Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Τάσου
Αντώνης Αντωνίου Τάσος Μητσόπουλος
Αντρέας Φακοντής Φειδίας Σαρίκας
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Μη μέλη της επιτροπής:
Κλαύδιος Μαυροχάννας Πανίκκος Σταυριανός
Γεώργιος Γεωργίου Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές Πανίκκο Σταυριανό της εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας και Γιώργο Βαρνάβα της εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Μαΐου, 1η και 8 Ιουνίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της ΠΟΒΕΚ, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΠΑΣΙΚΤΕΟ) και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Συνεργείων Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΠΣΙΣΜΟ). Επίσης, στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκε και εκπρόσωπος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, το ΕΤΕΚ και η Οργάνωση Αυτοτελώς Εργαζομένων Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται, όπως αυτός αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμου, ώστε να δοθεί παράταση λειτουργίας μέχρι την 1η Μαρτίου 2011 σε όλους τους ιδιοκτήτες Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) που κατέχουν σε ισχύ προσωρινή άδεια λειτουργίας και οι οποίοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής ή αίτηση για έγκριση, αλλά ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία έκδοσής τους, καθώς και στους ιδιοκτήτες των εν λόγω κέντρων των οποίων οι προσωρινές άδειες ανακλήθηκαν από τον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων μετά τη λήξη της ισχύος τους, γιατί δε συμμορφώθηκαν με τις πρόνοιες της κειμένης νομοθεσίας και ιδιαίτερα με την απαίτηση αυτής για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας.

Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, απώτερος στόχος αυτής είναι να δοθεί η ζητούμενη παράταση, ώστε να μπορέσει ένας πολύ μικρός αριθμός ιδιοκτητών ΙΚΤΕΟ που κατέχουν σε ισχύ προσωρινή άδεια λειτουργίας και που δεν έχουν μέχρι σήμερα εξασφαλίσει την από το νόμο απαιτούμενη κανονική άδεια για το ΙΚΤΕΟ ή που η άδειά τους ανακλήθηκε από τον έφορο μετά τη λήξη της, κυρίως λόγω μη εξασφάλισης της απαιτούμενης από τον οικείο νόμο πολεοδομικής άδειας, να συνεχίσουν την εργασία τους, με στόχο μέχρι την 1η Μαρτίου 2011 να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νόμου.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ανέφεραν στην επιτροπή ότι ο συνολικός αριθμός των ΙΚΤΕΟ είναι σήμερα ενενήντα οκτώ, εκ των οποίων τα ογδόντα δύο έχουν εξασφαλίσει κανονική άδεια λειτουργίας, τα δώδεκα έχουν προσωρινή (οκτώ από αυτά βρίσκονται σε τουρκοκυπριακά ακίνητα) και τα τέσσερα έχουν σταματήσει να λειτουργούν, γιατί τους αφαιρέθηκε η άδεια από τον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων μετά τη λήξη της, λόγω του ότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου και κυρίως λόγω μη εξασφάλισης της απαιτούμενης πολεοδομικής άδειας. Σύμφωνα με τους ιδίους, η προβλεπόμενη στην κείμενη νομοθεσία εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών και ως εκ τούτου, αν η Βουλή κρίνει ότι πρέπει να δοθεί η προτεινόμενη χρονική παράταση, δεν έχουν ένσταση, γιατί εκείνο που πρώτιστα αφορά το τμήμα τους είναι ο σωστός έλεγχος που πρέπει να διενεργείται από τα ΙΚΤΕΟ.

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΒΕΚ δήλωσε ότι, παρ’ όλον ότι έχει ήδη δοθεί δύο φορές χρονική παράταση, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νόμου οι ιδιοκτήτες ΙΚΤΕΟ, που για διάφορους λόγους δεν το έχουν πράξει, συναινούν να δοθεί η προτεινόμενη παράταση, αλλά μόνο στους ιδιοκτήτες που πραγματικά καταβάλλουν προσπάθειες να συμμορφωθούν με το νόμο και όχι σ’ αυτούς που απλά εκμεταλλεύονται τις εκάστοτε χρονικές παρατάσεις.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και το σημείωμα που η ίδια κατέθεσε στην επιτροπή, οκτώ υποστατικά τα οποία βρίσκονται σε τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας γη λειτουργούν ως ΙΚΤΕΟ με προσωρινή άδεια λειτουργίας. Από αυτά τα πέντε έχουν εξασφαλίσει τις θετικές απόψεις της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής και ως εκ τούτου θα τους εκδοθεί η απαιτούμενη κανονική άδεια λειτουργίας, τα δύο είναι δυνατό να τους εκδοθεί η σχετική άδεια έπειτα από παρέκκλιση και το ένα έχει λάβει αρνητικές απόψεις από την αρμόδια πολεοδομική αρχή, καθότι τα τεμάχια στα οποία βρίσκεται το ΙΚΤΕΟ είναι σε οικιστική ζώνη με κύρια χρήση την κατοικία.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι το εν λόγω τμήμα ενεργεί με βάση την κείμενη νομοθεσία που διέπει το θέμα, αλλά είναι σε θέση να εξετάσει νέες αιτήσεις ιδιοκτητών των οποίων οι αρχικές αιτήσεις που έγιναν απορρίφθηκαν, γιατί αφορούσαν άλλη χρήση και όχι χρήση για ΙΚΤΕΟ.

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΙΚΤΕΟ συμφώνησαν με τις προτεινόμενες διατάξεις όπως επίσης και οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου, οι οποίοι ανέφεραν ότι δε φέρουν ένσταση σ’ αυτές.

Στο στάδιο της συζήτησης της πρότασης νόμου στην επιτροπή η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, χωρίς να διαφωνεί με την ουσία της πρότασης, υποστήριξε ότι οι διατάξεις της χρήζουν περαιτέρω εξέτασης, καθότι δεν είναι δυνατό να αναβιώσουν, με την ψήφιση της εν λόγω πρότασης, οι άδειες οι οποίες έχουν ανακληθεί από τον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων, για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Πρόκειται, δήλωσε, για διοικητικές πράξεις οι οποίες δε δύνανται να ανακληθούν με το νόμο όπως προτείνεται.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, λαμβάνοντας υπόψη τον πολύ μικρό αριθμό ιδιοκτητών ΙΚΤΕΟ που είτε δεν έχουν ακόμα εξασφαλίσει την από το νόμο απαιτούμενη κανονική άδεια λειτουργίας είτε η άδειά τους έχει ανακληθεί για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω, καθώς και την επικρατούσα δύσκολη οικονομική κατάσταση, τοποθετήθηκε θετικά στη σκοπούμενη παράταση και ζήτησε από την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας όπως μελετήσει περαιτέρω τις προτεινόμενες διατάξεις και επιλύσει το νομικό ζήτημα που τίθεται πιο πάνω. Παράλληλα, η επιτροπή ζήτησε από την ίδια όπως σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του Τμήματος Οδικών Μεταφορών προχωρήσουν σε ανάλογη αναθεώρηση του κειμένου της πρότασης νόμου, στη βάση των πιο πάνω, το οποίο ακολούθως να τεθεί ενώπιον της επιτροπής για λήψη τελικής απόφασης.

Με βάση τις πιο πάνω οδηγίες οι εν λόγω εκπρόσωποι μελέτησαν εκ νέου τις προτεινόμενες διατάξεις και αναθεώρησαν αυτές, έτσι ώστε ο Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων να έχει δικαίωμα να παραχωρήσει, έπειτα από νέα αίτηση, προσωρινή άδεια λειτουργίας ΙΚΤΕΟ, με ισχύ μέχρι την 1η Μαρτίου 2011, σε ιδιοκτήτες των οποίων η άδεια έχει ανακληθεί. Για τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες ΙΚΤΕΟ που έχουν σε ισχύ προσωρινή άδεια λειτουργίας, αυτή θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι την 1η Μαρτίου 2011. Το αναθεωρημένο κείμενο τέθηκε για συζήτηση ενώπιον της επιτροπής στην τελευταία συνεδρία της. Στα πλαίσια της εν λόγω συνεδρίας, έγινε εισήγηση από τον εκ των εισηγητών της πρότασης νόμου κ. Γιώργο Βαρνάβα όπως η προτεινόμενη παράταση επεκταθεί μέχρι την 1η Ιουνίου 2011, εισήγηση η οποία έγινε δεκτή από τους παρευρισκομένους πλην του εκπροσώπου της ΠΟΒΕΚ, ο οποίος διαφώνησε με αυτήν.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή τελικά έχει αναθεωρηθεί με την προτεινόμενη παράταση να ισχύει μέχρι την 1η Ιουνίου 2011.

 

8 Ιουνίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων