Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς «Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων από τη Χρήση Οργανικών Διαλυτών σε Ορισμένες Δραστηριότητες και Εγκαταστάσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Ανδρέας Κυπριανού
Πανίκκος Σταυριανός Σοφοκλής Φυττής
Πανίκος Χάμπας Στέλιος Ιερωνυμίδης
Κυριάκος Χατζηγιάννη Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου 2010. Στα πλαίσια της συνεδρίας αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γενικού Χημείου του Κράτους, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, το Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria) και η Γενική Συνομοσπονδία Παγκυπρίων Οργανώσεων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό εξέταση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 9 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου, είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/112/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 , για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ και των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ, ώστε να προσαρμοσθούν με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η εφαρμογή των εν λόγω ευρωπαϊκών κανονισμών δεν αναμένεται να προκαλέσει οικονομικές ή κοινωνικές επιπτώσεις στον ιδιωτικό τομέα, αλλά θα βοηθήσει στη διασφάλιση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και θα συμβάλει στην εναρμόνιση της ταξινόμησης και της επισήμανσης των χημικών ουσιών και των μειγμάτων τους εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Στα πλαίσια της συζήτησης των εν λόγω κανονισμών ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας διαβεβαίωσε την επιτροπή ότι ο χαρακτηρισμός των επηρεαζόμενων χημικών ουσιών παραμένει ο ίδιος και η μόνη αλλαγή που επιφέρουν οι υπό συζήτηση κανονισμοί είναι η ενσωμάτωση των κριτηρίων ταξινόμησης και επισήμανσης όπως προβλέπονται από το παγκόσμιο σύστημα σήμανσης, ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών ουσιών (GHS), το οποίο έχει θεσπιστεί σε διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

26 Απριλίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων