Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Κλαύδιος Μαυροχάννας
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε συνεδρία της, που πραγματοποίησε στις 27 Απριλίου 2010. Στα συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ο διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωποι του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, εκπρόσωποι του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου (ΣΠΕΛΚ) και του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA).

Σκοπός του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμου με νέο νομοθέτημα το οποίο ρυθμίζει την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και φόρων σχετικά με την εμπορική ναυτιλία και αναθέτει την ευθύνη της εφαρμογής του νόμου αυτού στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας.

Σκοπός του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η διαγραφή από τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο των διατάξεων που αναφέρονται σε απαλλαγές από το φόρο εισοδήματος ή προβλέπουν ειδικό τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος οποιουδήποτε προσώπου από ναυτιλιακές δραστηριότητες, καθότι η φορολόγηση των εισοδημάτων των πλοιοκτητών κυπριακών πλοίων, των πλοιοκτητών αλλοδαπών πλοίων, των ναυλωτών και των διαχειριστών πλοίων θα ρυθμίζεται με βάση το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο.

Σκοπός του τρίτου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η διαγραφή από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο των διατάξεων που προβλέπουν για την απαλλαγή από έκτακτη αμυντική εισφορά οποιωνδήποτε μερισμάτων προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από κέρδη πραγματοποιηθέντα από την εκμετάλλευση κυπριακού πλοίου ή από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων, καθότι η φορολόγηση των εισοδημάτων των πλοιοκτητών κυπριακών πλοίων, των πλοιοκτητών αλλοδαπών πλοίων, των ναυλωτών και των διαχειριστών πλοίων θα ρυθμίζεται με βάση το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τα υπό αναφορά νομοσχέδια, στις 24 Μαρτίου 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το νέο φορολογικό πλαίσιο για την κυπριακή εμπορική ναυτιλία, το οποίο χαρακτηρίζεται ως συμβατό με τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.

Πρωταρχικός στόχος του πρώτου προτεινόμενου νόμου είναι η εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο των δύο υφιστάμενων κυπριακών σχεδίων κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της ναυτιλίας, δηλαδή της φορολογικής ελάφρυνσης για τους πλοιοκτήτες κυπριακών πλοίων εγγεγραμμένων στο κυπριακό νηολόγιο (που ισχύει ουσιαστικά από το 1963) και για τις πλοιοδιαχειρίστριες εταιρείες που εδρεύουν στην Κύπρο (που ισχύει από το 1999). Ταυτόχρονα, το ίδιο νομοσχέδιο εισάγει δύο άλλα νέα σχέδια κρατικών ενισχύσεων, τα οποία είναι επίσης πλήρως εναρμονισμένα με το ισχύον κοινοτικό κεκτημένο, ένα για τους πλοιοκτήτες αλλοδαπών πλοίων και ένα για τους ναυλωτές πλοίων που και στις δύο περιπτώσεις είναι φορολογικοί κάτοικοι της Δημοκρατίας.

Ευρύτεροι στόχοι του εν λόγω νομοσχεδίου, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι οι ακόλουθοι:

1. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των πλοιοκτητών και των φορέων εκμετάλλευσης πλοίων (ναυλωτών και διαχειριστών πλοίων) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης και της ναυτικής εμπειρογνωμοσύνης.

3. Η υποστήριξη της ανάπτυξης της ναυτιλιακής οικονομίας.

4. Η δημιουργία κινήτρων για την απασχόληση ναυτικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

5. Η νηολόγηση των πλοίων σε νηολόγια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Η συμβολή στη σύνδεση των ναυτιλιακών οικονομιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παράλληλη διατήρηση της συνολικής ανταγωνιστικότητας του τομέα.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί το επιστέγασμα πολύχρονης συντονισμένης προσπάθειας και στενής συνεργασίας των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών με τους εκπροσώπους της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Η Ομάδα Εργασίας-Διαπραγμάτευσης για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον Τομέα της Εμπορικής Ναυτιλίας, που είχε συσταθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2007, εκπλήρωσε με απόλυτη επιτυχία την αποστολή της, αφού κατόρθωσε μέσα από συντονισμένες ενέργειες σε όλα τα επίπεδα να πείσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμβολή και το ρόλο που διαδραματίζει η κυπριακή ναυτιλία στην αποτελεσματική εφαρμογή της κοινοτικής ναυτιλιακής πολιτικής. Με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα παροχής κρατικών ενισχύσεων:

1. στους πλοιοκτήτες κυπριακών πλοίων εγγεγραμμένων στο κυπριακό νηολόγιο,

2. στις πλοιοδιαχειρίστριες εταιρείες που εδρεύουν στην Κύπρο,

3. στους πλοιοκτήτες αλλοδαπών πλοίων και

4. στους ναυλωτές πλοίων,

δημιουργείται κλίμα σταθερότητας και διασφαλίζεται το μέλλον των εταιρειών αυτών στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, δημιουργούνται νέες προϋποθέσεις για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής ναυτιλίας και γενικότερα για την προβολή της Κύπρου ως ναυτιλιακού κέντρου με ένα υψηλής στάθμης σύμπλεγμα εξειδικευμένων ναυτιλιακών δραστηριοτήτων.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του νέου φορολογικού πλαισίου, όπως αυτό περιλαμβάνεται στο πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο, αφορούν τα ακόλουθα:

1. Τη για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα σε κράτος με ανοικτό νηολόγιο έγκριση του συστήματος του απλοποιημένου φόρου χωρητικότητας. Η μέθοδος φορολόγησης με ετήσιο φόρο χωρητικότητας, αντί του κανονικού εταιρικού φόρου, αποτελεί σύστημα που υιοθετούν σχεδόν όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού ένα τέτοιο σύστημα υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Το σύστημα όμως που εγκρίθηκε για την Κύπρο και περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο διαφέρει από όλα τα άλλα εγκεκριμένα συστήματα κρατών μελών τα οποία έχουν ως βάση την έννοια του θεωρητικού κέρδους ανά μονάδα χωρητικότητας, το οποίο φορολογείται με τον κανονικό εταιρικό φορολογικό συντελεστή. Το αντικείμενο του φόρου θα φορολογείται με βάση την καθαρή χωρητικότητα των πλοίων.

2. Τη δυνατότητα των επιλέξιμων πλοιοκτητών αλλοδαπών πλοίων, των ναυλωτών και των πλοιοδιαχειριστών να υπόκεινται στο σύστημα του ετήσιου φόρου χωρητικότητας κατόπιν ρητής επιλογής τους, με εξαίρεση τους πλοιοκτήτες κυπριακών πλοίων, οι οποίοι θα εξακολουθούν να φορολογούνται αυτόματα με φόρο χωρητικότητας.

3. Την ένταξη στο σύστημα φόρου χωρητικότητας μόνο των επιλέξιμων πλοίων που χρησιμοποιούνται σε διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, καθώς και των δραστηριοτήτων πλοιοδιαχείρισης. Επιλέξιμες δραστηριότητες για ένταξη στο σύστημα φόρου χωρητικότητας αποτελούν επίσης και οι εργασίες ρυμούλκησης, βυθοκόρησης και τοποθέτησης υποθαλάσσιων καλωδίων.

Τέλος, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων υπογράμμισε ότι τα μέτρα που προτείνονται με το εν λόγω νομοσχέδιο θα τονώσουν την κυπριακή ναυτιλία και εθνική οικονομία, σε μια περίοδο που η διεθνής ναυτιλία επηρεάζεται σοβαρά από τη συνεχιζόμενη διεθνή οικονομική κρίση. Υπολογίζεται, τόνισε, ότι το νέο φορολογικό πλαίσιο της Κύπρου θα αξιοποιηθεί από μεγάλο αριθμό ναυτιλιακών εταιρειών που εδρεύουν ή αναμένεται να εγκατασταθούν στην Κύπρο. Το πλαίσιο αυτό, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χρονική περίοδο μιας δεκαετίας και με δυνατότητα παράτασής της για άλλα δέκα χρόνια, αναμένεται να συμβάλει στη σταθερότητα και περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής ναυτιλιακής βιομηχανίας και να εισαγάγει κίνητρα για νέες ναυτιλιακές δραστηριότητες. Παράλληλα, θα διευρύνει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής πέρα από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των νομοσχεδίων και τόνισε ιδιαίτερα τη σημαντικότητα αυτών και την ανάγκη όπως ψηφιστούν άμεσα από την ολομέλεια του σώματος.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά νομοσχεδίων και τόνισαν την ανάγκη άμεσης ψήφισής τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Συναγερμού, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους όπως αυτά έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, αφού προηγουμένως τροποποιηθούν οι τίτλοι του δεύτερου και τρίτου νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010» και «Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010», αντίστοιχα.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών των υπό αναφορά νομοσχεδίων κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

27 Απριλίου 2010

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμος του 2010.

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010.

Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010.

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων