Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Kτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Παρουσίαση και Περιεχόμενο Αίτησης Έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Πανίκος Χάμπας Σοφοκλής Φυττής
Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Απριλίου 2010. Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων και της αγροτικής οργάνωσηςΠαναγροτικός Σύνδεσμος”. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Διανομέων Κτηνιατρικών Φαρμάκων, ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος και οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτική και Ευρωαγροτικός”, παρόλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 104 του περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμου (Νόμος αρ. 10(I) του 2006, όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο αρ. 121(I) του 2009) είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Παρουσίαση και Περιεχόμενο Αίτησης Έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και πιο συγκεκριμένα με την Οδηγία 2009/9/ΕΚ της Επιτροπής της 10ης Φεβρουαρίου 2009 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί Κοινοτικού Κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για κτηνιατρική χρήση.

Ειδικότερα, στους υπό εξέταση κανονισμούς περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Τις επιστημονικές και τεχνικές απαιτήσεις αναφορικά με τις δοκιμές των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, βάσει των οποίων αξιολογούνται η ποιότητα, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά τους και οι οποίες πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος.

2. Την παροχή οδηγιών σε σχέση με την παρουσίαση και το περιεχόμενο του φακέλου της πιο πάνω αίτησης.

3. Την κατάργηση των αντίστοιχων υφιστάμενων κανονισμών.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ανέφερε ότι η ανάγκη για την τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, κρίθηκε αναγκαία, ώστε να επιτευχθεί αναπροσαρμογή των πληροφοριακών στοιχείων και εγγράφων που συνοδεύουν την αίτηση για έκδοση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, με βάση την επιστημονική πρόοδο που σημειώθηκε στον υπό αναφορά τομέα κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της έκδοσης της πιο πάνω αναφερθείσας Οδηγίας 2001/82/ΕΚ και μέχρι σήμερα.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες πρόνοιες των υπό εξέταση κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

4 Μαΐου 2010

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων