Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Τάσος Μητσόπουλος
Αντρέας Φακοντής   Μη μέλη της επιτροπής:
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά       Ανδρέας Θεμιστοκλέους
 Κλαύδιος Μαυροχάννας Γιώργος Περδίκης

                                                                                                                                                    

                                        

          Όπως είναι γνωστό, για την πιο πάνω πρόταση νόμου έχει ήδη κυκλοφορήσει στην ολομέλεια της Βουλής σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων στις 16 Μαρτίου 2010.  Ωστόσο, ύστερα από την αναβολή της συζήτησης του θέματος από την ολομέλεια στις 18 Μαρτίου 2010, η επιτροπή επανεξέτασε την υπό αναφορά πρόταση νόμου σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2010.  Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της αστυνομίας.  Επίσης παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Σχολών Οδηγών Κύπρου (ΣΙΣΟΚ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Σχολών Οδηγών (ΠΑΣΕΣΟ) και της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Εκπαιδευτών Οδηγών (ΠΟΙΕΟ).

          Σημειώνεται ότι ο σκοπός της υπό αναφορά πρότασης νόμου, καθώς και οι απόψεις των εμπλεκομένων και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής της περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής.

          Στα πλαίσια της συνεδρίας της την επιτροπή απασχόλησε μεταξύ άλλων το προτεινόμενο με την πρόταση νόμου κατώτατο όριο ηλικίας απόκτησης άδειας οδήγησης μαθητευομένου για μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας Β΄ (τύπου saloon) και υποκατηγορίας Β1 (τρίκυκλα και τετράκυκλα με κινητήρα).  Με γνώμονα την ανάγκη εξασφάλισης όσο το δυνατό υψηλότερου επιπέδου οδικής ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων που κυρίως προκαλούνται από νεαρούς οδηγούς, έγινε εισήγηση από τους βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού για τροποποίηση του εν λόγω ορίου ηλικίας από την ηλικία των δεκαεπτά ετών στην ηλικία των δεκαεπτάμισι.  Η εισήγηση αυτή κρίθηκε από τους πιο πάνω βουλευτές θετική, γιατί μειώνει το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την απόκτηση άδειας οδήγησης μαθητευομένου μέχρι την απόκτηση της κανονικής άδειας οδήγησης, με αποτέλεσμα τη σύντμηση του χρονικού περιθωρίου μέσα στο οποίο ενδέχεται ο μαθητευόμενος οδηγός να καταχραστεί και παραβιάσει το παρεχόμενο με την πρόταση δικαίωμά του.  Επιπρόσθετα, σημειώθηκε ότι η συμπεριφορά του νέου ηλικίας δεκαεπτάμισι ετών είναι πιο ώριμη από αυτήν του νέου ηλικίας δεκαεπτά ετών.

          Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, χωρίς να διαφωνούν με την πιο πάνω προτεινόμενη εισήγηση για τροποποίηση της πρότασης νόμου και με απώτερο στόχο τη διάπλαση ικανών και σωστών οδηγών, εισηγήθηκαν περαιτέρω τροποποίησή της, ώστε να καθοριστούν γραπτές εξετάσεις με ερωτήματα πολλαπλής επιλογής για απόκτηση άδειας οδήγησης μαθητευομένου. 

          Οι εκπρόσωποι της αστυνομίας δήλωσαν στην επιτροπή ότι συμφωνούν με την εισήγηση για τροποποίηση της πρότασης νόμου, ώστε να αυξηθεί το κατώτατο όριο ηλικίας για απόκτηση άδειας οδήγησης μαθητευομένου από την ηλικία των δεκαεπτά ετών στην ηλικία των δεκαεπτάμισι ετών και παράλληλα εισηγήθηκαν όπως ενσωματωθεί σχετική πρόνοια στην πρόταση νόμου, ώστε ο Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων να μπορεί να αναστείλει ή ακυρώσει άδεια οδήγησης μαθητευομένου που είναι ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών, αν διαπιστώσει ότι ο κάτοχος τέτοιας άδειας οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλης, κατά παράβαση των διατάξεων του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου.  Στην περίπτωση αυτή δε θα μπορεί να εκδοθεί άλλη άδεια οδήγησης μαθητευομένου για το πρόσωπο για το οποίο αναστάλθηκε ή ακυρώθηκε η άδεια, πριν αυτό συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του.

          Οι εκπρόσωποι του ΣΙΣΟΚ, του ΠΑΣΕΣΟ και της ΠΟΙΕΟ τόσο ενώπιον της επιτροπής όσο και με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσαν εισηγήθηκαν όπως μειωθεί από ένα έτος στους έξι μήνες το διάστημα μεταξύ του κατώτατου ορίου ηλικίας για έκδοση άδειας οδήγησης μαθητευομένου και του κατώτατου ορίου ηλικίας για έκδοση κανονικής άδειας οδήγησης και καθοριστεί κατώτατος αριθμός υποχρεωτικών μαθημάτων από εγκεκριμένες σχολές οδηγών. 

          Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών δήλωσαν πως έχουν ήδη εκθέσει ενώπιον της επιτροπής τους λόγους της θετικής τους τοποθέτησης στο θέμα της απόκτησης άδειας οδήγησης μαθητευομένου στην ηλικία των δεκαεπτά ετών κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου στις προηγούμενες συνεδριάσεις της.  Εξέφρασαν επίσης τη διαφωνία τους όσον αφορά την προαναφερθείσα εισήγηση για καθορισμό γραπτών εξετάσεων με ερωτήματα πολλαπλής επιλογής για την απόκτηση άδειας οδήγησης μαθητευομένου υποστηρίζοντας ότι στο στάδιο της έκδοσης άδειας οδήγησης μαθητευομένου δεν εξετάζεται η ικανότητα του καλού οδηγού.  Επιπλέον εξήγησαν ότι η εν λόγω γραπτή εξέταση, που μπορεί να περιλαμβάνει και ερωτήματα πολλαπλής επιλογής, αποτελεί μέρος της εξέτασης για απόκτηση κανονικής άδειας οδήγησης.  Όπως επίσης οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν, εκείνο το οποίο έχουν εισαγάγει προαιρετικά άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι η τακτική όπως η εν λόγω θεωρητική εξέταση γίνεται μετά την έκδοση της άδειας οδήγησης μαθητευομένου και πριν από την πρακτική εξέταση για απόκτηση κανονικής άδειας οδήγησης.  Αναφορικά με την εισήγηση των σχολών οδηγών να καθοριστεί κατώτατος αριθμός υποχρεωτικών μαθημάτων από εγκεκριμένες σχολές οδηγών, οι ίδιοι δήλωσαν ότι η ρύθμιση αυτή αποτελεί περιεχόμενο εναρμονιστικού νομοσχεδίου το οποίο ετοιμάζεται και θα κατατεθεί στη Βουλή εντός του τρέχοντος έτους. 

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή όπως τροποποιηθεί το προτεινόμενο κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε:

1.      να αυξηθεί το κατώτατο όριο ηλικίας απόκτησης άδειας οδήγησης μαθητευομένου για μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας Β΄ (τύπου saloon) και υποκατηγορίας Β1 (τρίκυκλα και τετράκυκλα με κινητήρα) από την ηλικία των δεκαεπτά ετών στην ηλικία των δεκαεπτάμισι ετών,

2.      να ενσωματωθεί σχετική πρόνοια σε αυτήν, ώστε ο Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων να μπορεί να αναστείλει ή ακυρώσει άδεια οδήγησης μαθητευομένου που είναι ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών, αν διαπιστώσει ότι ο κάτοχος τέτοιας άδειας οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλης, κατά παράβαση των διατάξεων του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου.  Στην περίπτωση αυτή δε θα μπορεί να εκδοθεί άλλη άδεια οδήγησης μαθητευομένου για το πρόσωπο για το οποίο αναστάλθηκε ή ακυρώθηκε η άδεια, πριν αυτό συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού διαμόρφωσε το κείμενο σύμφωνα με τις πιο πάνω αποφάσεις της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

          Με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή καλεί το αρμόδιο υπουργείο όπως το συντομότερο δυνατό καταθέσει στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, για το οποίο επανειλημμένα έγινε λόγος στην επιτροπή και αφορά τη δημιουργία συστήματος εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της εκπαίδευσης των οδηγών, των εκπαιδευτών οδηγών και του ρόλου των σχολών οδηγών γενικότερα.

      

 

23 Μαρτίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων