Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς «Οι περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, Αξιολόγηση και Ανέλιξη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Γεώργιος Τάσου Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Γιάννος Λαμάρης  

Όπως είναι γνωστό, για τους υπό αναφορά κανονισμούς κυκλοφόρησε ήδη έκθεση στις 7 Ιουνίου 2010, η οποία αφορούσε και δύο ακόμα άλλους κανονισμούς του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου σε σχέση με το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό. Η ολομέλεια της Βουλής στις 10 Ιουνίου 2010, προτού αυτοί συζητηθούν ενώπιόν της, έκρινε σκόπιμο όπως η συζήτηση και έγκρισή τους αναβληθεί για μια εβδομάδα, ώστε να τύχουν περαιτέρω μελέτης από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας. Ο λόγος της αναβολής αφορούσε ειδικότερα την ανάγκη διασαφήνισης ορισμένων σημείων σε σχέση μόνο με τους υπό αναφορά κανονισμούς. Επειδή όμως οι συγκεκριμένοι κανονισμοί προωθούνται ως πακέτο με τους δύο άλλους κανονισμούς, κρίθηκε σκόπιμη η αναβολή και των τριών κανονισμών.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας επανεξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2010. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τα σημεία που απασχόλησαν ειδικά την επιτροπή και τα οποία επισημάνθηκαν από το βουλευτή κ. Ανδρέα Αγγελίδη, με επιστολή του που διαβιβάστηκε στον πρόεδρο της επιτροπής, αφορούν τα εξής:

1. Την ανάγκη καθορισμού στον Κανονισμό 2(1) σε σχέση με τον όρο ανεξάρτητος κριτής των προσόντων, των γνώσεων και της ειδικότητας των προσώπων που χαρακτηρίζονται ανεξάρτητοι κριτές.

2. Την ανάγκη καθορισμού στον Κανονισμό 9(1)(α) του χρόνου ετοιμασίας και παράδοσης της αξιολόγησης του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού για σκοπούς ανέλιξής του.

Στα πλαίσια της συνεδρίας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με την ανάγκη διασαφήνισης των πιο πάνω σημείων στη βάση των εισηγήσεων του εν λόγω βουλευτή. Γι’ αυτό στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης των κανονισμών ενώπιον της επιτροπής τόσο το αρμόδιο υπουργείο και η Νομική Υπηρεσία όσο και οι εκπρόσωποι του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου συμφώνησαν να επιφέρουν σ’ αυτούς τις εξής βελτιώσεις:

1. Στον Κανονισμό 2(1) στον όρο ανεξάρτητος κριτήςνα προστεθεί στο κατάλληλο σημείο η διευκρινιστική φράση «με ειδικές γνώσεις και προσόντα με το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο του αξιολογουμένου».

2. Στον Κανονισμό 9(1)(α) να προστεθεί μετά το εδάφιο (iii) η ακόλουθη επιφύλαξη:

«Νοείται ότι η αξιολόγηση αυτή γίνεται ισότιμα και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μεταξύ των αξιολογουμένων».

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος συμφώνησαν με τις πιο πάνω βελτιωτικές αλλαγές, τις οποίες ενσωμάτωσαν στο κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών, και εισηγούνται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως έχουν τελικώς διαμορφωθεί.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί των συγκεκριμένων κανονισμών, όπως τελικά διαμορφώθηκαν με βάση τις πιο πάνω διαφοροποιήσεις, στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

16 Ιουνίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων