Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς, που ρυθμίζουν τις εισφορές, τις παροχές, τους λογαριασμούς του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα ιατρικά συμβούλια, το δευτεροβάθμιο ιατρικό συμβούλιο και τους ειδικούς ιατρούς, τις δαπάνες επαγγελματικής εκπαίδευσης και τις επαγγελματικές ασθένειες, μαζί με νομοσχέδιο, που η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σε νόμο πρόσφατα, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Μαΐου και στις 3 και 10 Ιουνίου 2010.

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Υπηρεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η ενοποίηση, η απλοποίηση των διαδικασιών και ο εκσυγχρονισμός των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κανονισμών. Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς:

1. ενσωματώνονται όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κανονισμών,

2. καταργούνται όλες οι ανενεργές διατάξεις των υπό αναφορά κανονισμών,

3. απλοποιούνται οι διατάξεις που αναφέρονται στις προθεσμίες καταβολής εισφορών των αυτοτελώς εργαζομένων και στην κατανομή αποθεματικών σε λογαριασμούς,

4. προτείνονται αλλαγές σε υφιστάμενες διατάξεις, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, το κείμενό τους διατυπώθηκε στη δημοτική γλώσσα, για να καταστεί πιο ευκολονόητο από το μέσο πολίτη και πιο εύχρηστο.

Οι κυριότερες αλλαγές που προτείνονται στους υπό αναφορά κανονισμούς αφορούν τις εισφορές και τους λογαριασμούς του ταμείου. Οι αλλαγές που επέρχονται στις εισφορές είναι οι ακόλουθες:

1. Ενοποιούνται οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Γενικοί και Ειδικοί

Κανονισμοί.

2. Προστίθεται στην ερμηνεία του όρου “μισθωτός” και το άτομο που απασχολείται σε περισσότερους από έναν εργοδότες σε ιδιωτικά νοικοκυριά για εργασίες οικιακής φύσεως.

3. Προστίθεται νέος κανονισμός ο οποίος επιβάλλει τη γνωστοποίηση της πρόσληψης μισθωτού, αντί της υποβολής αίτησης για έκδοση πινακίδας εισφορών, και ορίζεται προθεσμία ενός μηνός για γνωστοποίηση της πρόσληψης.

4. Προστίθεται η υποχρέωση για υποβολή αποδεικτικών στοιχείων μαζί με την αίτηση για μείωση των εισφορών.

5. Εισάγεται στον Πίνακα Ι, στις επαγγελματικές κατηγορίες αυτοτελώς εργαζομένων, αντί των ποσών, συντελεστής με τον οποίο θα πολλαπλασιάζεται το εκάστοτε εβδομαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών για σκοπούς υπολογισμού των ασφαλιστέων αποδοχών κάθε επαγγελματικής κατηγορίας. Με την τροποποίηση αυτή επιτυγχάνεται ο αυτόματος καθορισμός των ασφαλιστέων αποδοχών, χωρίς να χρειάζεται η έκδοση κανονισμών κάθε χρόνο.

6. Προστίθεται νέος Πίνακας ΙΙ, ο οποίος ορίζει τις προθεσμίες καταβολής εισφορών των αυτοτελώς εργαζομένων.

Όσον αφορά τους λογαριασμούς του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η κυριότερη αλλαγή που προτείνεται στους υπό αναφορά κανονισμούς είναι η ακόλουθη:

Κατανέμονται τα αποθεματικά κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 σε τέσσερις λογαριασμούς: Το αποθεματικό του Λογαριασμού Γενικών Παροχών κατανέμεται στις Βασικές Συντάξεις και στις Λοιπές Παροχές και το αποθεματικό του Λογαριασμού των Συμπληρωματικών Παροχών κατανέμεται στις Συμπληρωματικές Συντάξεις και στις Λοιπές Παροχές.

Περαιτέρω, με βάση τα στοιχεία της διαδικασίας ανάλυσης αντικτύπου, που κατέθεσε το αρμόδιο υπουργείο στη Βουλή, επισημαίνονται και τα ακόλουθα:

1. Οι προτεινόμενοι κανονισμοί επηρεάζουν το σύνολο των εργαζομένων και εργοδοτών στην Κύπρο.

2. Οι κανονισμοί αυτοί αφορούν όλες τις επιχειρήσεις στο σύνολό τους.

3. Στα πλαίσια της σύνταξης των κανονισμών ενημερώθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, τα μέλη του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, και συμφώνησαν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

4. Από την εφαρμογή της προτεινόμενης δέσμης μέτρων δεν αναμένεται να προκύψει οποιοδήποτε κόστος για τις υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις, αλλά αντίθετα αναμένεται να προκύψουν θετικές συνέπειες όσον αφορά την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των πολιτών.

5. Οι υπό έγκριση κανονισμοί, που είναι εναρμονισμένοι με το κοινοτικό κεκτημένο, αναμένεται να επηρεάσουν θετικά τις επιχειρήσεις και τους πολίτες όσον αφορά την εξοικονόμηση χρόνου και εργατικού δυναμικού, την απλούστευση των σχετικών διαδικασιών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ειδικότερα, αναμένεται να επέλθει περιορισμός στην υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων, απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, μείωση των απαιτούμενων υπογραφών στα δημόσια έγγραφα, μείωση χρονικού πλαισίου εντός του οποίου πρέπει να ανταποκριθεί η διοίκηση, αποκέντρωση εξουσιών και γενικά απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών για σκοπούς έγκρισης αιτήσεων.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε συναφώς ότι οι κανονισμοί αυτοί είναι προϊόν διαβούλευσης και συναίνεσης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των κοινωνικών εταίρων. Πρόσθεσε επίσης ότι με την έγκριση των κανονισμών αυτών θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες και εκ του αποτελέσματος θα επωφεληθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό εξέταση κανονισμών.

H συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ απέστειλε γραπτώς τις θέσεις της στην επιτροπή, δηλώνοντας πως συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό εξέταση κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού εξέτασε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να εισηγηθεί στην ολομέλεια της Βουλής την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

Συγκεκριμένα, η επιτροπή έχει καταλήξει στις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί έχουν νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσε πως η κοινοβουλευτική του ομάδα θα τοποθετηθεί επί των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

22 Ιουνίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων