Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων  Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο μαζί με δέσμη έξι συναφών κανονισμών που ρυθμίζουν τις εισφορές, τις παροχές, τους λογαριασμούς του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα ιατρικά συμβούλια, το δευτεροβάθμιο ιατρικό συμβούλιο και τους ειδικούς ιατρούς, τις δαπάνες επαγγελματικής εκπαίδευσης και τις επαγγελματικές ασθένειες, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Μαΐου και στις 3 και 10 Ιουνίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Υπηρεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η ενοποίηση, η απλοποίηση των διαδικασιών και ο εκσυγχρονισμός του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου. Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο:

1. ενσωματώνονται όλες οι τροποποιήσεις του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 1980 μέχρι σήμερα, που ανέρχονται σε τριάντα τέσσερις,

2. καταργούνται όλες οι ανενεργές διατάξεις του νόμου,

3. απλοποιούνται οι διατάξεις που αναφέρονται στις ασφαλιστικές προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιωμάτων και στον υπολογισμό παροχών και

4. προτείνονται αλλαγές σε υφιστάμενες διατάξεις, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το κείμενο της νέας νομοθεσίας διατυπώθηκε στη δημοτική γλώσσα, για να καταστεί πιο ευκολονόητο από το μέσο πολίτη.

Συγκεκριμένα, οι κυριότερες αλλαγές που προτείνονται στο υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι, ανάμεσα σ’ άλλα, οι ακόλουθες:

1. Προστίθεται στην ερμηνεία ο ορισμός του όρου Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων”, ο οποίος καθορίζει την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της ΕΟΚ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, με βάση τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

2. Αυξάνεται η περίοδος αναδρομικής καταβολής εισφοράς για τους αυτοτελώς εργαζομένους από τρία σε έξι χρόνια, όπως ισχύει και για τους μισθωτούς.

3. Προστίθεται νέο άρθρο όσον αφορά τη ρύθμιση των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών για σκοπούς υπολογισμού των ασφαλιστικών μονάδων σε κάθε έτος εισφορών.

4. Εισάγεται η προϋπόθεση απασχόλησης, επιπρόσθετα από την πληρωμή εισφορών, για δεκατρείς και είκοσι έξι εβδομάδες για παροχή του επιδόματος ασθενείας και ανεργίας, αντίστοιχα.

5. Προστίθεται επιφύλαξη, για να διευκρινιστεί ότι η αύξηση της σύνταξης γήρατος για εισφορές μετά τη συνταξιοδότηση δε λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς υπολογισμού της αύξησης για τους εξαρτωμένους.

6. Δίδεται το δικαίωμα σε μεταλλωρύχους να παίρνουν σύνταξη ανικανότητας, ακόμη και αν είναι ηλικίας κάτω των εξήντα τριών ετών.

7. Δίδεται η εξουσία εξέτασης αιτήσεων για παροχές στο διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτεί λειτουργούς του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων να ενεργούν εκ μέρους του και αυτό προέκυψε από το γεγονός ότι ο θεσμός του “εξεταστή απαιτήσεων δεν υφίσταται πλέον.

8. Δίδεται η εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμά του να ορίζει την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή (ΑΤΑ), ώστε να αποφεύγεται η διαδικασία έκδοσης κανονισμών κάθε χρόνο.

9. Δίδεται η εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο με κανονισμούς να καθορίζει το ποσοστό κατανομής των εισφορών στους λογαριασμούς του ταμείου.

Περαιτέρω, με βάση τη διαδικασία ανάλυσης αντικτύπου, που κατέθεσε το αρμόδιο υπουργείο στη Βουλή, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Ο προτεινόμενος νόμος επηρεάζει το σύνολο των εργαζομένων και εργοδοτών στην Κύπρο.

2. Το νομοσχέδιο αυτό αφορά όλες τις επιχειρήσεις στο σύνολό τους.

3. Στα πλαίσια της σύνταξης του νομοσχεδίου και των κανονισμών ενημερώθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, τα μέλη του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος και συμφώνησαν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

4. Από την εφαρμογή της προτεινόμενης δέσμης μέτρων δεν αναμένεται να προκύψει οποιοδήποτε κόστος για τις υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις, αλλά αντίθετα αναμένεται να προκύψουν θετικές συνέπειες όσον αφορά την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των πολιτών.

5. Η νέα προτεινόμενη νομοθεσία, που είναι εναρμονισμένη με το κοινοτικό κεκτημένο, αναμένεται να επηρεάσει θετικά τις επιχειρήσεις και τους πολίτες όσον αφορά την εξοικονόμηση χρόνου, εργατικού δυναμικού, την απλούστευση των σχετικών διαδικασιών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ειδικότερα, αναμένεται να επέλθει περιορισμός στην υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων, απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, μείωση των απαιτούμενων υπογραφών στα δημόσια έγγραφα, μείωση του χρονικού πλαισίου εντός του οποίου πρέπει να ανταποκριθεί η διοίκηση, αποκέντρωση εξουσιών και γενικά απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών για σκοπούς έγκρισης αιτήσεων.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε συναφώς ότι το νομοσχέδιο αυτό είναι προϊόν διαβούλευσης και συναίνεσης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των κοινωνικών εταίρων. Πρόσθεσε επίσης ότι με την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες και εκ του αποτελέσματος θα επωφεληθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό εξέταση νομοσχεδίου.

Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ απέστειλε γραπτώς τις θέσεις της στην επιτροπή, δηλώνοντας πως συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό εξέταση νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού εξέτασε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να εισηγηθεί στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση σε πρώτο στάδιο του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο και στη συνέχεια την προώθηση για έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

Συναφώς, η επιτροπή έχει καταλήξει στις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

15 Ιουνίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων