Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Υδατοκαλλιέργειας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Πανίκος Χάμπας Σοφοκλής Φυττής
Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 8 Οκτωβρίου 2009 και 13 Μαΐου 2010. Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο διευθυντής του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας (Αρμόδια Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων), του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσοκαλλιεργητών και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός”.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του περί Υδατοκαλλιέργειας Νόμου, όπως αυτοί αρχικά είχαν κατατεθεί στη Βουλή, είναι η τροποποίηση των περί Υδατοκαλλιέργειας (Γενικών) Κανονισμών, ώστε να αναθεωρηθούν τα υφιστάμενα τέλη υδατοκαλλιέργειας, να παρασχεθεί η δυνατότητα έκδοσης άδειας για επέκταση της παραγωγής υφιστάμενου ιχθυοτροφείου και να διορθωθούν ορισμένα λάθη και ελλείψεις που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή των υφιστάμενων κανονισμών.

Ειδικότερα, στους υπό αναφορά κανονισμούς περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων ρυθμίσεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Την επέκταση από ένα έτος σε δύο έτη της μέγιστης περιόδου ισχύος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιχθυοτροφείου, που δύναται να καθορίσει ο διευθυντής αναφορικά με ιχθυοτροφείο πειραματικής εκτροφής μικρής παραγωγής.

2. Την αναθεώρηση των υφιστάμενων τελών έκδοσης, ανανέωσης ή μεταβίβασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιχθυοτροφείου, καθώς και των τελών χρήσης θαλάσσιου χώρου.

3. Τη διόρθωση των προνοιών που αφορούν τη μέθοδο χορήγησης άδειας χρήσης θαλάσσιου χώρου της Δημοκρατίας για σκοπούς υδατοκαλλιέργειας.

4. Την προσθήκη νέων προνοιών αναφορικά με την έκδοση άδειας για επέκταση της παραγωγής υφιστάμενου ιχθυοτροφείου, καθώς και για την επιβολή εφάπαξ τέλους ανάλογα με τον όγκο της επέκτασης που παραχωρείται.

Σημειώνεται ότι οι υπό αναφορά κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή και μελετήθηκαν από την επιτροπή μαζί με σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα σε νόμο από την ολομέλεια του σώματος.

Στο στάδιο της εξέτασης των εν λόγω κανονισμών, ο διευθυντής του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών επισήμανε ότι τα προτεινόμενα τέλη αντικατοπτρίζουν το διοικητικό κόστος των αντίστοιχων πράξεων και παράλληλα προωθούν την ίση μεταχείριση μεταξύ των ιδιοκτητών ιχθυοτροφικών μονάδων. Σε σχέση με τις πρόνοιες που αναφέρονται στη μέθοδο χορήγησης άδειας χρήσης θαλάσσιου χώρου, ο ίδιος ανέφερε ότι αυτές κρίνονται αναγκαίες, καθώς λανθασμένα στις πρόνοιες των υφιστάμενων κανονισμών γίνεται αναφορά στον περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμο και στους σχετικούς με αυτόν κανονισμούς.

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας (Αρμόδια Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων), σε σχέση με τις αναφερόμενες πιο πάνω πρόνοιες για το διαγωνισμό χορήγησης άδειας χρήσης θαλάσσιου χώρου, ανέφερε ότι πράγματι ο τύπος διαγωνισμού που διεξάγεται για τους σκοπούς των παρόντων κανονισμών δεν εμπίπτει στις πρόνοιες του περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, οι εν λόγω πρόνοιες θα πρέπει να διαμορφωθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται ότι κατά τη διεξαγωγή των υπό αναφορά διαγωνισμών θα εφαρμόζονται οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.

Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσοκαλλιέργειας διαφώνησε με την προτεινόμενη αύξηση των τελών και ειδικότερα με την επιβολή εφάπαξ ποσού για κάθε τόνο αύξησης της παραγωγής των υφιστάμενων ιχθυοτροφείων.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ανέφεραν ότι τα προτεινόμενα τέλη είναι απαγορευτικά και ειδικότερα το τέλος που αφορά την αύξηση της παραγωγής. Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι επισήμαναν την ανάγκη στήριξης των νεοεισερχομένων στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας.

Συναφώς, η επιτροπή, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κάλεσε το αρμόδιο υπουργείο όπως, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, επανεξετάσει τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών, με σκοπό τη διαμόρφωση κοινά αποδεκτών νομοθετικών ρυθμίσεων. Ακολούθως, το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα, ανταποκρινόμενο στο αίτημα της επιτροπής, κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο κανονισμών, με το οποίο γίνονται εισηγήσεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Τη διαγραφή των προνοιών που αφορούν την επιβολή εφάπαξ τέλους για την επέκταση της παραγωγής ιχθυοτροφείου που βρίσκεται στη θάλασσα.

2. Την αντικατάσταση των προνοιών που αναφέρονταν στον περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμο με νέες πρόνοιες, ώστε η άδεια χρήσης θαλάσσιου χώρου μέσα στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας για σκοπούς υδατοκαλλιέργειας να χορηγείται από το Υπουργικό Συμβούλιο στον επιτυχόντα διαγωνιζόμενο, έπειτα από πλειοδοτικό διαγωνισμό, στα πλαίσια του οποίου οι διαγωνιζόμενοι αντιμετωπίζονται ισότιμα, χωρίς διακρίσεις και με διαφάνεια.

3. Τη μετατροπή της χρηματικής ποινής για παράβαση ορισμένων διατάξεων των εν λόγω κανονισμών από λίρες σε ευρώ.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, οι υπηρεσίες της Βουλής στο στάδιο της νομοτεχνικής επεξεργασίας του κειμένου των κανονισμών προχώρησαν στην τροποποίηση ορισμένων προνοιών του, ώστε το κείμενο των βασικών κανονισμών να συνάδει με τις προτεινόμενες πρόνοιες αναφορικά με τον πλειοδοτικό διαγωνισμό.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί.

Με την ευκαιρία της έγκρισης των κανονισμών, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιθυμούν να επαναλάβουν τη θέση τους αναφορικά με την ανάγκη για μη χορήγηση οποιασδήποτε νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιχθυοτροφείου από το Υπουργικό Συμβούλιο, αν προηγουμένως δε διαμορφωθεί ένας ολοκληρωμένος χωροταξικός σχεδιασμός που θα καθορίζει τις διάφορες ζώνες στο θαλάσσιο χώρο της Δημοκρατίας και αφού ενημερωθεί δεόντως η Βουλή σε σχέση με αυτό.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων