Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες - Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Α΄, Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και Βοηθού Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010» και «Οι περί Υπουργείου Άμυνας - Θέσεις Προϊστάμενου Τεχνικών Υπηρεσιών, Ανώτερου Μηχανικού Τεχνικών Υπηρεσιών, Μηχανικού Τεχνικών Υπηρεσιών, Ανώτερου Τεχνικού, Τεχνικού Μηχανικού 1ης Τάξεως και Τεχνικού Μηχανικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

 

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιαννάκης Θωμά
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε έκτακτη συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Απριλίου 2010.

Σημειώνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί αφορούν σχέδια υπηρεσίας που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης [Κλ. Α13(ii)], Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Α΄ [Κλ. Α11(ii)], Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης (Κλ. Α8, Α10 και Α11) και Βοηθού Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης [Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)] στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι πιο πάνω θέσεις δημιουργήθηκαν με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 4) του 2009 [Ν. 53(ΙΙ)/2009] για κάλυψη των αναγκών του νέου Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, το οποίο δημιουργήθηκε με τον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2009 [Ν. 29(ΙΙ)/2008] και υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για την αναβαθμισθείσα θέση Προϊστάμενου Τεχνικών Υπηρεσιών [Κλ. Α14(ii)] και για τις νέες θέσεις Ανώτερου Μηχανικού Τεχνικών Υπηρεσιών [Κλ. Α13(ii)], Ανώτερου Τεχνικού [Κλ. Α9(i)] και Τεχνικού Μηχανικού 1ης Τάξεως [Κλ. Α9(i)], οι οποίες δημιουργήθηκαν με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 4) του 2009 [Ν. 53(ΙΙ)/2009], καθώς και ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Μηχανικού Τεχνικών Υπηρεσιών (Κλ. Α9, Α11 και Α12) και Τεχνικού Μηχανικού [Κλ. Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)], οι οποίες προέκυψαν από τη μετονομασία υφιστάμενων θέσεων στο Υπουργείο Άμυνας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις αναφερόμενες πιο πάνω θέσεις κατέστη αναγκαίος λόγω της αναβάθμισης ή μετονομασίας υφιστάμενων θέσεων, καθώς και της δημιουργίας νέων θέσεων που επήλθαν με βάση σχετική συμφωνία που επιτεύχθηκε στα πλαίσια των εργασιών της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού και στη συνέχεια με την ψήφιση του πιο πάνω νόμου.

Σημειώνεται ότι όλα τα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια των εργασιών της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία. Παράλληλα, το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Ανδρέας Αγγελίδης διατηρεί επιφυλάξεις σε σχέση με τη διαδικασία που ο νόμος καθιέρωσε και οδήγησε στα συγκεκριμένα σχέδια υπηρεσίας.

 

20 Απριλίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων