Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Ντίνος Χατζηνικόλας Άγγελος Βότσης
ωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τις υπό αναφορά προτάσεις νόμου, που κατατέθηκαν στη Βουλή από το βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργο Περδίκη, σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 30ής Νοεμβρίου 2009 και 26ης Απριλίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και της Υπηρεσίας Εκλογών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και εκπρόσωποι των οργανώσεων νεολαίας ΕΔΟΝ, ΝΕΔΗΚ, Νεολαίας Ευρωπαϊκού Κόμματος και Νεολαίας Οικολόγων. Οι οργανώσεις νεολαίας ΝΕΔΗΣΥ και Νεολαία ΕΔΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε δικαίωμα του εκλέγεσθαι ως μέλος δημοτικού συμβουλίου στις δημοτικές εκλογές στη Δημοκρατία να έχουν οι πολίτες της Δημοκρατίας και οι υπήκοοι άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων που καθορίζονται στην υπό αναφορά βασική νομοθεσία, έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους, αντί το εικοστό πέμπτο έτος που ισχύει σήμερα.

Σκοπός της δεύτερης υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε δικαίωμα του εκλέγεσθαι ως μέλος κοινοτικού συμβουλίου στις κοινοτικές εκλογές στη Δημοκρατία να έχουν οι πολίτες της Δημοκρατίας και οι υπήκοοι άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων που καθορίζονται στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία, έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους, αντί το εικοστό πέμπτο έτος που ισχύει σήμερα.

Σκοπός της τρίτης υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόμου, ώστε δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στη Δημοκρατία να έχουν οι υπήκοοι άλλων κρατών μελών οι οποίοι, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων που καθορίζονται στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία, έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους, αντί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους που ισχύει σήμερα.

Σημειώνεται ότι, πριν από την κατάθεση των υπό αναφορά προτάσεων νόμου στη Βουλή, κατατέθηκε από το βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργο Περδίκη σχετική με τις πιο πάνω αναφερόμενες τροποποιήσεις πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου, ώστε δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Δημοκρατία να έχουν οι πολίτες της Δημοκρατίας και οι υπήκοοι άλλων κρατών μελών οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους, αντί το εικοστό πέμπτο που ισχύει σήμερα.

Στα πλαίσια της εξέτασης της εν λόγω πρότασης νόμου, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, σχολιάζοντας τις πρόνοιές της, δήλωσε πως, παρ’ όλο που η υιοθέτησή τους δε δημιουργεί οποιοδήποτε νομικό κώλυμα, πρέπει να υπάρχει ισορροπία αναφορικά με το κατώτατο όριο ηλικίας που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι σε όλες τις εκλογές που πραγματοποιούνται στη Δημοκρατία, είτε αυτές αφορούν τις τοπικές αρχές είτε την ανάδειξη των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων είτε την εκλογή για ανάδειξη Προέδρου της Δημοκρατίας.

Υπό το φως της πιο πάνω θέσης που εξέφρασε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης κατέθεσε τις υπό συζήτηση προτάσεις νόμου στη Βουλή, έτσι ώστε να υπάρχει ομοιομορφία ως προς το κατώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων σε μεγαλύτερο εύρος νομοθεσιών.

Εισάγοντας τις υπό αναφορά προτάσεις νόμου στην επιτροπή, ο εισηγητής τους δήλωσε πως τις κατέθεσε στη Βουλή με στόχο την εναρμόνιση των πιο πάνω υπό τροποποίηση βασικών νομοθεσιών με τα ισχύοντα στα πλείστα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με το καθοριζόμενο σ’ αυτές κατώτατο όριο ηλικίας προσώπου που δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα για ανάδειξή του ως μέλους δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου στη Δημοκρατία. Ειδικότερα, όπως ο ίδιος εισηγητής ανέφερε στην επιτροπή, τα πλείστα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν στην πλειοψηφία τους καθορίσει ως κατώτατο όριο ηλικίας για υποβολή υποψηφιότητας το δέκατο όγδοο έτος και μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα εξακολουθεί να ισχύει το εικοστό πέμπτο έτος. Τέλος, ο ίδιος εισηγητής, υποστηρίζοντας ότι οι νέοι της Κύπρου είναι εξίσου ώριμοι και ικανοί με τους νέους των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε πως η λανθασμένη, συντηρητική και παρωχημένη αντίληψη που επικρατεί για το ότι οι νέοι δεν είναι ικανοί να αναλαμβάνουν τα πιο πάνω αναφερόμενα αξιώματα πρέπει να εκλείψει, ώστε να μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα και στον τόπο μας οι νέοι που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε πως, λόγω των αναβαθμισμένων αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί τα τελευταία χρόνια στους δήμους και στις κοινότητες, το υπουργείο του διαφωνεί με τις πρόνοιες των υπό αναφορά προτάσεων νόμου με τις οποίες προτείνεται η μείωση του κατώτατου ορίου ηλικίας των υποψηφίων για ανάδειξή τους στο αξίωμα του μέλους του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου. Πρόσθετα, ο ίδιος εκπρόσωπος, εξέφρασε επιφυλάξεις για το κατά πόσο η προτεινόμενη διαφοροποίηση του κατώτατου ορίου ηλικίας των υποψηφίων για την εκλογή των μελών των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων από το όριο ηλικίας που απαιτείται, για να δύναται πρόσωπο να είναι υποψήφιος δήμαρχος ή κοινοτάρχης, δημιουργεί οποιαδήποτε προβλήματα ανισότητας.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά προτάσεων νόμου.

Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων νεολαίας που παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με την προτεινόμενη με τις υπό αναφορά προτάσεις νόμου μείωση του κατώτατου ορίου ηλικίας για υποβολή υποψηφιότητας των μελών των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και υποστήριξαν πως τέτοιες ενέργειες αποτελούν κίνητρο για ανάμειξη των νέων στα κοινά.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση προτάσεων νόμου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, αφού τροποποιηθούν οι τίτλοι τους, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010», «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010» και «Ο περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010», αντίστοιχα.

 

11 Μαΐου 2010

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων