Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για την πρόταση νόμου «Ο περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Ανωτάτων Τιμών Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010» και το νομοσχέδιο «Ο περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Ανωτάτων Τιμών Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μαρία Κυριακού Γιώργος Βαρνάβα
Κυριάκος Χατζηγιάννη  
Ανδρέας Μουσκάλλης Μη μέλη της επιτροπής:
Γιαννάκης Γαβριήλ Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου 2010. Στα πλαίσια της συνεδρίας αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο γενικός διευθυντής και ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας, καθώς και λειτουργοί του ίδιου υπουργείου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Υπουργείου Οικονομικών, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, της ΠΕΟ, της ΣΕΚ και της ΔΕΟΚ.

Μετά την κατάθεση του πιο πάνω νομοσχεδίου από την εκτελεστική εξουσία η εξέταση της πιο πάνω πρότασης νόμου συνεχίστηκε μαζί με το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της επιτροπής, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Μαΐου, την 1η και στις 8 Ιουνίου 2010, αφού τόσο η πρόταση νόμου όσο και το νομοσχέδιο έχουν το ίδιο αντικείμενο. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων Πετρελαιοειδών, της ΠΟΒΕΚ, των εταιρειών πετρελαιοειδών “Exxon Mobil Cyprus Inc.”, PETROLINA (HOLDINGS) LTD, LUKOIL, EKO και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού και η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός της υπό αναφορά πρότασης νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας και τον κ. Γιώργο Περδίκη, είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για τον καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης πετρελαιοειδών σε ειδικές περιπτώσεις, ώστε ο νόμος αυτός να εφαρμόζεται τόσο για τις ανώτατες λιανικές τιμές πώλησης πετρελαιοειδών όσο και για τις ανώτατες χονδρικές τιμές πώλησής τους. Σημειώνεται ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση δίδεται επίσης η εξουσία στον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να εκδίδει διάταγμα καθορισμού ανώτατης τιμής πώλησης πετρελαιοειδών τόσο για τις λιανικές όσο και για τις χονδρικές τιμές πώλησής τους.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για τον καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης πετρελαιοειδών σε ειδικές περιπτώσεις, ώστε να παρέχεται η εξουσία στον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να εκδίδει διατάγματα για τον καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης πετρελαιοειδών τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική αγορά, όταν διαπιστώνει ότι σε οποιαδήποτε από αυτές τις αγορές τα προϊόντα πωλούνται σε υπερβολικά πιο υψηλές τιμές από ό,τι δικαιολογείται από τις διεθνείς και εγχώριες συνθήκες. Με το νομοσχέδιο αυτό τροποποιείται επίσης ο τίτλος του βασικού νόμου, ώστε οι ρυθμίσεις να μην περιορίζονται στις λιανικές πωλήσεις.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, καθώς και όσα ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, μέχρι το Μάιο του 2004 οι τιμές των πετρελαιοειδών καθορίζονταν από τον αρμόδιο υπουργό, με βάση κανονισμούς που ενέκρινε η Βουλή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, πριν από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κρίθηκε απαραίτητη η απελευθέρωση της αγοράς των πετρελαιοειδών, αφού ο προκαθορισμός τιμών γενικά δε συνάδει με το κοινοτικό κεκτημένο. Για το λόγο αυτό τέθηκε σε ισχύ το Μάιο του 2004 ο περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Ανωτάτων Τιμών Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις) Νόμος [Νόμος αρ. 115(Ι) του 2004]. Σκοπός του νόμου αυτού ήταν η απελευθέρωση της αγοράς στον τομέα της πώλησης πετρελαιοειδών και η προώθηση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στον τομέα αυτό. Με βάση τον πιο πάνω νόμο, ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δύναται να εκδώσει διάταγμα με το οποίο να καθορίζει, για περίοδο μέχρι 45 ημερών, τις ανώτατες τιμές λιανικής πώλησης για όλα ή μερικά από τα είδη πετρελαιοειδών, όταν εύλογα πιστεύει ότι το ύψος των λιανικών τιμών των πετρελαιοειδών στις οποίες διατίθενται τα προϊόντα αυτά στην αγορά είναι σε υπερβολικά πιο υψηλό επίπεδο από ό,τι δικαιολογείται από τις διεθνείς και εγχώριες συνθήκες.

Περαιτέρω, ο εκπρόσωπος του ίδιου υπουργείου αναφέρθηκε και στην ύπαρξη της Επιτροπής Παρακολούθησης Τιμών Πετρελαιοειδών, η οποία συστάθηκε με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, είναι εξαμελής, αποτελείται από το διευθυντή της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και ένα λειτουργό της ίδιας υπηρεσίας, το διευθυντή Ενέργειας του ίδιου υπουργείου και τρεις λειτουργούς από το Υπουργείο Οικονομικών, και της οποίας ο ρόλος είναι συμβουλευτικός προς τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Σύμφωνα με τα όσα περαιτέρω αναφέρονται στην πιο πάνω εισηγητική έκθεση, από την εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του βασικού νόμου διαφάνηκε ότι ο εν λόγω νόμος πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργό να εκδίδει διάταγμα για τον καθορισμό και ανώτατων χονδρικών τιμών τόσο στην περίπτωση του υγραερίου όσο και στις περιπτώσεις των υπόλοιπων πετρελαιοειδών. Σύμφωνα επίσης με την αιτιολογική έκθεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του βασικού νόμου έδειξε ότι ο καθορισμός ανώτατων λιανικών τιμών προϋποθέτει σε μερικές περιπτώσεις τον καθορισμό και ανώτατων χονδρικών τιμών, καθότι ο καθορισμός υπερβολικά υψηλών τιμών χονδρικής πώλησης από τις εταιρείες πετρελαιοειδών ή τους διανομείς μπορεί να καταστήσει δύσκολη και σε μερικές περιπτώσεις άδικη την τήρηση από τους λιανοπωλητές των ανώτατων λιανικών τιμών που καθορίζονται με διάταγμα.

Στην ίδια εισηγητική έκθεση αναφέρεται επιπλέον ότι, λόγω του ότι το θέμα κρίθηκε επείγον, δεν υπήρχε χρόνος για διεξαγωγή οποιασδήποτε μορφής διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς. Επίσης, στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο δεν προωθείται στα πλαίσια εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο, είναι όμως προφανές ότι συνδέεται άμεσα με το κοινοτικό κεκτημένο για τον ανταγωνισμό.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα δήλωσε ότι το υπό εξέταση νομοσχέδιο συνάδει καταρχήν με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσθέτοντας όμως ότι δεν έγινε οποιαδήποτε ειδική επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι δε χρειάζεται, και ότι το νομοσχέδιο ως έχει δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δήλωσε όμως ότι, κάθε φορά που θα γίνεται καθορισμός των τιμών, θα πρέπει αυτός να είναι απόλυτα τεκμηριωμένος και ότι ο υπουργός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα δεδομένα εκείνης της στιγμής, διαφορετικά ο καθορισμός των τιμών δε θα είναι νόμιμος.

Στα πλαίσια της εξέτασης της υπό αναφορά πρότασης νόμου ο πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού εξέφρασε τις επιφυλάξεις του και δήλωσε μεταξύ άλλων ότι ο ελεύθερος και ανόθευτος ανταγωνισμός επιβάλλει όπως ο καθορισμός των τιμών γίνεται ελεύθερα, μέσα στα πλαίσια μιας ανταγωνιστικής αγοράς. Πρόσθεσε ακόμα ότι η έκδοση διατάγματος βρίσκεται σε αντίθεση με κάθε αρχή μιας ανταγωνιστικής αγοράς. Γι’ αυτό δήλωσε ότι χρειάζεται να ελευθερωθεί η αγορά, να γίνουν τομές και να ληφθούν διαρθρωτικά μέτρα.

Στα πλαίσια της εξέτασης της πρότασης νόμου οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ανέφεραν ότι συμφωνούν με το σκοπό της πρότασης αυτής.

Στα πλαίσια της εξέτασης των πιο πάνω σχεδίων νόμου οι εκπρόσωποι των εταιρειών πετρελαιοειδών εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους και ανάφεραν μεταξύ άλλων ότι, πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η άποψη της Επιτροπής για την Παρακολούθηση των Τιμών των Πετρελαιοειδών, να ερωτώνται και οι εταιρείες πετρελαιοειδών και να υπάρχει διαφάνεια.

Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών συμφώνησε με τις πρόνοιες του υπό εξέταση νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πιο πάνω νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

Όσον αφορά την υπό συζήτηση πρόταση νόμου, η επιτροπή θεωρεί ότι οι σκοποί και οι επιδιώξεις της έχουν εξυπηρετηθεί ικανοποιητικά από το πιο πάνω νομοσχέδιο, γι’ αυτό και αποσύρεται από τους εισηγητές της.

 

 

8 Ιουνίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων