Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Βιοηθικής (Ίδρυση και Λειτουργία Εθνικής Επιτροπής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Κυπριανού Στέλιος Ιερωνυμίδης
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ντίνα Ακκελίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 20 Μαΐου 2010. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Βιοηθικής (Ίδρυση και Λειτουργία Εθνικής Επιτροπής) Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστεί και να βελτιωθεί το σύστημα βιοηθικής αξιολόγησης.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου προβλέπονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία:

1. Εισάγεται σ’ αυτήν πρόνοια με την οποία προβλέπεται ότι η ενασχόληση με την επιστημονική έρευνα στους τομείς της βιοτεχνολογίας, της βιολογίας, της ιατρικής, της γενετικής, της φαρμακευτικής και της ανθρώπινης παρέμβασης στη βιολογική διαδικασία και στον ανθρώπινο γονότυπο, καθώς και με την έρευνα σε ανθρώπινο βιολογικό υλικό, ιστούς και κύτταρα θα αποτελεί ασυμβίβαστη ενασχόληση με τις αρμοδιότητες του προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.

2. Τροποποιείται η διάταξή της που καθορίζει τη διάρκεια της θητείας των μελών της υπό αναφορά επιτροπής, ώστε οι θητείες που θα μπορεί να υπηρετεί μέλος της να εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργικού Συμβουλίου.

3. Διευρύνονται οι αρμοδιότητες της υπό αναφορά επιτροπής, ώστε, πέραν των καθοριζομένων στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία, να μπορεί:

α. να δημιουργεί σύστημα ελέγχου βιοηθικής και δεοντολογίας, με στόχο να συμβάλλει θετικά στη διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας στη βιοϊατρική και στη βιοτεχνολογία μέσα σε σωστά βιοηθικά και δεοντολογικά πλαίσια,

β. να καθορίζει τέλη βιοηθικής αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται, τα οποία θα εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο,

γ. να μετακαλεί πρόσωπα που μπορούν να τη βοηθήσουν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων της.

4. Εισάγονται σ’ αυτήν πρόνοιες με τις οποίες προβλέπεται η ίδρυση επιτροπών βιοηθικής αξιολόγησης, μέσα στα πλαίσια της δημιουργίας συστήματος βιοηθικής αξιολόγησης, και με τις οποίες παρέχεται νομική κάλυψη στις τρεις υπό λειτουργία υπάρχουσες επιτροπές βιοηθικής αξιολόγησης.

5. Εισάγονται σ’ αυτήν πρόνοιες με τις οποίες προβλέπεται η έκδοση με διάταγμα του Υπουργού Υγείας κωδίκων πρακτικής για τη ρύθμιση θεμάτων των επιτροπών βιοηθικής αξιολόγησης, καθώς και η αποζημίωση των μελών των εν λόγω επιτροπών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου, οι προτεινόμενες με το νομοσχέδιο τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, για να αντιμετωπιστούν ορισμένα κενά που παρατηρούνται στην εφαρμογή της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η εισαγωγή προνοιών σε σχέση με τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής ανταποκρίνονται στην εξέλιξη της εθνικής νομοθεσίας, με βάση την οποία αυξήθηκαν οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της εν λόγω επιτροπής για βιοηθική αξιολόγηση, εποπτεία και παρακολούθηση της έρευνας που εμπίπτει στους τομείς της βιοϊατρικής, της βιοτεχνολογίας και των κλινικών μελετών στα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε στην επιτροπή ότι με τον προτεινόμενο νόμο παρέχεται περαιτέρω νομική κάλυψη στο υφιστάμενο σύστημα βιοηθικής αξιολόγησης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

31η Μαΐου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων