Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής  Εξωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύμβασης περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Σκεύη Κούτρα Κουκουμά
Σωτήρης Σαμψών Κλαύδιος Μαυροχάννας
Χρήστος Στυλιανίδης Ανδρέας Αγγελίδης
Χρήστος Στυλιανίδης

     

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 Μαρτίου και στις 14 Απριλίου 2010. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Άμυνας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κατά το άρθρο 169.2 του συντάγματος κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σε σχέση με την Ανάμιξη Παιδιών σε Ένοπλη Σύρραξη.  Η σύμβαση υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 25 Μαΐου 2000 και η προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εν λόγω πρωτόκολλο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3 Ιανουαρίου 2008 με την απόφασή του υπ’ αριθμόν 66.667.

          Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, η υπό εξέταση σύμβαση προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1.             Τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι κανένα πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του δε θα επιστρατεύεται υποχρεωτικά στις ένοπλες δυνάμεις και δε θα λαμβάνει μέρος σε ένοπλες συγκρούσεις.

2.             Τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να αυξήσουν την ελάχιστη ηλικία εθελοντικής κατάταξης προσώπων στις εθνικές ένοπλες δυνάμεις από την ηλικία των δεκαπέντε ετών σε ηλικία η οποία θα ορίζεται σε δεσμευτική διακήρυξη που θα συνοδεύει το έγγραφο επικύρωσης του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου.

3.             Τα κράτη μέλη που επιτρέπουν την εθελοντική κατάταξη στις εθνικές τους ένοπλες δυνάμεις προσώπων ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών οφείλουν να υποβάλλουν κατά την κατάθεση του εγγράφου επικύρωσης και να διατηρούν σε ισχύ εγγυήσεις που θα εξασφαλίζουν τουλάχιστον ότι  η κατάταξη είναι γνήσια εθελοντική και ότι αυτή πραγματοποιείται με τη συγκατάθεση των γονέων ή νόμιμων κηδεμόνων του ανηλίκου, οι οποίοι πρέπει να έχουν πληροφορηθεί πλήρως για τα καθήκοντα που περιλαμβάνονται σε μία τέτοια στρατιωτική θητεία.

          Σημειώνεται ότι κατά τη μελέτη του θέματος, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας, υπήρξε προβληματισμός εκ μέρους του υπουργείου σχετικά με τις συνέπειες της υπογραφής και επικύρωσης του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου από την Κυπριακή Δημοκρατία, ιδιαίτερα ως προς την ηλικία υποχρεωτικής κατάταξης, δεδομένου ότι η ισχύουσα εθνική νομοθεσία προβλέπει την υποχρεωτική και εθελοντική κατάταξη στην Εθνική Φρουρά για εκπλήρωση της υποχρέωσης θητείας και πριν από τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας του στρατευσίμου.

          Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, το Υπουργείο Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη ότι η υπογραφή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου θα είναι δεσμευτική για την Κυπριακή Δημοκρατία και αφού μελέτησε τις δηλώσεις άλλων κρατών μελών στο πρωτόκολλο αυτό, μετά από διαβουλεύσεις με την Επίτροπο Νομοθεσίας, εισηγήθηκε την υπογραφή του πρωτοκόλλου με την ταυτόχρονη κατάθεση Δήλωσης και Επιφύλαξης από την Κυπριακή Δημοκρατία, ώστε να διασφαλίζεται η εθελοντική κατάταξη στην Εθνική Φρουρά πολιτών ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών, που συμπλήρωσαν όμως το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας τους.    

          Κατά την περαιτέρω συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού δήλωσε ότι  παρατηρείται ήδη αργοπορία στην επικύρωση του εν λόγω Προαιρετικού Πρωτοκόλλου.  Η ίδια αρμόδια εκπρόσωπος δήλωσε περαιτέρω ότι έχουν ήδη γίνει συστάσεις αρμόδιων οργάνων των Ηνωμένων Εθνών, όπως της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού μέσα από την Περιοδική Έκθεση της Κύπρου (Μάιος 2003) και του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μέσα από την έκθεση της Ομάδας Εργασίας για την Κύπρο, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Περιοδικής Αναθεώρησης (Universal Periodic Review) (Ιανουάριος 2010), όπως η Κύπρος επικυρώσει σύντομα το εν λόγω πρωτόκολλο.  Σημείωσε περαιτέρω, τόσο προφορικά όσο και σε γραπτό σημείωμά της, ότι η κύρωση θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών σε ό,τι αφορά τους κανόνες κατάταξής τους στην Εθνική Φρουρά, τόσο των Κυπρίων παιδιών όσο και των παιδιών που αιτούνται ασύλου στην Κύπρο, λόγω του κινδύνου άμεσης συμμετοχής τους σε εχθροπραξίες ή της υποχρεωτικής κατάταξής τους σε ένοπλες δυνάμεις σε περίπτωση επιστροφής στη χώρα καταγωγής τους.

          Σε συμπλήρωση των πιο πάνω, η πιο πάνω επίτροπος εξέφρασε περαιτέρω την άποψη ότι το υπό εξέταση Προαιρετικό Πρωτόκολλο αποτελεί αυτοτελή διεθνή σύμβαση και για το λόγο αυτό θα έπρεπε να κυρωθεί με νέο κυρωτικό νόμο και όχι με τροποποίηση υφιστάμενου κυρωτικού νόμου, επισημαίνοντας ότι η πρακτική που ακολουθήθηκε κατά την ετοιμασία του νομοσχεδίου αυτού δε συνάδει με τη συνηθισμένη πρακτική κύρωσης συμβάσεων και πρωτοκόλλων.

          Τοποθετούμενη στο πιο πάνω, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας δήλωσε ότι η Νομική Υπηρεσία έκρινε ότι είναι πιο σωστό το πρωτόκολλο να ενσωματωθεί στον υφιστάμενο κυρωτικό νόμο, ώστε να υπάρχει μια ενιαία νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1.             Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2.             Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο κύρωση της σύμβασης αυτής.

          Yπό το φως των πιο πάνω, το υπό αναφορά νομοσχέδιο, αφού προηγουμένως έγιναν σ’ αυτό ορισμένες νομοτεχνικής φύσεως βελτιώσεις, τίθεται στην ολομέλεια της Βουλής για λήψη τελικής απόφασης.

 

 

 

27 Απριλίου 2010

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων