Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Δημιουργίας Υποδομής Χωρικών Δεδομένων (INSPIRE) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Ντίνος Χατζηνικόλας Άγγελος Βότσης
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης
Χρήστος Στυλιανίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 26 Απριλίου 2010. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, η υπό αναφορά Οδηγία στοχεύει στο να καταστήσει διαθέσιμα περισσότερα και καλύτερης ποιότητας και αξιοπιστίας δεδομένα, που θα υποστηρίξουν τη χάραξη κοινής πολιτικής από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να διαμορφώσει νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία και διαχείριση υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρώπη, με σκοπό τη χάραξη, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των κοινοτικών πολιτικών σε όλα τα επίπεδα και την παροχή πληροφοριών από αρχές του δημόσιου τομέα.

Σημειώνεται ότι στο παρόν στάδιο η εν λόγω Οδηγία επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο σε πληροφορίες που αφορούν την περιβαλλοντική πολιτική, χωρίς να αποκλείεται στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί και επεκταθεί και σε άλλους τομείς, όπως είναι η γεωργία, οι μεταφορές και η ενέργεια, καθώς και η παρακολούθηση και η βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος. Στην υποδομή χωρικών πληροφοριών δεν απαιτείται να εναρμονιστούν όλα τα θέματα χωρικών δεδομένων στον ίδιο βαθμό ούτε να ενσωματωθούν στην υποδομή με τον ίδιο ρυθμό, γι’ αυτό και η Οδηγία περιλαμβάνει τρία χωριστά παραρτήματα, τα οποία αναφέρονται σε χωρικά δεδομένα που είναι αναγκαία για ένα μεγάλο φάσμα περιβαλλοντικών πολιτικών.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με τον προτεινόμενο νόμο σκοπείται η δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών που θα ικανοποιεί όλες τις υπηρεσίες, τμήματα, ημικρατικούς οργανισμούς και ιδιώτες που χρησιμοποιούν τέτοια δεδομένα στη διεξαγωγή των συνήθων και καθημερινών τους εργασιών και θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) και εφαρμογών. Περαιτέρω, με την προτεινόμενη νομοθεσία σκοπείται η εναρμόνιση χωρικών δεδομένων που συντηρούνται από διάφορους φορείς και εξασφαλίζεται η ορθολογική ταξινόμηση και διάθεσή τους.

Ειδικότερα, ο προτεινόμενος νόμος θα εφαρμόζεται σε σύνολα χωρικών δεδομένων που αφορούν περιοχή επί της οποίας η Κυπριακή Δημοκρατία έχει και/ή ασκεί δικαιοδοτικά δικαιώματα τα οποία είναι σε ηλεκτρονική μορφή, βρίσκονται στην κατοχή δημόσιας αρχής ή στην κατοχή τρίτου για λογαριασμό της δημόσιας αρχής και έχουν παραχθεί ή παραληφθεί από δημόσια αρχή ή τα διαχειρίζεται ή τα ενημερώνει η εν λόγω αρχή και εμπίπτουν στο πεδίο των δημόσιων καθηκόντων της ή τρίτου στον οποίο έχει διατεθεί το δίκτυο ή δεδομένων που αφορούν θέματα τα οποία καθορίζονται στο νομοσχέδιο.

Επιπρόσθετα, ο προτεινόμενος νόμος θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων διαδικασιών και στην ανάπτυξη νέων μηχανογραφημένων συστημάτων και εφαρμογών με τη διάθεση κοινού υπόβαθρου χωρικών δεδομένων. Η προτεινόμενη νομοθεσία αναμένεται ότι θα βοηθήσει σημαντικά νέες επιχειρήσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη χρήση χωρικών δεδομένων. Η προτεινόμενη χρήση κοινών σύγχρονων ψηφιακών χωρικών δεδομένων θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου και εργατικού δυναμικού και επιπρόσθετα την απλούστευση των διαδικασιών. Αναμένεται επίσης ότι θα επέλθει αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε όσες επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν και θα εκμεταλλεύονται δεόντως τα ψηφιακά δεδομένα. Περαιτέρω, αναμένεται ότι η προτεινόμενη νομοθεσία θα διευκολύνει σημαντικά την πρόσβαση σε ψηφιακά χωρικά δεδομένα κοινού ενδιαφέροντος, την ανάπτυξη μηχανογραφημένων συστημάτων και εφαρμογών που θα έχουν θετικές επιπτώσεις στην αειφόρο ανάπτυξη, στην ποιότητα του περιβάλλοντος, στη διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και στην προστασία της πανίδας και της χλωρίδας.

Για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το περιεχόμενο της υπό αναφορά Οδηγίας το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αναλάβει συντονιστικό ρόλο, ενώ τα Τμήματα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, καθώς και των Υπηρεσιών Πληροφορικής και Περιβάλλοντος έχουν αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οργάνωση της υποδομής και στην υλοποίηση των προνοιών του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Τέλος, με βάση τα στοιχεία που κατέθεσε στην επιτροπή το Υπουργείο Εσωτερικών η εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου πιθανόν να συνεπάγεται δημόσια δαπάνη, αναμένεται όμως μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να βοηθήσει στη μείωση των εξόδων και να επιφέρει σημαντική αύξηση στα δημόσια έσοδα.

Σημειώνεται ότι η χρονική προθεσμία για την υιοθέτηση της υπό αναφορά Οδηγίας στην εσωτερική έννομη τάξη ήταν η 15η Μαΐου 2009, λόγω όμως της μη έγκαιρης υιοθέτησης των προνοιών της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην Κυπριακή Δημοκρατία αιτιολογημένη γνώμη με ημερομηνία 23 Νοεμβρίου 2009.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου οι εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ενημέρωσαν την επιτροπή ότι η συζήτηση του όλου θέματος στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προήλθε έπειτα από εισήγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία, αφού υιοθετήθηκε, είχε ως αποτέλεσμα τη θέσπιση της υπό αναφορά Οδηγίας. Την εν λόγω πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας επικρότησε ιδιαίτερα η επιτροπή.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο. Ταυτόχρονα, η επιτροπή επισημαίνει το γεγονός ότι, παρ’ όλο που η υπό υιοθέτηση Οδηγία προήλθε με πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας, η υιοθέτησή της με το πιο πάνω νομοσχέδιο γίνεται με καθυστέρηση από την εκτελεστική εξουσία.

27 Απριλίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων