Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής  Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Υπηρεσιών Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

 

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλας
Άγγελος Βότσης Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης  

                Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και την 31η Μαΐου 2010.  Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας.

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι αφενός η τροποποίηση του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου, ώστε να υπάρξει αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, ο οποίος ορίζει κανόνες για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της κοινότητας, και αφετέρου η κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001.

          Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προβλέπει την τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων του βασικού νόμου, ώστε να επεκταθεί η εφαρμογή αυτών σε εικαζόμενες αντίστοιχες παραβάσεις και διαφορές του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009.

          Οι πρόνοιες αυτές αφορούν συγκεκριμένα τα ακόλουθα:     

1.             Υποβολή καταγγελιών από χρήστες υπηρεσιών πληρωμών σχετικά με εικαζόμενες παραβάσεις.

2.             Εξωδικαστική επίλυση διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των χρηστών και των παροχέων υπηρεσιών πληρωμών από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

3.             Εποπτεία που ασκείται από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

4.             Επιβολή διοικητικών κυρώσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

5.             Έκδοση οδηγιών από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

6.             Συμμόρφωση των εμπλεκόμενων μερών με τον υπό αναφορά κανονισμό.

          Σημειώνεται ότι με την προτεινόμενη νομοθεσία θα ολοκληρωθεί ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA) και έμμεσα θα αναπτυχθούν ποιοτικές και καινοτόμοι υπηρεσίες πληρωμών. Η ανάπτυξη και διάδοση αποδοτικών υπηρεσιών πληρωμών αναμένεται να έχει θετική επίδραση στο διοικητικό κόστος του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων, ως χρηστών των υπηρεσιών αυτών. Σημειώνεται περαιτέρω ότι η  Κυπριακή Δημοκρατία είχε δέσμευση για υλοποίηση των περισσότερων από τις αναφερόμενες τροποποιήσεις πριν από τις 29 Απριλίου 2010, πράγμα που δεν κατέστη δυνατό, αφού το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 29 Απριλίου 2010.

          Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι κατά την προετοιμασία της προτεινόμενης νομοθεσίας υπήρξε διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε από όλους τους παρευρισκομένους που κλήθηκαν να εκπροσωπήσουν τα επηρεαζόμενα μέρη.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο. 

 

1η Ιουνίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων