Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 Μαρτίου, 20 Μαΐου και 10 Ιουνίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της αστυνομίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και του Παγκύπριου Συνδέσμου Πεδίων Χρωματοσφαίρισης.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Κανονισμών, έτσι ώστε να διαγραφούν οι πρόνοιες με βάση τις οποίες οι ιδιοκτήτες εγκεκριμένων πεδίων χρωματοσφαίρισης οι οποίοι κατέχουν σχετική άδεια επιτρέπεται να διαθέτουν όπλα χρωματοσφαίρισης, για σκοπούς άθλησης ή ψυχαγωγίας, σε πρόσωπα που συμπλήρωσαν το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας τους, νοουμένου ότι αυτά συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα ή από ενήλικο πρόσωπο μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, η διάθεση όπλων χρωματοσφαίρισης θα επιτρέπεται μόνο σε πρόσωπα τα οποία συμπλήρωσαν το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό συζήτηση κανονισμούς, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, έχοντας υπόψη τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την ενασχόληση με το άθλημα της χρωματοσφαίρισης, εισηγήθηκε τη διαγραφή των πιο πάνω προνοιών και με την εισήγηση αυτή συμφώνησαν το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η αστυνομία και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, ενώ διαφώνησε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πεδίων Χρωματοσφαίρισης. Η πιο πάνω εισήγηση στηρίχθηκε αφενός στο γεγονός ότι τα παιδιά ηλικίας δεκατεσσάρων ετών δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν πλήρως την ανάγκη λήψης των απαραίτητων μέτρων ατομικής προστασίας από τους κινδύνους και αφετέρου στη συνήθη πρακτική των ατόμων που τα συνοδεύουν να αποχωρούν από το χώρο των πεδίων χρωματοσφαίρισης αμέσως μόλις τα μεταφέρουν εκεί.

Στο πλαίσιο της εξέτασης των πιο πάνω κανονισμών οι εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, επεξηγώντας περαιτέρω τους λόγους για τους οποίους εισηγούνται την αύξηση του ορίου ηλικίας των προσώπων που ασχολούνται με τη χρωματοσφαίριση, επισήμαναν ότι το κίνητρο για την εισήγησή τους αυτή δεν είναι ο μεγάλος αριθμός ατυχημάτων αλλά το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του οικείου υπουργείου για τις ευαίσθητες ηλικίες και το ενδεχόμενο έλλειψης της απαιτούμενης κατανόησης και παιδείας στη συγκεκριμένη ηλικία. Οι ίδιοι εκπρόσωποι αναφέρθηκαν στις πρακτικές και στις σχετικές νομοθετικές ή άλλες ρυθμίσεις κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ο μέσος όρος της επιτρεπόμενης ηλικίας είναι η ηλικία των δεκαέξι ετών. Επίσης, αναφέρθηκαν σε στατιστικές ατυχημάτων που οφείλονται στη χρωματοσφαίριση στο Ηνωμένο Βασίλειο, σημειώνοντας ότι στην Κύπρο δεν υπάρχουν ακόμα στατιστικά στοιχεία για το θέμα αυτό, υπήρξε όμως μία ανώνυμη καταγγελία για τραυματισμό σε πεδίο χρωματοσφαίρισης, που δυστυχώς, λόγω της ανωνυμίας, δε διερευνήθηκε.

Τέλος, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, ανταποκρινόμενοι σε σχετικό αίτημα της επιτροπής, υπέβαλαν γραπτά στοιχεία αναφορικά με τις ρυθμίσεις άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το επιτρεπόμενο όριο ηλικίας για ενασχόληση με δραστηριότητες χρωματοσφαίρισης. Από τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτει αφενός ότι σε αριθμό κρατών μελών δε ρυθμίζεται το ζήτημα του επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας και αφετέρου ότι οι σχετικές ρυθμίσεις στα κράτη μέλη, όπου υπάρχουν, ποικίλουν, αφού καθορίζεται διαφορετικό όριο ηλικίας, με μικρότερο το όριο των δώδεκα ετών και μεγαλύτερο των δεκαοκτώ ετών, ενώ διαφορές υπάρχουν και ως προς την ύπαρξη ή μη της απαίτησης για συνοδεία από ενήλικο πρόσωπο.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι σήμερα στην Κύπρο λειτουργούν δεκατέσσερα πεδία χρωματοσφαίρισης, τα οποία επιθεωρούνται από την αστυνομία τουλάχιστο μία φορά το χρόνο για έλεγχο των προϋποθέσεων ασφάλειας που προβλέπονται από το νόμο και μέχρι σήμερα έχει διαπιστωθεί σε όλες τις περιπτώσεις συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας. Ο ίδιος εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι τα όπλα χρωματοσφαίρισης είναι μη πυροβόλα όπλα.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Πεδίων Χρωματοσφαίρισης εξέφρασαν την έντονη διαφωνία τους με την προτεινόμενη αύξηση του ορίου ηλικίας συμμετοχής σε παιχνίδια χρωματοσφαίρισης, τονίζοντας ότι η δραστηριότητα αυτή δεν έχει μόνο ψυχαγωγικό χαρακτήρα, αλλά και αθλητική διάσταση. Υποστηρίζοντας τη θέση τους αυτή, οι πιο πάνω εκπρόσωποι ανέφεραν στην επιτροπή, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Τα σωματεία που ασχολούνται με το άθλημα της χρωματοσφαίρισης είναι εγγεγραμμένα στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

2. Η χρωματοσφαίριση περιλαμβάνεται στα αθλήματα που εξετάστηκαν από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή για συμπερίληψη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016.

3. Αθλητές από την Κύπρο ήδη λαμβάνουν μέρος σε διεθνή τουρνουά του αθλήματος.

4. Όπως σε όλα τα αθλήματα, για να αναπτυχθεί η αθλητική ικανότητα οποιουδήποτε προσώπου, είναι σημαντική η εξάσκηση στο άθλημα πριν από την ηλικία των δεκαέξι ετών, λαμβανομένης ιδιαίτερα υπόψη της στρατιωτικής θητείας, και ως εκ τούτου με την προτεινόμενη τροποποίηση θα στερηθεί το άθλημα τη δυνατότητα να παράγει αθλητές.

Όσον αφορά την ψυχαγωγική πτυχή της χρωματοσφαίρισης, οι ίδιοι εκπρόσωποι τόνισαν ότι, παρά τη λανθασμένη, κατά την άποψή τους, εικόνα που δόθηκε στο ευρύ κοινό, αυτή δεν προάγει τη βία ούτε μιμείται τον πόλεμο. Αντίθετα, η χρωματοσφαίριση απαιτεί συνεργασία μεταξύ των παικτών και συμβάλλει στην ανάπτυξη ομαδικότητας και πειθαρχίας. Περαιτέρω, σχολιάζοντας τους ισχυρισμούς που εκφράστηκαν υπέρ της προτεινόμενης τροποποίησης, ανέφεραν τα ακόλουθα:

1. Με βάση παγκόσμιες στατιστικές, το ποσοστό τραυματισμών σε πεδία χρωματοσφαίρισης ανέρχεται σε 0,31/1000 και το χαμηλό αυτό ποσοστό οφείλεται κυρίως στην απουσία σωματικής επαφής και στον προστατευτικό εξοπλισμό.

2. Στις πλείστες των περιπτώσεων οι γονείς είναι παρόντες στο χώρο, αν και δε λαμβάνουν πάντα μέρος στο παιχνίδι, και το πεδίο επιτηρείται από διαιτητές (marshals), οι οποίοι είναι έτοιμοι να επέμβουν, σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι κανόνες του παιγνιδιού ή οι κανόνες ασφάλειας.

3. Τα τελευταία έξι χρόνια, από τη νομοθετική ρύθμιση της χρωματοσφαίρισης στην Κύπρο, δεν έχουν συμβεί ατυχήματα από όπλο χρωματοσφαίρισης, αφού οι κανόνες ασφάλειας που εφαρμόζονται είναι υψηλών προδιαγραφών.

4. Διαπιστώθηκε ότι οι μικρότεροι σε ηλικία παίκτες τηρούν πιο πιστά τους κανόνες του παιχνιδιού από ό,τι οι μεγαλύτεροί τους και έχουν καλύτερη γνώση των κανόνων αυτών και των κυρώσεων που θα υποστούν, αν τους παραβούν.

Τέλος, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, στην Κύπρο δραστηριοποιούνται πάνω από διακόσιοι πενήντα αθλητές που έχουν ηλικία μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαέξι ετών, χωρίς να περιλαμβάνονται στον αριθμό αυτό τα παιδιά που παίζουν για καθαρά ψυχαγωγικούς σκοπούς, ενώ ο συνολικός αριθμός προσώπων που ασχολούνται με τη χρωματοσφαίριση υπερβαίνει τα 600 άτομα την εβδομάδα.

Ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης δήλωσε ότι η συνομοσπονδία αρχικά συμφώνησε με την προτεινόμενη τροποποίηση με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών. Ωστόσο, υπό το φως της πληροφόρησης που έτυχαν στα πλαίσια της εξέτασης του όλου θέματος ενώπιον της επιτροπής, η θέση τους διαφοροποιήθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το χαρακτήρα του αθλήματος, όπως αυτός εκτέθηκε στην επιτροπή, όσο και την ανάγκη απομάκρυνσης των νέων από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με διέξοδο την άθλησή τους. Ο ίδιος δήλωσε ότι, εφόσον υπάρχουν κανόνες ασφάλειας και οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται, τότε για τους γονείς υπάρχει το απαραίτητο αίσθημα ασφάλειας.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εξέφρασε την άποψη ότι, σε περίπτωση που δεν αυξηθεί το όριο ηλικίας για την εν λόγω δραστηριότητα, θα ήταν καλό να διασφαλιστεί με περισσότερη προσοχή η ύπαρξη και τήρηση των αναγκαίων κανόνων ασφάλειας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και ιδιαίτερα το γεγονός ότι από τότε που ρυθμίστηκε νομοθετικά η χρωματοσφαίριση δεν υπήρξαν ατυχήματα, τις διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο πλευρών, καθώς και το γεγονός ότι ποικίλουν οι σχετικές ρυθμίσεις στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτιμά πως τυχόν αύξηση του ορίου ηλικίας συμμετοχής στο άθλημα της χρωματοσφαίρισης θα περιορίσει την ανάπτυξη του αθλήματος. Περαιτέρω, η επιτροπή υιοθετεί τη θέση στην οποία κατέληξαν οι οργανωμένοι γονείς ότι, εφόσον τηρούνται σωστά οι κανόνες ασφάλειας που επιβάλλονται τόσο από τη νομοθεσία όσο και από τους κανονισμούς του αθλήματος και απαιτείται η έγκριση του γονέα ή κηδεμόνα, δεν ενδείκνυται να στερηθούν τα παιδιά ηλικίας μεταξύ δεκατεσσάρων και δεκαέξι ετών την ευκαιρία να δραστηριοποιηθούν σε οποιοδήποτε άθλημα.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεων και εκτιμήσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών στο παρόν στάδιο δεν κρίνει σκόπιμη την προτεινόμενη ρύθμιση, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την απόρριψη των υπό συζήτηση κανονισμών.

 

15 Ιουνίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων