Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος

Κλαύδιος Μαυροχάννας

Χρήστος Στυλιανίδης

Ανδρέας Αγγελίδης

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά

Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το πρώτο νομοσχέδιο του επισυνημμένου παραρτήματος σε αριθμό συνεδριών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 20ής Ιανουαρίου και 26ης Μαΐου 2010, και το δεύτερο νομοσχέδιο του επισυνημμένου παραρτήματος σε αριθμό συνεδριών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 3ης Μαρτίου και 26ης Μαΐου 2010. Στις συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι του κυπροϊταλικού συνδέσμου “Leonardo da Vinci”. Ο Σύνδεσμος Φιλίας και Πολιτιστικών Σχέσεων Κύπρου-Ρουμανίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η, κατά το άρθρο 169.2 του συντάγματος, κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ρουμανίας και της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών για πρόσβαση και συνέχιση σπουδών σε ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης των δύο χωρών.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η, κατά το άρθρο 169.2 του συντάγματος, κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αμοιβαία αναγνώριση τίτλων σπουδών για συνέχιση σπουδών σε ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης των δύο χωρών.

Σύμφωνα με τις εισηγητικές εκθέσεις των δύο υπό αναφορά νομοσχεδίων και στη βάση των όσων δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ενώπιον της επιτροπής, με τις εν λόγω συμφωνίες επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας και εφαρμόζονται οι πρόνοιες της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι οποίες καθορίζουν τις διαδικασίες για την αναγνώριση τίτλων σπουδών μεταξύ των κρατών μελών.

Ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε περαιτέρω ότι οι εν λόγω συμφωνίες αναμένεται να ενδυναμώσουν τις σχέσεις της Κύπρου με τη Ρουμανία και την Ιταλία σε θέματα ανώτερης εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της προώθησης των ανταλλαγών και της συνεργασίας στους τομείς των επιστημών και της ανώτερης εκπαίδευσης. Επιπροσθέτως, με την κύρωση των συμφωνιών αυτών θα παρέχεται μεγαλύτερη διευκόλυνση στους φοιτητές για συνέχιση των σπουδών τους στα άλλα κράτη μέλη.

Κατά τη συζήτηση των υπό αναφορά νομοσχεδίων, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τις ανησυχίες τους κατά πόσο οι συμφωνίες διασφαλίζουν τα δικαιώματα των αποφοίτων των πανεπιστημίων της Ρουμανίας και της Ιταλίας, αφού, πριν από τη σύναψη των υπό αναφορά συμφωνιών, δεν υπήρξε διαβούλευση με εκπροσώπους των άμεσα επηρεαζόμενων μερών.

Ο εκπρόσωπος του ΚΥΣΑΤΣ ενημέρωσε την επιτροπή, στα πλαίσια της συζήτησης του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου, ότι το ΚΥΣΑΤΣ κατά τις διαβουλεύσεις του με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είχε ως στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των αποφοίτων της Ιταλίας και διευκρίνισε ότι με την κύρωση των συμφωνιών η κάθε χώρα θα κατοχυρώνει τα δικαιώματα των δικών της αποφοίτων. Ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε περαιτέρω ότι η εισήγηση να υπάρξουν διαβουλεύσεις μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ΚΥΣΑΤΣ και αποφοίτων πανεπιστημίων θα αντίκειτο στο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι κυβερνήσεις για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των αποφοίτων από τα πανεπιστήμια των χωρών αυτών.

Οι εκπρόσωποι του κυπροϊταλικού συνδέσμου “Leonardo da Vinci” κατέθεσαν στην επιτροπή σχετικό υπόμνημα και δήλωσαν ότι το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο θα επιλύσει σωρεία προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων της Ιταλίας, όπως για παράδειγμα την άδικη και άνιση μεταχείριση αυτών έναντι αποφοίτων από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις δυσκολίες εισδοχής και ανέλιξής τους στη δημόσια και εκπαιδευτική υπηρεσία, καθώς και το θέμα της συνέχισης των σπουδών τους για απόκτηση επιπρόσθετων τίτλων σπουδών από τα κρατικά και ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου.

Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι το κείμενο της συμφωνίας χρήζει βελτίωσης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το χρονικό διάστημα που καθορίζει η συμφωνία για παρακολούθηση μαθημάτων εκμάθησης της ιταλικής γλώσσας στο σχολικό πρόγραμμα από υποψήφιο για εισδοχή σε ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης στην Ιταλία, ώστε να απαλλάσσεται από εξετάσεις διαπίστωσης της γνώσης της γλώσσας ή από την υποχρεωτική παρακολούθηση επιπρόσθετων προγραμμάτων εκμάθησης της γλώσσας. Επισήμαναν δε ότι η συμφωνία αυτή προβλέπει τριετή παρακολούθηση τέτοιων προγραμμάτων, όμως αυτό δεν είναι εφικτό, αφού στα δημόσια σχολεία της Κύπρου οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα εκμάθησης ξένης γλώσσας πέραν της αγγλικής μόνο κατά τα δύο τελευταία χρόνια της φοίτησής τους στη μέση εκπαίδευση.

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις επισημάνσεις των εκπροσώπων του συνδέσμου, πρότεινε την κύρωση της συμφωνίας αυτής, όπως έχει κατατεθεί, και εισηγήθηκε όπως το Υπουργείο Εξωτερικών προχωρήσει μετέπειτα σε επαναδιαπραγμάτευση των σημείων της συμφωνίας που χρήζουν βελτίωσης, εισήγηση με την οποία συμφώνησε και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης των εν λόγω νομοσχεδίων σε νόμους για την κατά νόμο κύρωση των υπό συζήτηση συμβάσεων, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ρουμανίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών για Πρόσβαση και Συνέχιση Σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης των Δύο Χωρών (Κυρωτικός) Νόμος του 2010» και «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Αμοιβαία Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών για Συνέχιση Σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης των Δύο Χωρών (Κυρωτικός) Νόμος του 2010, αντίστοιχα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή καταθέτει την έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για λήψη σχετικής απόφασης.

1η Ιουνίου 2010

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων