Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Περιορισμού των Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων που Οφείλονται στη Χρήση Οργανικών Διαλυτών σε Χρώματα Διακόσμησης, Βερνίκια, Προϊόντα Φανοποιίας Αυτοκινήτων και Άλλα Προϊόντα Βαφής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Στέλιος Ιερωνυμίδης
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα
Πανίκος Χάμπας Γιώργος Περδίκης
Κυριάκος Χατζηγιάννη  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 13 Μαΐου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γενικού Χημείου του Κράτους, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηριού (ΚΕΒΕ) και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ), το Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria) και η Γενική Συνομοσπονδία Παγκυπρίων Οργανώσεων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του υπό εξέταση νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2008/112/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ και των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ, ώστε να προσαρμοστούν με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η εφαρμογή των εν λόγω ευρωπαϊκών κανονισμών δεν αναμένεται να προκαλέσει οικονομικές ή κοινωνικές επιπτώσεις στον ιδιωτικό τομέα και δε συνεπάγεται δημόσια δαπάνη, αφού οποιοδήποτε πιθανό δημοσιονομικό κόστος περιλαμβάνεται στο γενικότερο κόστος της εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας που ρυθμίζει τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Στα πλαίσια της συζήτησης του εν λόγω νομοσχεδίου ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι η τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας είναι καθαρά τεχνικής φύσεως και κατέστη αναγκαία μετά την εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το παγκοσμίως εναρμονισμένο σύστημα σήμανσης, ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών ουσιών (GHS), το οποίο έχει θεσπιστεί σε διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης.

17 Μαΐου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων