Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί της Υιοθέτησης του Ευρώ (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλας
Άγγελος Βότσης Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από την κ. Μαρία Κυριακού, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Απριλίου και στις 14 και την 21η Ιουνίου 2010. Στο στάδιο της μελέτης της υπό αναφορά πρότασης νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης και εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, αν και κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε μετόχους δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή σε μετόχους ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης της οποίας η ονομαστική αξία της μετοχής τυχόν να μηδενίζεται, μετά τη μετατροπή της σε ευρώ, να προχωρήσουν μέχρι την 31η Μαρτίου 2011 σε μετατροπή του κεφαλαίου της εταιρείας τους από κυπριακές λίρες σε ευρώ.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη νομοθεσία δίδεται εκ νέου η δυνατότητα σε μετόχους τέτοιων εταιρειών να υποβάλουν ψήφισμα για μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών τους από κυπριακές λίρες σε ευρώ, ώστε να καλυφθούν οι περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες η χρήση της σχετικής διαδικασίας δεν έγινε εμπρόθεσμα και εν πάση περιπτώσει πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009, που ήταν το όριο της προηγουμένως δοθείσης παράτασης.

Στο στάδιο της συζήτησης της υπό αναφορά πρότασης νόμου, οι παρευρεθέντες αρμόδιοι συμφώνησαν με την προτεινόμενη τροποποίηση, ζήτησαν όμως να τεθεί ως χρονικό όριο άσκησης του δικαιώματος υποβολής ψηφίσματος για μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου τέτοιας εταιρείας από κυπριακές λίρες σε ευρώ η 30ή Ιουνίου 2011 αντί η 31η Μαρτίου 2011, που προτείνεται με τη σχετική πρόταση νόμου. Σημειώνεται συναφώς ότι η πρόταση αυτή έγινε δεκτή από τα μέλη της επιτροπής.

Περαιτέρω, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ συμφώνησαν με την προτεινόμενη ρύθμιση, δήλωσαν ότι θεωρούν σκόπιμο όπως οι εταιρείες που θα προσέλθουν με ψήφισμα για μετατροπή του μετοχικού τους κεφαλαίου, σύμφωνα με την πιο πάνω διαδικασία, καταβάλουν τα σχετικά προβλεπόμενα τέλη για καταχώριση ψηφίσματος ή οποιαδήποτε άλλα σχετικά καταβλητέα τέλη. Καταθέτοντας την πρόταση αυτή, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι, ενώ οι εταιρείες που προχώρησαν εμπρόθεσμα με τις νενομισμένες διαδικασίες για μετατροπή του κεφαλαίου τους απαλλάχθηκαν βάσει της σχετικής νομοθεσίας από την υποχρέωση καταβολής τελών για καταχώριση ψηφίσματος ή από οποιαδήποτε άλλα σχετικά τέλη, οι εταιρείες που δεν προχώρησαν έγκαιρα στις σχετικές διαδικασίες δεν κρίνεται δίκαιο να μην καταβάλουν τα εν λόγω τέλη, αφού αμέλησαν να το πράξουν εμπρόθεσμα.

Περαιτέρω, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ζήτησε τη συμπερίληψη πρόνοιας στην υπό συζήτηση πρόταση νόμου σύμφωνα με την οποία κάθε διευθυντής ή και σύμβουλος ή και γραμματέας εταιρείας που δεν προχώρησε εμπρόθεσμα στη μετατροπή του κεφαλαίου της, σύμφωνα με τα πιο πάνω, ευθύνεται αλληλεγγύως και ο καθένας χωριστά για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια κέρδους που τυχόν έχει υποστεί οποιοσδήποτε μέτοχος ή τρίτος, λόγω της μη μετατροπής της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου και της αξίας της μετοχής της εταιρείας πριν από τη λήξη της προηγουμένως δοθείσης παράτασης, δηλαδή πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω κατατεθείσες εισηγήσεις για ενσωμάτωσή τους στην υπό συζήτηση πρόταση νόμου δεν έγιναν αποδεκτές από την επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό συζήτηση πρότασης νόμου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, όπως έχει διαμορφωθεί, έτσι ώστε το χρονικό όριο άσκησης του προβλεπόμενου σε αυτή σχετικού δικαιώματος μετόχων επηρεαζόμενης εταιρείας να είναι η 30ή Ιουνίου 2011 αντί η 31η Μαρτίου 2011, που είχε αρχικά προταθεί.

22 Ιουνίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων