Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Στατιστικής Υπηρεσίας - Θέση Βοηθού Στατιστικών Ερευνών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε έκτακτη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου 2010.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Βοηθού Στατιστικών Ερευνών [Κλ. Α1-Α2-Α5(ii)] στη Στατιστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η πιο πάνω νέα θέση δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της μελέτης οργάνωσης, στελέχωσης και βαθμολογικής διάρθρωσης των θέσεων της Στατιστικής Υπηρεσίας για διαχωρισμό των θέσεων Βοηθού Στατιστικής [Κλ. Α4 και Α7(ii)] για τις οποίες απαιτούνται διαζευκτικά προσόντα. Ειδικότερα, στα πλαίσια του διαχωρισμού αυτού αποφασίστηκε αφενός η μεταφορά στην επιστημονική πυραμίδα των υπηρετούντων στις εν λόγω θέσεις υπαλλήλων οι οποίοι είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών και αφετέρου η δημιουργία νέας βοηθητικής δομής με βαθμό εισδοχής τη νέα θέση Βοηθού Στατιστικών Ερευνών. Η πιο πάνω απόφαση υλοποιήθηκε με συμπληρωματικό προϋπολογισμό το 2007.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στο σχέδιο υπηρεσίας για την εν λόγω θέση περιλήφθηκαν τα συνήθη καθήκοντα και προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις του ίδιου επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο κρατικό τομέα, δηλαδή απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι το υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια των εργασιών της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

26 Απριλίου 2010

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων