Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για την πρόταση νόμου «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες׃

Μαρία Κυριακού, αναπλ. πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Κυριάκος Χατζηγιάννη Άγγελος Βότσης
Ανδρέας Μουσκάλλης Γιώργος Βαρνάβα

       

         

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από τη βουλευτή κ. Μαρία Κυριακού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε αριθμό συνεδριών της, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 16 Φεβρουαρίου και 20 Απριλίου 2010.  Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι του γραφείου του, εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών­Ελεγκτών Κύπρου, του Συνδέσμου Ανεξάρτητων Λογιστών Κύπρου (ΣΑΛΚ), του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Φορέα Προώθησης Ξένων Επενδύσεων (CIPA) και του Συνδέσμου Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου.

          Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η αποσαφήνιση, η βελτίωση και γενικότερα ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας περί Εταιρειών, που ρυθμίζει τα της λειτουργίας των εταιρειών, με την τροποποίηση υφιστάμενων ή και την εισαγωγή καινούριων διατάξεων.

          Ειδικότερα, με την εν λόγω πρόταση νόμου τροποποιούνται μεταξύ άλλων οι διατάξεις που αφορούν την αλλαγή των σκοπών της εταιρείας, τη σφραγίδα της εταιρείας, τη δυνατότητα καταχώρισης εγγράφων με ηλεκτρονική υπογραφή, την εγγραφή επιβαρύνσεων, την υποβολή ετήσιας έκθεσης εταιρείας, καθώς και την εγγραφή ορισμένων ψηφισμάτων και συμφωνιών.

          Στα πλαίσια των συνεδριών της επιτροπής εκφράστηκαν προφορικά απόψεις και κατατέθηκαν υπομνήματα, που περιλαμβάνουν  σχόλια και παρατηρήσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς επί των επιμέρους άρθρων της εν λόγω πρότασης νόμου. Μεταξύ άλλων έγιναν και οι  ακόλουθες τοποθετήσεις/εισηγήσεις:

1.             Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συμφωνεί με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και ειδικά με την προσθήκη νέου άρθρου 37Α στο βασικό νόμο, που θα επιτρέπει την καταχώριση εγγράφων με ηλεκτρονική υπογραφή.

2.             Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος εισηγείται την εισαγωγή νέων άρθρων για τη ρύθμιση της ψηφοφορίας με ηλεκτρονικά μέσα.  Παρόμοια εισήγηση έγινε από το ΣΕΛΚ.

3.             Ο Σύνδεσμος Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου συμφωνεί με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και τάσσεται ιδιαίτερα υπέρ της τροποποίησης του εδαφίου (2) του άρθρου 152 του βασικού νόμου, ώστε να μην απαιτείται η αποστολή στους μετόχους των ετήσιων εκθέσεων και των οικονομικών καταστάσεων εταιρειών, τόσο για σκοπούς προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της εξοικονόμησης χαρτιού όσο και για εξοικονόμηση πόρων.  Όπως αναφέρεται ειδικότερα στο σχετικό υπόμνημα που κατέθεσαν ενώπιον της επιτροπής, κατόπιν συσκέψεων που είχαν, με την τροποποίηση αυτή συμφώνησαν οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι εποπτικές αρχές.

4.             Το ΧΑΚ συμφωνεί με την εξαίρεση που εισάγεται με την πρόταση νόμου  στο άρθρο 77 του βασικού νόμου, ώστε να μην καταχωρίζονται οι μεταβιβάσεις μετοχών δημόσιων εταιρειών των οποίων οι τίτλοι είναι εισηγμένοι σε οποιαδήποτε εγκεκριμένη ρυθμιζόμενη αγορά στη Δημοκρατία ή/και στο εξωτερικό και εισηγείται περαιτέρω η εξαίρεση αυτή να εφαρμόζεται και στην περίπτωση που οι τίτλοι είναι εισηγμένοι και σε οποιαδήποτε μη ρυθμιζόμενη/οργανωμένη αγορά, καθώς και στην περίπτωση του άρθρου 113Α.

5.             Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου στο υπόμνημά του προβαίνει σε εισηγήσεις αναφορικά με τον τρόπο αποστολής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στους μετόχους εταιρειών.

6.             Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 152 του βασικού νόμου, με την οποία αναμένεται ότι θα υπάρξει εξοικονόμηση χαρτιού και χρημάτων.

          Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης της εν λόγω πρότασης νόμου, ο Σύνδεσμος Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου εξέφρασε παράκληση όπως προωθηθεί κατά προτεραιότητα η τροποποίηση του άρθρου 152 του βασικού περί Εταιρειών Νόμου, που αφορά στο δικαίωμα λήψης αντιγράφων ισολογισμών και εκθέσεων των ελεγκτών.  Ο ίδιος σύνδεσμος στο αναφερόμενο πιο πάνω υπόμνημά του που κατέθεσε στην επιτροπή αναφέρει ενημερωτικά ότι ήδη πλείστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προβεί σε ανάλογες ρυθμίσεις/τροποποιήσεις, ώστε να μη χρειάζεται να αποστέλλονται εκτυπωμένες σε δαπανηρούς τόμους οι ετήσιες εκθέσεις και οικονομικές καταστάσεις.  Αντί αυτού, όπως αναφέρεται στο ίδιο υπόμνημα, οι ίδιοι οι μέτοχοι επιλέγουν τον τρόπο ενημέρωσής τους, σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή.  Στο ίδιο υπόμνημα επισημαίνεται ότι η εν λόγω τροποποίηση θα επιφέρει σημαντικά οφέλη στο περιβάλλον με την εξοικονόμηση χιλιάδων τόνων χαρτιού και επιπρόσθετα θα εξοικονομηθούν σημαντικά ποσά χωρίς να επηρεασθεί ποσώς το δικαίωμα της πλήρους πληροφόρησης και διαφάνειας για σκοπούς ενημέρωσης των δημόσιων εταιρειών.  Οι εκπρόσωποι του εν λόγω συνδέσμου πρόσθεσαν ότι η άμεση προώθηση της τροποποίησης του άρθρου 152 είναι επιτακτική και για τον πρόσθετο λόγο ότι οι εταιρείες θα συγκαλέσουν τις ετήσιες γενικές τους συνελεύσεις κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και άρα θα πρέπει να γνωρίζουν έγκαιρα τη δυνατότητα να αποστέλλουν τα πιο πάνω έγγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να μπορούν να την αξιοποιούν.

          Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης της πρότασης νόμου, και κατόπιν αιτήματος μελών της επιτροπής, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού απέστειλε γραπτή επιστολή, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2010, στην οποία περιλαμβάνονται οι απόψεις του γύρω από το σχέδιο νόμου και ειδικότερα για την τροποποίηση του άρθρου 152 του βασικού νόμου.  Στην εν λόγω επιστολή αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι το υπουργείο συμφωνεί με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 152 του περί Εταιρειών Νόμου, διότι με την εφαρμογή της εν λόγω τροποποίησης δε θα προκύψει οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στη λειτουργία και εφαρμογή του περί Εταιρειών Νόμου, θα υπάρξει μείωση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και μείωση των εξόδων για τις πλείστες εταιρείες που αναγκάζονται να εκτυπώνουν έγγραφα και να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες χαρτιού. Επίσης, αναφέρεται ότι δε θα επηρεαστεί αρνητικά το ζήτημα της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης των μετόχων, για το λόγο ότι, αν το επιθυμούν, θα έχουν πλήρη πληροφόρηση είτε σε έντυπη μορφή είτε ηλεκτρονικά.

            Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της, αποφάσισε ομόφωνα στο στάδιο αυτό να προωθήσει κατά προτεραιότητα την τροποποίηση του εδαφίου (2) του άρθρου 152 του βασικού νόμου, η οποία προνοεί ότι είκοσι μία μέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κάθε μέλος ή κάτοχος χρεωστικών ομολόγων της εταιρείας ή κάθε πρόσωπο που δικαιούται να λαμβάνει ειδοποιήσεις γενικών συνελεύσεων της εταιρείας δικαιούται να ζητήσει και να λάβει από την εταιρεία, χωρίς πληρωμή, αντίγραφο των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του ίδιου άρθρου, είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπη μορφή, και η εταιρεία υποχρεούται να προμηθεύει τα εν λόγω έγγραφα στα δικαιούχα πρόσωπα. Επίσης, στην ίδια τροποποίηση γίνεται εισήγηση όπως κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η εταιρεία έχει διαθέσιμα προς διανομή στους παριστάμενους μετόχους τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 152 και οφείλει επίσης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της για δημοσίευση εγγράφων που απαιτούνται σύμφωνα με οποιαδήποτε συναφή νομοθεσία, είτε στον ημερήσιο τύπο είτε στην ιστοσελίδα της είτε προς οποιεσδήποτε αρμόδιες εποπτικές αρχές, καθώς και στο ΧΑΚ, εφόσον η εταιρεία είναι δημόσια εταιρεία εισηγμένη στο ΧΑΚ.

          Σημειώνεται ότι, κατά την περαιτέρω συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου και αφού αποφασίστηκε η κατά προτεραιότητα προώθηση της τροποποίησης του άρθρου 152, έγινε εισήγηση από το μέλος της επιτροπής βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Άγγελο Βότση όπως, παράλληλα με την πιο πάνω τροποποίηση, γίνει και περαιτέρω τροποποίηση, έτσι ώστε, όταν τα μέλη εταιρείας ειδοποιούνται για τη σύγκληση γενικών συνελεύσεων να ενημερώνονται για τον τόπο και τον τρόπο διάθεσης των σχετικών εγγράφων.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας αποφάσισε ομόφωνα την επαναδιαμόρφωση του άρθρου 152 του βασικού νόμου, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω εισηγήσεις του μέλους της βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Άγγελου Βότση, καθώς και τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις των εμπλεκόμενων φορέων.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας προέβη στις ακόλουθες τοποθετήσεις:

1.             Εισηγείται, κατά πλειοψηφία της αναπληρώτριας προέδρου και των μελών της  βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ,  στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση σε νόμο κατά προτεραιότητα της τροποποίησης που αφορά το άρθρο 152 του βασικού νόμου, όπως έχει επαναδιατυπωθεί.

2.             Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν στο διαμορφωμένο κείμενο του άρθρου 152 του βασικού νόμου στην ολομέλεια της Βουλής.

         Η επιτροπή τέλος δηλώνει ότι επιφυλάσσεται να μελετήσει περαιτέρω τα υπόλοιπα άρθρα της πρότασης νόμου σε μεταγενέστερο στάδιο.

 

27 Απριλίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων