Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση των καταλόγων θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία του επισυνημμένου παραρτήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου

Παρόντες:

Ρίκκος Ερωτοκρίτου, πρόεδρος

Ανδρέας Θεμιστοκλέους

Φειδίας Σαρίκας

Ανδρέας Αγγελίδης

Γιαννάκης Θωμά

Νίκος Κλεάνθους

Κλαύδιος Μαυροχάννας

Μη μέλη της επιτροπής:

Πανίκκος Σταυριανός

Δημήτρης Συλλούρης

Χρήστος Πουργουρίδης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως μελέτησε τους καταλόγους που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Ιουνίου 2010. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο διευθυντής και εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, ο γραμματέας και εκπρόσωποι της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της ΠΑΣΥΔΥ.

Με τους υπό αναφορά καταλόγους θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την αξιολόγηση υποψηφίων για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία, σκοπείται η έγκριση θέσεων για τις οποίες διεξάγεται υποχρεωτικά γραπτή εξέταση και τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν με την προϋπόθεση ότι έχουν επιτύχει στην εξέταση αυτή.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων, κατατίθενται κάθε χρόνο στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση, τουλάχιστο τέσσερις μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των σχετικών γραπτών εξετάσεων, οι πιο κάτω κατάλογοι θέσεων:

1.α. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν για διορισμό απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών (μη επιστημονικές θέσεις), για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή σε θέματα που καθορίζονται στους υπό αναφορά νόμους.

β. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία με την ίδια μισθοδοσία και το ίδιο βασικό προσόν όπως περιγράφονται στο 1.α. πιο πάνω (μη επιστημονικές θέσεις) για τις οποίες διεξάγεται γραπτή εξέταση από τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές που περιλαμβάνει ειδικό θέμα ανάλογα με τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται και τα εξειδικευμένα καθήκοντα που θα κληθούν να εκτελούν οι υποψήφιοι που θα τις καταλάβουν.

2.α. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν και των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου (επιστημονικές θέσεις), για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση σε θέματα που καθορίζονται από την Ειδική Επιτροπή.

β. Κατάλογος θέσεων με το ίδιο βασικό προσόν και την ίδια μισθοδοσία όπως περιγράφονται στο 2.α. πιο πάνω (επιστημονικές θέσεις) για τις οποίες διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές που περιλαμβάνει ειδικό θέμα ανάλογα με τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται και τα εξειδικευμένα καθήκοντα που θα κληθούν να εκτελούν οι υποψήφιοι που θα τις καταλάβουν.

Σημειώνεται ότι η Ειδική Επιτροπή, για την οποία προνοεί ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος, απαρτίζεται από τον πρόεδρο ή μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, το διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και το διευθυντή Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Περαιτέρω, η κατάταξη των θέσεων στους καταλόγους θέσεων για τις οποίες η γραπτή εξέταση διεξάγεται από την Ειδική Επιτροπή και στους καταλόγους θέσεων για τις οποίες η γραπτή εξέταση διεξάγεται από τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές γίνεται με βάση τα προσόντα που απαιτούνται από τα οικεία σχέδια υπηρεσίας και τις ειδικές απαιτήσεις αναφορικά με την εκτέλεση των καθηκόντων των θέσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου.

Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Θέσεις που απαιτούν γενικά ομοειδή προσόντα (π.χ. απολυτήριο λυκείου για τις μη επιστημονικές θέσεις ή πανεπιστημιακά προσόντα στα νομικά, δημόσια διοίκηση, πολιτικές επιστήμες, οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, ευρωπαϊκές σπουδές κ.λπ. για τις επιστημονικές θέσεις) περιλαμβάνονται στους καταλόγους θέσεων για τις οποίες διεξάγεται γενική γραπτή εξέταση. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσουν θέσεις που απαιτούν μεν γενικά προσόντα, έχουν όμως και ειδικές απαιτήσεις, όπως εξειδικευμένη πείρα, ή όταν η φύση των καθηκόντων της θέσης παρουσιάζει ιδιαιτερότητες (π.χ. κτηνιατρικοί επιθεωρητές, δικαστικοί επιδότες κ.ά.), οπόταν, με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία, προκύπτουν δυσκολίες στην πλήρωση των θέσεων από τους επιτυχόντες στη γενική γραπτή εξέταση λόγω μειωμένου ενδιαφέροντος για τις συγκεκριμένες θέσεις.

2. Θέσεις που απαιτούν ειδικά προσόντα ή/και εξειδικευμένη πείρα ή/και παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες στη φύση των καθηκόντων τους περιλαμβάνονται στους καταλόγους θέσεων για τις οποίες διεξάγονται ειδικές εξετάσεις από τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές (π.χ. λειτουργοί πυρηνικής ιατρικής).

Η αξιολόγηση των υποψηφίων για διορισμό σε όλες τις θέσεις των προαναφερθέντων καταλόγων γίνεται με βάση τα ίδια κριτήρια όπως αυτά καθορίζονται στο νόμο, σύμφωνα με τα οποία βαρύνουσα σημασία αποδίδεται στη γραπτή εξέταση [εκατό (100) μονάδες σε σύνολο εκατό τριάντα οκτώ (138) μονάδων], ανεξάρτητα αν αυτή διεξάγεται από την Ειδική Επιτροπή ή από οικεία συμβουλευτική επιτροπή.

Οι προαναφερθέντες κατάλογοι θέσεων, οι οποίοι θα ισχύσουν για την πλήρωση των θέσεων που θα δημοσιευτούν μέσα στο έτος 2011, έχουν καταρτιστεί με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2010. Σε σχέση με τους αντίστοιχους καταλόγους θέσεων που εγκρίθηκαν πέρσι από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και εφαρμόζονται για την πλήρωση των θέσεων του τρέχοντος έτους, οι εν λόγω κατάλογοι θέσεων παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις, οι οποίες οφείλονται κυρίως στη δημιουργία νέων θέσεων και στη σημείωση στον προϋπολογισμό ορισμένων θέσεων με διπλό σταυρό (οι οποίες στην πλειοψηφία τους έχουν προκύψει με το συμπληρωματικό προϋπολογισμό του 2009 και ενσωματώθηκαν στον προϋπολογισμό του 2010). Επιπρόσθετα, μικρές διαφοροποιήσεις έχουν προκύψει και από την ικανοποίηση αιτιολογημένων αιτημάτων τμημάτων/υπηρεσιών για μεταφορά των θέσεών τους από τον κατάλογο θέσεων για τις οποίες διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή στον κατάλογο των θέσεων για τις οποίες διεξάγεται γραπτή εξέταση από τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τις μη επιστημονικές θέσεις, μεταφέρθηκαν από το Παράρτημα Ια στο Παράρτημα ΙΙα οι θέσεις Κτηνιατρικού Επιθεωρητή (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)) στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και οι θέσεις Δικαστικού Επιδότη (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)) στη Δικαστική Υπηρεσία λόγω σοβαρών δυσκολιών που αντιμετωπίζονται στην πλήρωσή τους, οι οποίες οφείλονται στις ειδικές απαιτήσεις και στις ιδιαιτερότητες στη φύση των καθηκόντων των εν λόγω θέσεων.

Σε ό,τι αφορά τις επιστημονικές θέσεις, μεταφέρθηκαν από το Παράρτημα Ιβ στο Παράρτημα ΙΙβ η θέση Αρχαιολογικού Λειτουργού (Κλ. Α8, Α10 και Α11) στο Τμήμα Αρχαιοτήτων λόγω του ότι για τη θέση αυτή απαιτούνται ειδικά προσόντα και συγκεκριμένα πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος στην αρχαιολογία, καθώς και πείρα διάρκειας έξι μηνών σε ανασκαφές ή/και αρχαιολογικές επισκοπήσεις, προσόντα που δεν απαιτούνται από καμιά άλλη θέση που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ιβ. Η ίδια διαφοροποίηση έγινε και για τη θέση Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου (Κλ. Α8, Α10 και Α11) στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου λόγω του ότι στα απαιτούμενα προσόντα περιλαμβάνονται και ειδικά προσόντα, όπως για παράδειγμα προσόντα επαγγελματιών λογιστών ή μηχανικών, τα οποία καθορίζονται κάθε φορά με τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Με τη μεταφορά των πιο πάνω θέσεων από τον κατάλογο θέσεων των Παραρτημάτων Ια και Ιβ στον κατάλογο θέσεων των Παραρτημάτων ΙΙα και ΙΙβ, αντίστοιχα, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβληθούν σε ειδικές γραπτές εξετάσεις, όταν και εφόσον προκύψουν κενές θέσεις, που θα περιλαμβάνουν ειδικό θέμα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της κάθε θέσης. Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν από τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές, οπόταν αναμένεται ότι θα συμμετάσχουν σε αυτές υποψήφιοι που έχουν τα απαιτούμενα ειδικά προσόντα και έχουν πραγματικό ενδιαφέρον για τις συγκεκριμένες θέσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, με βάση ενημέρωση από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, οι αρμόδιες συμβουλευτικές επιτροπές έχουν στην πλειοψηφία τους ανταποκριθεί θετικά σε πρόσφατη εγκύκλιό της με την οποία τις προτρέπει να διεξάγουν τις ειδικές γραπτές εξετάσεις σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με σκοπό την αξιοποίηση της μακρόχρονης εμπειρίας και τεχνογνωσίας της υπηρεσίας αυτής στη διεξαγωγή εξετάσεων και τη διασφάλιση της διεξαγωγής αντικειμενικών και αδιάβλητων εξετάσεων.

Τέλος, σημειώνεται ότι για σκοπούς ενημέρωσης της Βουλής των Αντιπροσώπων κατατίθενται, πέραν των καταλόγων θέσεων που περιλαμβάνονται στην πρώτη παράγραφο, και κατάλογοι θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία τόσο για τις μη επιστημονικές όσο και για τις επιστημονικές θέσεις, για την πλήρωση των οποίων ακολουθούνται οι διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, εξαιρούνται δηλαδή από τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου. Για τις θέσεις αυτές, για συγκεκριμένους στην κάθε περίπτωση λόγους, δεν μπορεί να διεξάγεται γραπτή εξέταση ή δεν μπορούν να ισχύσουν τα κριτήρια και η βαρύτητα που με βάση το νόμο τούς αποδίδεται για σκοπούς αξιολόγησης των υποψηφίων. Παράδειγμα είναι η θέση Ακολούθου (Κλ. Α8, Α10 και Α11) στο Υπουργείο Εξωτερικών, για την οποία το οικείο σχέδιο υπηρεσίας απαιτεί επιτυχία σε ειδικό γραπτό διαγωνισμό που διεξάγεται από το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και ειδική αξιολόγηση λόγω της φύσης των καθηκόντων της θέσης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως φαίνεται και στα σχετικά παραρτήματα, ο αριθμός των θέσεων αυτών είναι μικρός.

Περαιτέρω, ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν αιτήματος της επιτροπής, ανέφερε σε σχετική επιστολή του προς την επιτροπή, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2010, ότι για το έτος 2011 δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στους αριθμούς των εγκεκριμένων θέσεων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2010, δεδομένης της περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόζεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Επιπλέον υπογράμμισε ότι μικρές διαφοροποιήσεις μπορεί να προκύψουν λόγω σημειώσεων που υπάρχουν στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2010 και που αφορούν κυρίως μεταβατικές διατάξεις για σημείωση θέσεων με διπλό σταυρό ή/και για αντικατάσταση θέσεων με θέσεις με άλλο τίτλο. Ο ίδιος διευθυντής κατέθεσε σχετικό υπόμνημα στο οποίο παρουσιάζονται αριθμητικά οι τίτλοι των θέσεων στους προτεινόμενους καταλόγους.

Σε συμπλήρωση των πιο πάνω, η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ανέλυσε συναφώς τις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται στους φετινούς προτεινόμενους καταλόγους σε σύγκριση με αυτούς του 2009 και εξήγησε τους λόγους αυτών των διαφοροποιήσεων.

Επιπρόσθετα, ο γραμματέας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας υπογράμμισε διευκρινιστικά ότι στον καταρτισμό των καταλόγων ουδεμία εμπλοκή έχει η επιτροπή, η οποία είναι επιφορτισμένη μόνο με την εφαρμογή του νόμου. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πείρα τόσων χρόνων απέδειξε ότι ο νόμος αυτός είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την εμπέδωση της αξιοκρατίας. Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι στον καταρτισμό των καταλόγων εμπλέκεται το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο δέχεται αιτήματα από τα οικεία υπουργεία.

Περαιτέρω, ο ίδιος δήλωσε συναφώς ότι η διαδικασία άρχισε και οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται στο στάδιο της εξέτασης των αιτήσεων των υποψηφίων. Σύμφωνα με τον ίδιο, παρατηρείται αύξηση του αριθμού των αιτήσεων και είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι πολλοί Έλληνες υπήκοοι έχουν υποβάλει αιτήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Επίσης, αν από την εξέταση των αιτήσεων των υποψηφίων προκύψει ότι υπάρχει υποψήφιο άτομο με αναπηρία, τότε αρμόδιο είναι το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Αναπήρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο, αφού εξετάσει τον υποψήφιο, θα αποφανθεί αν όντως αυτός έχει αναπηρία και τότε η αρμόδια υπηρεσία για τη διεξαγωγή των εξετάσεων θα εφαρμόσει τον περί Αναπήρων Νόμο που προβλέπει ποσόστωση 10%.

Ανταποκρινόμενος σε αίτημα της επιτροπής, ο γραμματέας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας απέστειλε υπόμνημα στο οποίο παρουσιάζονταν για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου ως τις 10 Ιουνίου 2010:

1. ο αριθμός των θέσεων του 2010 που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας,

2. ο τίτλος της θέσης κατά τμήμα/υπηρεσία/υπουργείο/ανεξάρτητη υπηρεσία,

3. η κλίμακα της θέσης,

4. κατά πόσο η θέση θα πληρωθεί με τη διεξαγωγή γραπτής εξέτασης είτε από την Ειδική Επιτροπή είτε από την οικεία συμβουλευτική επιτροπή και

5. σε ποιο στάδιο βρίσκεται η σχετική διαδικασία.

Τα πιο πάνω αφορούν τους καταλόγους θέσεων του 2010 που θα πληρωθούν με βάση τα κριτήρια του νόμου για την αξιολόγηση, με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διεξήχθηκαν το 2009.

Ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ, αφού ζήτησε διευκρινίσεις για τις θέσεις όπως αυτές παρουσιάζονται στους καταλόγους από το αρμόδιο υπουργείο, τάχθηκε υπέρ της έγκρισης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των σχετικών καταλόγων, όπως αυτοί έχουν καταρτιστεί από την εκτελεστική εξουσία.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η σχετική νομοθεσία εφαρμόζεται πιστά.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος και τα μέλη της βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσονται υπέρ της έγκρισης των καταλόγων από την ολομέλεια του σώματος, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί της έγκρισης ή μη των καταλόγων κατά τη συζήτηση της σχετικής απόφασης στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

22 Ιουνίου 2010

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλ. Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2008.

2. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλ. Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών, για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές, αλλά η αξιολόγηση για επιλογή γίνεται και πάλι με βάση τα ίδια κριτήρια που καθορίζονται στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2008.

3. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλ. Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για την πλήρωση των οποίων θα διεξάγεται γραπτή εξέταση σε θέματα που καθορίζονται από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2008.

4. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλ. Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για την πλήρωση των οποίων θα διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές, αλλά η αξιολόγηση για επιλογή γίνεται και πάλι με βάση τα ίδια κριτήρια που καθορίζονται στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2008.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων