκηση κτηματομεσίτη στη Δημοκρατία διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα μηνών, όντας εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ασκουμένων Κτηματομεσιτών. Πρόσθετα, απαιτείται να κατέχει επαρκή γνώση αναφορικά με την κτηματική και πολεοδομική νομοθεσία της Δημοκρατίας, για τη διαπίστωση της οποίας το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών θα υποβάλλει τα αιτούμενα την εγγραφή πρόσωπα σε γραπτές εξετάσεις.

2. Τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Κτηματομεσιτών νομικών προσώπων, δηλαδή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιρειών. Ειδικότερα, απαιτείται να έχουν συσταθεί δυνάμει των νόμων της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους, να έχουν εγγεγραμμένο γραφείο ή τόπο εργασίας στην Κύπρο, να μην τελούν σε διαδικασία εκκαθάρισης ή διάλυσης και να διαθέτουν σε κάθε γραφείο ή τόπο εργασίας τους που λειτουργεί στη Δημοκρατία και όπου παρέχονται υπηρεσίες κτηματομεσίτη έναν αδειούχο κτηματομεσίτη ο οποίος να μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας που διέπει τους κτηματομεσίτες. Στην περίπτωση αυτή δε θα θεωρείται ότι πληρείται η πρόνοια αυτή, όταν ένας αδειούχος κτηματομεσίτης έχει την ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων του εν λόγω νόμου σε πέραν του ενός γραφείου ή τόπου εργασίας.

3. Τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μετακινείται στην επικράτεια της Δημοκρατίας σε προσωρινή και περιστασιακή βάση.

4. Την απαγόρευση σε αδειούχο κτηματομεσίτη να μεσολαβεί για κτηματική συναλλαγή, όταν έχει συμφέρον επί του ακινήτου που αποτελεί το αντικείμενο συναλλαγής και ειδικότερα σε περίπτωση:

α. φυσικού προσώπου, όταν το ίδιο ή συγγενικό του πρόσωπο, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας έχει ιδιοκτησιακό ή άλλο συμφέρον επί του ακινήτου που αποτελεί το αντικείμενο της συναλλαγής, και

β. νομικού προσώπου, όταν το εν λόγω νομικό πρόσωπο ή σύμβουλος ή διευθυντής ή γραμματέας ή μέτοχος ή συνέταιρος ή άλλος αξιωματούχος του νομικού αυτού προσώπου ή συγγενικό πρόσωπό του, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας έχει ιδιοκτησιακό ή άλλο συμφέρον επί του ακινήτου που αποτελεί το αντικείμενο της συναλλαγής.

5. Την εισαγωγή μεταβατικής διάταξης σε σχέση με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν προς το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών και των οποίων η εξέταση εκκρεμεί κατά την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου, έτσι ώστε οι εν λόγω αιτήσεις να τυγχάνουν χειρισμού και να αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου. Περαιτέρω, διευκρινίζεται σε αυτήν ότι τα πρόσωπα που είναι σε θέση να αποδείξουν ότι μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου είχαν αποφοιτήσει από αναγνωρισμένη στη Δημοκρατία ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος σχολή μέσης εκπαίδευσης και είχαν ως κύρια απασχόλησή τους στη Δημοκρατία ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος την κτηματομεσιτική εργασία θα μπορεί να εγγραφούν στο Μητρώο Κτηματομεσιτών, εφόσον αποδείξουν ότι έχουν αποκτήσει στη Δημοκρατία ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος πενταετή πείρα σε σχέση με την κτηματομεσιτική εργασία.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου από την επιτροπή, οι εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων οργανώσεων που παρευρέθηκαν σε αυτήν υποστήριξαν ότι οι πρόνοιες του νομοσχεδίου ενισχύουν τη διατήρηση κλειστού επαγγέλματος σε σχέση με την κτηματομεσιτική εργασία. Ειδικότερα, δήλωσαν πως με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου κανένα πρόσωπο δε θα μπορεί να ασκεί κτηματομεσιτική εργασία ή ακόμα σε ορισμένες περιπτώσεις δε θα μπορεί να αναμειγνύεται σε κτηματική πράξη, εκτός αν είναι αδειούχος κτηματομεσίτης ή πρόσωπο που εργάζεται γι’ αυτόν και είναι εγγεγραμμένο στο προτεινόμενο με το νομοσχέδιο Μητρώο Ασκουμένων Κτηματομεσιτών. Πρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι υποστήριξαν πως οι προτεινόμενες με το νομοσχέδιο ρυθμίσεις θα οδηγήσουν στον περιορισμό του αριθμού των αδειούχων κτηματομεσιτών και θα επιφέρουν δυσκολίες σε μεσαία και μεγάλα γραφεία κτηματομεσιτών που λειτουργούν ως τέτοια, ενώ ευρωπαϊκές κτηματομεσιτικές επιχειρήσεις δύσκολα θα μπορούν να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν στην Κύπρο.

Ειδικότερα, οι ίδιοι εκπρόσωποι διατύπωσαν διαφωνίες και επιφυλάξεις σε σχέση με ορισμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου, οι οποίες, αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τις προβλεπόμενες στο νομοσχέδιο προϋποθέσεις εγγραφής φυσικού προσώπου στο Μητρώο Κτηματομεσιτών και ειδικότερα την πρόνοιά του με την οποία προβλέπεται ότι, πέραν των προβλεπόμενων σ’ αυτό επαγγελματικών προσόντων που θα απαιτείται να κατέχει, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει στη Δημοκρατία επαγγελματική άσκηση κτηματομεσίτη διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα μηνών, όντας εγγεγραμμένος στο Μητρώο Κτηματομεσιτών και επιπρόσθετα απαιτείται να παρακαθίσει σε γραπτές εξετάσεις για διαπίστωση της γνώσης της πολεοδομικής και κτηματικής νομοθεσίας της Δημοκρατίας και εισηγήθηκαν τη διαγραφή τους.

2. Την προβλεπόμενη στο νομοσχέδιο προϋπόθεση για την εγγραφή νομικού προσώπου στο Μητρώο Κτηματομεσιτών, σύμφωνα με την οποία απαιτείται να διαθέτει σε κάθε γραφείο ή τόπο εργασίας του που λειτουργεί στη Δημοκρατία και όπου παρέχει υπηρεσίες κτηματομεσίτη έναν αδειούχο κτηματομεσίτη, ο οποίος να μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου. Όπως ειδικότερα υποστήριξαν, σε περίπτωση που υιοθετηθεί η πρόνοια αυτή, ένας μεγάλος αριθμός κτηματομεσιτών θα αναγκαστεί να τερματίσει τη λειτουργία πολλών από τα γραφεία που διατηρεί σήμερα σε διάφορες περιοχές και κατά συνέπεια να προβεί σε τερματισμό της απασχόλησης του προσωπικού των εν λόγω γραφείων.

3. Την προβλεπόμενη απαγόρευση σε αδειούχο κτηματομεσίτη που είναι είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο να μεσολαβεί για κτηματική συναλλαγή, σε περίπτωση που έχει ιδιοκτησιακό ή άλλο συμφέρον επί του ακινήτου που αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής. Εισηγήθηκαν συναφώς την τροποποίηση της πρόνοιας αυτής, ώστε αδειούχος κτηματομεσίτης να μπορεί να μεσολαβεί για κτηματική συναλλαγή, όταν έχει συμφέρον επί του ακινήτου που αποτελεί το αντικείμενο συναλλαγής, εφόσον ενημερώσει τον προτιθέμενο αγοραστή πριν από την επίτευξη της κτηματικής συναλλαγής για το υπό αναφορά συμφέρον του.

4. Την προτεινόμενη πρόνοιά του με την οποία απαγορεύεται η ξενάγηση, η διαφήμιση και η προβολή ακίνητης ιδιοκτησίας από υπάλληλο αδειούχου κτηματομεσίτη και εισηγήθηκαν τη διαγραφή της απαγόρευσης αυτής.

5. Την παρεχόμενη με το νομοσχέδιο εξουσία στο Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών να δύναται να αναθέτει σε επιθεωρητές την εξουσία ελέγχου της συμμόρφωσης ή της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου που διέπει τους κτηματομεσίτες, παρέχοντάς τους μεταξύ άλλων και την εξουσία να εισέρχονται σε οποιαδήποτε εύλογη ώρα και αφού επιδείξουν το έγγραφο της εξουσιοδότησής τους σε οποιοδήποτε υποστατικό που χρησιμοποιείται για σκοπούς άσκησης του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη. Ως εκ τούτου υποστήριξαν ότι η είσοδος των επιθεωρητών στα εν λόγω υποστατικά θα πρέπει να γίνεται κατόπιν έκδοσης δικαστικού εντάλματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κάλεσε το Υπουργείο Εσωτερικών όπως σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επιφέρει στο κείμενο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Τη διασαφήνιση σ’ αυτό ότι στα προσόντα που απαιτούνται για την εγγραφή φυσικού προσώπου στο Μητρώο Κτηματομεσιτών περιλαμβάνεται και το μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους σε συναφή προς την άσκηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη θέματα.

2. Την προσθήκη σ’ αυτό πρόνοιας σύμφωνα με την οποία αδειούχος κτηματομεσίτης θα δύναται να μεσολαβεί για κτηματική συναλλαγή, όταν έχει συμφέρον επί του ακινήτου που αποτελεί το αντικείμενο συναλλαγής, εφόσον ενημερώσει προηγουμένως γραπτώς τον αγοραστή για το εν λόγω συμφέρον.

3. Την προσθήκη σ’ αυτό πρόνοιας σύμφωνα με την οποία να επιτρέπεται η ξενάγηση, η διαφήμιση και η προβολή ακίνητης ιδιοκτησίας εκ μέρους κτηματομεσίτη από υπάλληλό του.

4. Την τροποποίηση της πρόνοιάς του με την οποία καθορίζονται οι εξουσίες των επιθεωρητών που δύναται το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών να ορίζει για σκοπούς ελέγχου της τήρησης των προνοιών του προτεινόμενου νόμου, ώστε να διαγραφεί από αυτήν η εξουσία τους να ενεργούν και ως αστυνομικοί ανακριτές, σε περίπτωση που έχουν την πεποίθηση ότι έχει διαπραχθεί οποιοδήποτε αδίκημα δυνάμει των προνοιών του προτεινόμενου νόμου.

5. Την τροποποίηση της μεταβατικής διάταξής του σύμφωνα με την οποία πρόσωπα που είναι σε θέση να αποδείξουν ότι μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου είχαν αποφοιτήσει από αναγνωρισμένη στη Δημοκρατία ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος σχολή μέσης εκπαίδευσης και είχαν ως κύρια απασχόλησή τους στη Δημοκρατία ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος τη κτηματομεσιτική εργασία μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Κτηματομεσιτών, εφόσον αποδείξουν ότι έχουν αποκτήσει στη Δημοκρατία ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος πενταετή πείρα σε σχέση με την κτηματομεσιτική εργασία. Συναφώς ζητείται να διασαφηνιστεί σ’ αυτήν ότι τα εν λόγω πρόσωπα, για να μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Κτηματομεσιτών, θα πρέπει να αποδείξουν ότι κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου ή για οποιαδήποτε περίοδο διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών εντός των πέντε χρόνων που προηγήθηκαν της εν λόγω ημερομηνίας, είχαν ως κύρια απασχόλησή τους στη Δημοκρατία ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος τη κτηματομεσιτική εργασία.

Ανταποκρινόμενο στην πιο πάνω παράκληση της επιτροπής, το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε διαμορφωμένο κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με τις πιο πάνω θέσεις της.

Περαιτέρω, η επιτροπή αποφάσισε να απαλείψει από το διαμορφωμένο κείμενο του νομοσχεδίου την προτεινόμενη πρόνοιά του σύμφωνα με την οποία για την εγγραφή νομικού προσώπου στο Μητρώο Κτηματομεσιτών απαιτείται να διαθέτει σε κάθε γραφείο ή τόπο εργασίας του που λειτουργεί στη Δημοκρατία και όπου παρέχει υπηρεσίες κτηματομεσίτη έναν αδειούχο κτηματομεσίτη και επιπρόσθετα να επιφέρει βελτιώσεις σε ορισμένες πρόνοιές του.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

29 Ιουνίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων