Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Τάσος Μητσόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Αριστοφάνης Γεωργίου Ανδρέας Αγγελίδης
Γιαννάκης Θωμά Νικόλας Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2010.

Σημειώνεται ότι όλοι οι υπό συζήτηση κανονισμοί αφορούν σχέδια υπηρεσίας που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Εφόρου Κρατικού Αρχείου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Κρατικό Αρχείο), της οποίας η μισθοδοτική κλίμακα αναβαθμίστηκε από την κλίμακα Α13 στην Α15(i) με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 4) του 2009.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, προτείνεται η τροποποίηση των απαιτούμενων προσόντων του σχεδίου υπηρεσίας για την εν λόγω θέση, ώστε η απαιτούμενη οκταετής τουλάχιστο μεταπτυχιακή πείρα σε υπεύθυνη θέση, σε καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση, διαφύλαξη και οργάνωση αρχείων, να αντικατασταθεί με δεκαετή, από την οποία πενταετής τουλάχιστο πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών. Περαιτέρω, προστίθεται στα απαιτούμενα προσόντα η διευθυντική ικανότητα, πέραν της διοικητικής και οργανωτικής.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Τεχνικού στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Διοίκηση) - Τεχνικές Υπηρεσίες, ώστε στα απαιτούμενα προσόντα να περιληφθεί σημείωση, σύμφωνα με την οποία για την πρώτη πλήρωση της θέσης, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με δεκαεξαετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Τεχνικού ή/και στις προηγούμενες θέσεις Τεχνικού 1ης και 2ης Τάξης, να μπορούν να είναι υποψήφιοι και υπάλληλοι με δεκατριετή τουλάχιστο συνολική υπηρεσία στις εν λόγω θέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη τροποποίηση κατέστη αναγκαία, ώστε να πληρωθούν άμεσα δύο θέσεις Ανώτερου Τεχνικού, που είναι κενές από το 2009. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η κατά το συντομότερο δυνατό πλήρωση των θέσεων αυτών θα συμβάλει αφενός στην αποτελεσματικότητα της οργάνωσης, του συντονισμού, της εποπτείας και του ελέγχου των εργασιών του τεχνικού προσωπικού στους κλάδους προγραμματισμού και διαχείρισης έργων υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και αφετέρου στην απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των Τεχνικών Υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι το υπό αναφορά σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ).

Σκοπός των τρίτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Επιθεωρητή Εργαστηρίων Ισοτόπων στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, ώστε στα απαιτούμενα προσόντα να περιληφθεί σημείωση σύμφωνα με την οποία για την πρώτη πλήρωση της θέσης, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στην αμέσως κατώτερη θέση Ανώτερου Τεχνολόγου Εργαστηρίου Ισοτόπων, να μπορούν να είναι υποψήφιοι και υπάλληλοι με οκταετή τουλάχιστο συνολική υπηρεσία στη θέση Ανώτερου Τεχνολόγου Εργαστηρίου Ισοτόπων και στην κλίμακα Α7 της θέσης Τεχνολόγου Εργαστηρίου Ισοτόπων, από την οποία διετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Ανώτερου Τεχνολόγου Εργαστηρίου Ισοτόπων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, για να καταστεί δυνατή η πλήρωση μιας θέσης που παραμένει κενή από το 2008 και για την αποτελεσματική λειτουργία του Εργαστηρίου Ισοτόπων.

Σκοπός των τέταρτων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και Λειτουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Α΄ στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, προτείνεται η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, με τη μετατροπή της θέσης αυτής ως θέσης προαγωγής και ως αποτέλεσμα της προτεινόμενης μετατροπής τη διαφοροποίηση των απαιτούμενων προσόντων, ώστε αυτά να αποτελούν τη συνέχεια των απαιτούμενων προσόντων για την αμέσως κατώτερη θέση. Συγκεκριμένα, προτείνεται η τροποποίηση των απαιτούμενων προσόντων, ώστε σε αυτά να μην περιλαμβάνεται πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος, αλλά να απαιτείται τριετής τουλάχιστον υπηρεσία στην αμέσως κατώτερη θέση Λειτουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Α΄.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η προτεινόμενη τροποποίηση κατέστη αναγκαία λόγω του αυξημένου αριθμού δικαιούχων στο αμέσως κατώτερο ανελικτικό επίπεδο, της ανάγκης για δημιουργία δομής στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και για σκοπούς ομοιομορφίας με τα αντίστοιχα σχέδια υπηρεσίας των τμημάτων του υπουργείου.

Όσον αφορά το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Α΄, προτείνεται η διαγραφή από τα απαιτούμενα προσόντα του μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου διάρκειας ενός έτους, το οποίο καθορίζεται ως πλεονέκτημα, λόγω του ότι το συγκεκριμένο προσόν απαιτείται ήδη ως πλεονέκτημα στον εισαγωγικό βαθμό και δε θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και στο επόμενο ανελικτικό επίπεδο.

Σημειώνεται ότι τα υπό αναφορά σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της ΜΕΠ.

Σκοπός των πέμπτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Τεχνικού Μηχανικού στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ώστε από θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής να μετατραπεί σε θέση πρώτου διορισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στο υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας η εν λόγω θέση καθορίστηκε ως θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής αντί πρώτου διορισμού, ως είθισται για άλλες αντίστοιχες θέσεις της δημόσιας υπηρεσίας, με σκοπό να καθίστατο δυνατή η πλήρωση της θέσης εντός του 2009, αφού διαφορετικά ως θέση πρώτου διορισμού, σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, δε θα μπορούσε να δημοσιευθεί μετά το πρώτο τετράμηνο του 2009, το οποίο είχε παρέλθει.

Συναφώς, αναφέρεται ότι έχει ήδη διενεργηθεί η πρώτη πλήρωση θέσεων εντός του 2009, γι’ αυτό και κατέστη αναγκαία η προτεινόμενη τροποποίηση, δηλαδή η μετατροπή της σε θέση πρώτου διορισμού.

Σημειώνεται ότι το υπό αναφορά σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της ΜΕΠ.

Σκοπός των έκτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, η οποία δημιουργήθηκε με τον προϋπολογισμό του Τμήματος Αρχαιοτήτων για το 2010.

Σημειώνεται ότι το υπό αναφορά σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της ΜΕΠ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

22 Ιουνίου 2010

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Οι περί Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Κρατικό Αρχείο) - Θέση Εφόρου Κρατικού Αρχείου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010.
2. Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Διοίκηση) - Τεχνικές Υπηρεσίες - Θέση Ανώτερου Τεχνικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010.
3. Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση Επιθεωρητή Εργαστηρίων Ισοτόπων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010.
4. Οι περί Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος - Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και Λειτουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010.
5. Οι περί Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως - Θέση Τεχνικού Μηχανικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010.
6. Οι περί Τμήματος Αρχαιοτήτων - Θέση Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010.
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων