Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (Κυρωτικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλας
Άγγελος Βότσης Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Ιουνίου 2010. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών και εκπρόσωποι του ίδιου υπουργείου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της συμφωνίας που αφορά τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, στις 7 Μαΐου 2010 αποφασίστηκε στη Σύνοδο των Αρχηγών Κρατών/Κυβερνήσεων της Ζώνης του Ευρώ η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου χρηματοοικονομικής σταθερότητας με στόχο τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη. Ακολούθως, το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών (ECOFIN) λαμβάνοντας υπόψη την πιο πάνω απόφαση, σε έκτακτη συνάντησή του στις 9 Μαΐου 2010, αποφάσισε τη λήψη δέσμης μέτρων για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας ύψους €60 δις και της Ευρωπαϊκής Διευκόλυνσης Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι στις 17 Μαΐου 2010 οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης αποφάσισαν επιπρόσθετα τη δημιουργία ενός φορέα ειδικού σκοπού υπό τη μορφή εταιρείας (special purpose vehicle SPV) με την επωνυμίαΕυρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας” (European Financial Stability Facility).

Ειδικότερα, η εν λόγω εταιρεία θα φέρει τα εξής χαρακτηριστικά:

Θα είναι εγγεγραμμένη κάτω από τους νόμους του Λουξεμβούργου με εγκεκριμένο κεφάλαιο ύψους €30 εκατομ. και θα διέπεται από τους νόμους αυτού.

Σκοπός της εταιρείας θα είναι η έκδοση χρεογράφων και η παροχή δανείων ή πιστωτικών διευκολύνσεων με αυστηρούς όρους σε κράτη μέλη της Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Μέτοχοι θα είναι όλα τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης.

Στο διοικητικό συμβούλιο θα μετέχει ένα άτομο από κάθε κράτος μέλος της Ευρωζώνης.

Η λήψη αποφάσεων θα γίνεται με ομοφωνία.

Οι εγγυήσεις διευκόλυνσης θα ανέρχονται σε ποσό ύψους €440 δις, κατανεμημένο στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης με βάση τη συνεισφορά τους στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η διάρκεια διευκόλυνσης θα είναι τα τρία χρόνια λειτουργίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια των δανείων ή των χρεογράφων που θα εκδοθούν από την εταιρεία και των εγγυήσεων που θα παρέχονται από τα κράτη μέλη.

Κατά την εξέταση του υπό αναφορά νομοσχεδίου μέλη της επιτροπής έθεσαν σωρεία ερωτημάτων σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία του φορέα, ενώ εξέφρασαν επίσης ανησυχίες για τη δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να ανταποκριθεί στην υποχρέωσή της έναντι του φορέα αυτού ως προς τις εγγυήσεις.

Συναφώς, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν, μεταξύ άλλων, ότι η κυπριακή συνεισφορά σε εγγυήσεις εκτιμάται ότι δε θα υπερβεί τα €860 εκατομ., ποσό το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Κύπρου, γεγονός που δεικνύει ότι η Κύπρος θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην υποχρέωση αυτή, αν παρουσιαστεί μια τέτοια ανάγκη. Οι ίδιοι εκπρόσωποι τόνισαν ότι με το μηχανισμό αυτό θα επιτευχθεί αυστηρότερη εφαρμογή του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης από τα κράτη μέλη, θα επιτευχθεί καλύτερος έλεγχος στα στατιστικά στοιχεία που καταθέτουν τα κράτη μέλη, ενώ παράλληλα θα αναγκαστούν τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη δημοσιονομική τους κατάσταση. Επιπρόσθετα, μέσω του φορέα τα κράτη μέλη θα επωφελούνται δανείων με ευνοϊκότερα επιτόκια και θα δημιουργηθεί αίσθημα ασφάλειας στις αγορές, μετά την αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε από την παγκόσμια οικονομική κρίση.

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου η επιτροπή επισήμανε στους κυβερνητικούς αρμοδίους την ανάγκη κατάθεσης στη Βουλή σε ελληνική μετάφραση της υπό κύρωση συμφωνίας, βάσει της πάγια ακολουθούμενης διαδικασίας σε ανάλογες περιπτώσεις κύρωσης διεθνών συμφωνιών με νόμους. Με την παρατήρηση αυτή συμφώνησαν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι προχώρησαν σε κατάθεση στην επιτροπή της υπό κύρωση συμφωνίας σε ελληνική μετάφραση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

22 Ιουνίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων