Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Φειδίας Σαρίκας
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Γιώργος Περδίκης
Ντίνος Χατζηνικόλας Μη μέλη της επιτροπής:
Ιωνάς Νικολάου Αβέρωφ Νεοφύτου
Χρήστος Στυλιανίδης Ανδρέας Αγγελίδης
Νίκος Τορναρίτης Αθηνά Κυριακίδου
Νεόφυτος Κωνσταντίνου Δημήτρης Συλλούρης
Άγγελος Βότσης  

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε πολλές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 3ης Μαΐου και 14ης Ιουνίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή ο Υπουργός Εσωτερικών συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για σκοπούς δημόσιας ωφέλειας, ανεξάρτητα από οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς τίθενται στους περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) Κανονισμούς, να παραχωρεί, εκμισθώνει, ανταλλάσσει ή άλλως πως αποξενώνει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία της Δημοκρατίας, υπό όρους τους οποίους το ίδιο θα καθορίζει με την απόφασή του και αφού προηγηθεί ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε στην επιτροπή ότι η υπό αναφορά τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, υπό το φως της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου να προχωρήσει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας στη συνομολόγηση συμφωνίας με εταιρεία στην οποία κύριος μέτοχος είναι η κυβέρνηση του Κατάρ, με την οποία θα καταστεί δυνατή η εκ μέρους της εν λόγω εταιρείας του Κατάρ επένδυση σημαντικών κεφαλαίων στη Δημοκρατία, που κρίνονται ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου, στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλει η κυβέρνηση για προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Συναφώς, όπως ο ίδιος υπουργός δήλωσε, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κρίθηκε σκόπιμο να τροποποιηθεί η ισχύουσα νομοθεσία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο σε εξαιρετικές περιπτώσεις να αποξενώνει ακίνητη ιδιοκτησία της Δημοκρατίας υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σ’ αυτό, χωρίς όμως να περιορίζεται η υπό αναφορά εξουσία του μόνο για σκοπούς υλοποίησης της υπό αναφορά συμφωνίας της κυβέρνησης της Δημοκρατίας με την εν λόγω κρατική εταιρεία του Κατάρ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, επειδή με βάση τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ακίνητης ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας σε οποιονδήποτε για σκοπούς επενδύσεων, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση της υπό αναφορά βασικής νομοθεσίας, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να διαθέτει κρατική ιδιοκτησία σε τέτοιες εξαιρετικές περιπτώσεις και για σκοπούς δημόσιας ωφέλειας, παρέχοντάς του την εξουσία να ενεργεί με την απαιτούμενη υπό τις σύγχρονες συνθήκες του έντονου παγκόσμιου και περιφερειακού αναπτυξιακού ανταγωνισμού ευελιξία, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της κρατικής κτημοσύνης.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δήλωσε πως, λόγω των περιορισμών που τίθενται στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία σε σχέση με την αποξένωση κρατικής περιουσίας, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο έτυχε νομοτεχνικής επεξεργασίας από το γραφείο του, για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της υπό αναφορά συνομολογηθείσας συμφωνίας της κυβέρνησης της Δημοκρατίας με κρατική εταιρεία του Κατάρ.

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου από την επιτροπή, τέθηκαν από μέλη της, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω ζητήματα σε σχέση τόσο με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου όσο και με τις πρόνοιες της υπό αναφορά συνομολογηθείσας συμφωνίας για τα οποία ζητήθηκαν οι απόψεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Υπουργού Εσωτερικών:

1. Κατά πόσο θα μπορούσε να τροποποιηθεί το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε, αντί να προβλέπεται ότι προηγείται ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για οποιαδήποτε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στο νομοσχέδιο, που προτείνεται, να απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση της Βουλής.

2. Κατά πόσο μπορεί να περιοριστεί η εξουσία που παρέχεται στο Υπουργικό Συμβούλιο με βάση την πρόνοια του προτεινόμενου νόμου να παραχωρεί, εκμισθώνει, ανταλλάσσει ή άλλως πως αποξενώνει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία της Δημοκρατίας και να διατυπωθεί, με τρόπο ώστε αυτό να μπορεί να αποξενώσει κρατική ιδιοκτησία μόνο για σκοπούς υλοποίησης της υπό αναφορά συμφωνίας της κυβέρνησης της Δημοκρατίας με την υπό αναφορά κρατική εταιρεία του Κατάρ, για να εξυπηρετηθεί ο στόχος της προτεινόμενης με το νομοσχέδιο τροποποίησης, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί το ενδεχόμενο αποξένωσης κρατικής γης με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στο νομοσχέδιο για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

3. Κατά πόσο θα μπορούσε να διασαφηνιστεί περαιτέρω η έννοια του όρου “δημόσια ωφέλεια” που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, ώστε να τεθούν ασφαλιστικές δικλίδες τόσο σε σχέση με το πότε υπάρχει δημόσια ωφέλεια κατά την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου όσο και σε σχέση με τους όρους και τις διαδικασίες υπό τις οποίες θα αποξενώνεται κρατική περιουσία, για να υπάρχει διαφάνεια.

4. Κατά πόσο η αποξένωση της ακίνητης ιδιοκτησίας που αφορά η υπό αναφορά συμφωνία εμπίπτει στην έννοια των δημόσιων συμβάσεων έργου, δεδομένου ότι στην εν λόγω κρατική γη θα συντελεστεί ανάπτυξη στην οποία θα μετέχει και το κράτος και ενδεχομένως θα έπρεπε να τύχει εφαρμογής η σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις έργων, σύμφωνα με την οποία για την αποξένωση κρατικής ιδιοκτησίας απαιτείται να γίνει δημόσιος διαγωνισμός με την προκήρυξη προσφορών. Συνεπώς, τίθεται το ζήτημα κατά πόσο αντί αποξένωση της κρατικής γης, που υιοθετήθηκε με την υπό αναφορά συμφωνία, θα έπρεπε να συνομολογηθεί μίσθωση, δεδομένου ότι δεν προηγήθηκε δημόσιος διαγωνισμός.

5. Κατά πόσο η αποξένωση της ακίνητης ιδιοκτησίας που αφορά η υπό αναφορά συμφωνία συνιστά κρατική ενίσχυση προς όφελος της εταιρείας που πρόκειται να συσταθεί.

Σχολιάζοντας τα πιο πάνω αναφερόμενα ζητήματα που τέθηκαν από μέλη της επιτροπής, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δήλωσε τα πιο κάτω:

1. Η διαχείριση της περιουσίας του κράτους σύμφωνα με το άρθρο 54 του συντάγματος ανατίθεται στο Υπουργικό Συμβούλιο και επομένως η εξουσία αυτή που παρέχεται στην κυβέρνηση από το σύνταγμα δεν μπορεί να τεθεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Βουλής, γιατί θα προσκρούει στην εν λόγω διάταξη του συντάγματος. Ωστόσο, η Βουλή θα μπορούσε να θέσει περιορισμούς σε σχέση με τα πλαίσια στα οποία μπορεί να αποφασίζει το Υπουργικό Συμβούλιο, για να ασκεί την υπό αναφορά εξουσία του.

2. Αναφορικά με το ζήτημα που τέθηκε για την ανάγκη περιορισμού της εξουσίας του Υπουργικού Συμβουλίου που παρέχεται με το νομοσχέδιο, με τρόπο ώστε η προτεινόμενη με το νομοσχέδιο τροποποίηση να παρέχει εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο για την αποξένωση κρατικής γης μόνο για σκοπούς υλοποίησης της υπό αναφορά συμφωνίας που υπέγραψε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας με την κρατική εταιρεία του Κατάρ, η εν λόγω τροποποίηση κρίθηκε σκόπιμο να διατυπωθεί με γενικό τρόπο και να μη στοχεύει μόνο στην υλοποίηση της υπό αναφορά συμφωνίας. Ωστόσο, σε περίπτωση που η Βουλή αποφασίσει να διατυπώσει το κείμενο του νομοσχεδίου, με τρόπο ώστε η αποξένωση ακίνητης ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας να δύναται να επιτραπεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου μόνο για σκοπούς υλοποίησης της υπό αναφορά συμφωνίας, αυτό θα μπορούσε να γίνει.

3. Όσον αφορά την ανάγκη διασαφήνισης της έννοιας του όρου “δημόσια ωφέλεια”, αυτό δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνει, γιατί η έννοια αυτή έχει ερμηνευτεί από τα δικαστήρια σε πολλές υποθέσεις στα πλαίσια της ερμηνείας του άρθρου 23 του συντάγματος που προνοεί για τις απαλλοτριώσεις. Συναφώς, η έννοια αυτή έχει ερμηνευτεί στο βαθμό που μπορεί να ερμηνευτεί μια έννοια η οποία επιδέχεται συνεχώς μια διασταλτική ερμηνεία, δεδομένου ότι επαφίεται στο δικαστήριο κάθε φορά να ερμηνεύει αν ο συγκεκριμένος σκοπός για την απαλλοτρίωση είναι σκοπός δημόσιας ωφέλειας. Πέραν όμως των πιο πάνω, δημόσια ωφέλεια, όπως είναι γνωστό, θεωρείται ότι υπάρχει στις περιπτώσεις που ωφελούνται οι πολίτες από συγκεκριμένη απόφαση.

4. Σε σχέση με το ζήτημα που τέθηκε για το κατά πόσο η αποξένωση κρατικής γης που αφορά η συνομολογηθείσα συμφωνία αποτελεί σύμβαση δημόσιου έργου, κατά την άποψή του δεν αποτελεί σύμβαση δημόσιου έργου.

5. Η αποξένωση της ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία συνομολογήθηκε η υπό αναφορά συμφωνία δε συνιστά κρατική ενίσχυση, γιατί η αξία της επένδυσης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην εν λόγω κρατική ιδιοκτησία, η οποία θα μεταβιβαστεί στην εταιρεία που θα συσταθεί, θα υπερβαίνει κατά πολύ την αγοραία αξία της εν λόγω κρατικής ιδιοκτησίας.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, σχολιάζοντας τη θέση που εκφράστηκε ότι θα έπρεπε να είχε συνομολογηθεί μίσθωση αντί αποξένωση της κρατικής περιουσίας στα πλαίσια της υλοποίησης της υπό αναφορά συμφωνίας, δήλωσε πως, επειδή η συμφωνία αυτή προνοεί τη σύσταση εταιρείας στην οποία θα συμμετέχει το κράτος, η κυβέρνηση έκρινε ότι η παραχώρηση της κρατικής ιδιοκτησίας στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πιο συμφέρουσα για το κράτος παρά η μίσθωση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει καταλήξει στις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν πως η κοινοβουλευτική τους ομάδα διαφωνεί με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου με τις οποίες παρέχεται εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο να παραχωρεί, εκμισθώνει, ανταλλάσσει ή άλλως πως αποξενώνει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία της Δημοκρατίας υπό τους όρους που τίθενται στο νομοσχέδιο και εισηγείται όπως η υπό αναφορά εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου περιοριστεί μόνο για την περίπτωση της αποξένωσης κρατικής γης για σκοπούς υλοποίησης της υπό αναφορά συμφωνίας που συνομολόγησε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας με την κρατική εταιρεία του Κατάρ ή οποιαδήποτε συμφωνία τροποποιεί ή αντικαθιστά τη συμφωνία αυτή υπό τους όρους τους οποίους το ίδιο θα καθορίσει με την απόφασή του και αφού προηγηθεί ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για τους λόγους που θα εκθέσουν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής. Συναφώς, όπως οι ίδιοι βουλευτές δήλωσαν, θα καταθέσουν σχετική τροπολογία κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής, σύμφωνα με την πιο πάνω θέση τους.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν πως, παρ’ όλο που τάσσονται υπέρ της αξιοποίησης της κρατικής περιουσίας, έχουν την άποψη ότι αυτή πρέπει να γίνεται με αντικειμενικές διαδικασίες και με διαφάνεια, με τρόπο που να διασφαλίζεται η χρηστή διοίκηση. Όσον αφορά τη συνομολόγηση της συμφωνίας της κυβέρνησης της Δημοκρατίας με την κυβέρνηση του Κατάρ, οι ίδιοι βουλευτές δήλωσαν πως, παρ’ όλο που έχουν σειρά παρατηρήσεων επί του προσυμφώνου, τις οποίες θα αναπτύξουν κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής, δε θα σταθούν εμπόδιο στη δυνατότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει στην υλοποίηση της υπό αναφορά συμφωνίας. Συναφώς, όπως οι ίδιοι βουλευτές δήλωσαν, θα καταθέσουν σχετική τροπολογία κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής, σύμφωνα με την πιο πάνω θέση τους.

3. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής.

4. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσε πως θέση του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών είναι ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να υλοποιήσει τη συγκεκριμένη ανάπτυξη στα πλαίσια διαδικασίας μίσθωσης κρατικής γης. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ήδη ακολουθηθεί και ακολουθείται για μία σειρά έργων, ορισμένα από τα οποία απαιτούν μεγαλύτερη δαπάνη από αυτή που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της υπό συζήτηση συμφωνίας και χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη σοβαρότητα σε σχέση με τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας μας, γι’ αυτό και θα καταψηφίσει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών καταθέτει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

 

 

15 Ιουνίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων