Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τo νομοσχέδιο «Ο περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010» και για τους κανονισμούς «Οι περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίες Μ, Ν και Ο), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Κλαύδιος Μαυροχάννας
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Γεωργίου
Αντρέας Φακοντής Γεώργιος Τάσου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Τάσος Μητσόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Απριλίου 2010. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΣΕΜΟ) και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εμπορίας Αυτοκινήτων (ΠΑΣΕΑ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμου [Νόμος αριθμός 61 (Ι) του 2005], για εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, η οποία θεσπίζει πλαίσιο για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και την επεξηγηματική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η εν λόγω Οδηγία δημιουργεί ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ένας κατασκευαστής, εφόσον λάβει έγκριση τύπου οχήματος ή του επιμέρους εξαρτήματος που κατασκευάζει, μπορεί να το θέτει σε κυκλοφορία χωρίς περιορισμούς, τηρουμένης της δυνατότητας των κρατών μελών να θέτουν περιορισμούς, όταν πρόκειται για θέματα οδικής ασφάλειας ή προστασίας του περιβάλλοντος. Οι ίδιοι εκπρόσωποι εκτιμούν ότι το νέο εναρμονιστικό πλαίσιο που προτείνεται να υιοθετηθεί στην κυπριακή έννομη τάξη θα έχει θετικά αποτελέσματα για την οδική ασφάλεια και το περιβάλλον και ταυτόχρονα αναμένεται να διευκολύνει το εμπόριο, μέσω της δυνατότητας που θα έχουν οι κατασκευαστές να εκδίδουν το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης για κάθε όχημα, το οποίο αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο για τη συμμόρφωση ενός οχήματος και προσδίδει στο προϊόν δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης σε όλη την Κοινότητα.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 13 του περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμου, είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων περί Έγκρισης τύπου Οχημάτων (Κατηγορίες Μ, Ν, και Ο), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμών με νέους κανονισμούς που να ρυθμίζουν λεπτομερώς τα θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τόσο της βασικής νομοθεσίας όσο και της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, οι προτεινόμενοι κανονισμοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διατάξεις που ρυθμίζουν τα ακόλουθα:

1. Το πεδίο εφαρμογής τους.

2. Την αίτηση για έγκριση ΕΚ τύπου οχήματος και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων τους.

3. Τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της έγκρισης ΕΚ τύπου”.

4. Τη διαδικασία και έκδοση της έγκρισης ΕΚ τύπου”.

5. Τις προϋποθέσεις για τροποποίηση της έγκρισης ΕΚ τύπου”.

6. Τη λήξη της ισχύος της έγκρισης ΕΚ τύπου”.

7. Την έκδοση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης.

8. Την έγκριση τύπου μικρών σειρών, που ισχύει μόνο στη Δημοκρατία, και τις μεμονωμένες εγκρίσεις.

9. Την εγγραφή, την πώληση και κυκλοφορία οχημάτων.

10. Την πώληση και κυκλοφορία κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων.

11. Τις τεχνικές υπηρεσίες, τα εργαστήρια και τα φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται με τη διενέργεια ελέγχων, δοκιμών και επιθεωρήσεων.

12. Τα αδικήματα και τις ποινές.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου και των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων