Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Μαρία Κυριακού Άγγελος Βότσης
Ανδρέας Μουσκάλλης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αριθμό συνεδριών της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 18 Μαΐου και 15 Ιουνίου 2010.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) και της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Σκοπός του εν λόγω νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για τη Διαχείριση Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής, ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως να ετοιμάσουν γενικό χωροταξικό σχεδιασμό, που θα καλύπτει όλα τα παράλια της ελεύθερης Κύπρου, καθώς και την ετοιμασία Στρατηγικής Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για την ορθότερη και καλύτερη εφαρμογή του νόμου αυτού.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην επιτροπή ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και τα όσα συναφώς αναφέρονται στη σχετική εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, στα πλαίσια της εφαρμογής του βασικού νόμου [Νόμος Αριθμός 46(Ι) του 2007] για τη Διαχείριση Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής, λήφθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δώδεκα συνολικά αιτήσεις για τη δημιουργία χώρων ελλιμενισμού σκαφών στις ελεύθερες παραλιακές περιοχές της Κύπρου, οι οποίες αξιολογούνται από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του κράτους. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των αιτήσεων αυτών προέκυψαν διάφορα ζητήματα τα οποία το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα πρέπει να αντιμετωπίσει σε συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου, πρόσθεσε περαιτέρω ο ίδιος εκπρόσωπος, είναι να παγοποιηθεί η υποβολή νέων αιτήσεων, για να μπορέσει το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μαζί με τις άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες να ετοιμάσει γενικό χωροταξικό σχεδιασμό. Σε ό,τι αφορά τις δώδεκα αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί, ο ίδιος δήλωσε ότι καμία δεν έχει εγκριθεί μέχρι στιγμής και ότι θα συνεχίσουν να ισχύουν και θα μελετηθούν βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι σε αυτό θα μπορούσε να προστεθεί επιπλέον διάταξη με την οποία να τροποποιείται το άρθρο του νόμου που αφορά στην έκδοση κανονισμών, προκειμένου να δίνεται η σχετική εξουσιοδότηση από το νόμο, για να καταστεί δυνατόν αργότερα, αφού ετοιμαστεί ο χωροταξικός αυτός σχεδιασμός, να περιληφθεί σε σχετικούς κανονισμούς.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου ο ίδιος εκπρόσωπος, κατόπιν συνεννόησης με την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα και δεδομένου του γεγονότος ότι το υπουργείο θεωρεί αναγκαία την άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου, εξέφρασε την άποψη ότι στο παρόν στάδιο το νομοσχέδιο θα μπορούσε να προωθηθεί ως έχει κατατεθεί, περιλαμβάνοντας μόνο τις νομοτεχνικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3 αυτού, όπως αυτές συμφωνήθηκαν και με την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στα πλαίσια εξέτασης του νομοσχεδίου σε συνεδρία της επιτροπής. Με το άρθρο 3, όπως αυτό αναριθμήθηκε, αναστέλλεται η ισχύς του Μέρους ΙΙ του βασικού νόμου, που ρυθμίζει τις άδειες διαχείρισης χώρων ελλιμενισμού μέχρις ότου η αναστολή αυτή αρθεί με διάταγμα του αρμόδιου υπουργού. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η περαιτέρω τροποποίηση του νομοσχεδίου όσον αφορά την έκδοση κανονισμών μπορεί να προωθηθεί αργότερα.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως δήλωσε μεταξύ άλλων ότι, όπως είναι διαμορφωμένη σήμερα η βασική νομοθεσία για τη Διαχείριση Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής, υπάρχουν ελλείψεις και αυτό δημιουργεί προβλήματα στις αδειοδοτήσεις. Γι’ αυτό θα πρέπει, όπως πρόσθεσε η ίδια, να γίνει η Στρατηγική Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Επίσης, δήλωσε ενημερωτικά ότι κάποιοι έχουν πάρει άδειες για δημιουργία λιμενοβραχιόνων βάσει του περί Αποβαθρών Νόμου.

Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού δήλωσε ότι τα θέματα αδειοδότησης θα έπρεπε να ρυθμίζονται από μία ενιαία νομοθεσία.

Η εκπρόσωπος της Αρχής Λιμένων Κύπρου δήλωσε ότι συμφωνεί με την εν λόγω τροποποίηση και πρόσθεσε ότι υπάρχει νομοθετικό κενό σε ό,τι αφορά τα κατασκευαστικά έργα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία και έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

22 Ιουνίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων