Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2010 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος  Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου     Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης  Μαρίνος Σιζόπουλος
Αβέρωφ Νεοφύτου      

                                                                                                                                             

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Μαρτίου 2010.  Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), καθώς και ο διευθυντής του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ).

          Ο προϋπολογισμός της ΑΗΚ για το έτος 2010 προβλέπει δαπάνες ύψους €1.069.220.705 και έσοδα ύψους €861.749.000, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έσοδα του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ύψους €340.000.

          Σημειώνεται ότι, με βάση τη νομοθεσία για τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού, μαζί με τον προϋπολογισμό της ΑΗΚ κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων υπό τη μορφή ενιαίου νομοσχεδίου και ο προϋπολογισμός του ΔΣΜ.  Ο εν λόγω προϋπολογισμός καταρτίζεται μετά από διαβουλεύσεις της ΑΗΚ με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και το ΔΣΜ και, όπως έχει αναφερθεί, υποβάλλεται ενσωματωμένος στο νομοσχέδιο που αφορά τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΑΗΚ.  Ωστόσο, παρουσιάζεται ως ξεχωριστός προϋπολογισμός, σύμφωνα με το άρθρο 64 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου.  Η ενσωμάτωση των δύο προϋπολογισμών σ’  ένα νομοσχέδιο οφείλεται στο γεγονός ότι οι πλείστες δαπάνες για τη λειτουργία του ΔΣΜ καλύπτονται από την ΑΗΚ.

          Υπό το φως των πιο πάνω, ο προϋπολογισμός του ΔΣΜ για το έτος 2010 προβλέπει δαπάνες ύψους €10.417.232 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται κυρίως από ανάκτηση δαπανών, από χρεώσεις για συνδέσεις στο Σύστημα Μεταφοράς (€5.538.000) και από την παραχώρηση πόρων από την ΑΗΚ προς το ΔΣΜ (€4.539.232).  Οι κυριότερες δαπάνες του ΔΣΜ για το ίδιο έτος αφορούν κόστος συνδέσεων με το Σύστημα Μεταφοράς (€538.000) και δαπάνες λειτουργίας συστήματος (€1.262.000).   

          Τα κυριότερα έσοδα της ΑΗΚ για το έτος 2010 θα προέλθουν από πώληση διάφορων τύπων ηλεκτρικής ενέργειας προς τους καταναλωτές και αναλύονται ως ακολούθως:

1.             Εμπορική ενέργεια €362.609.000.

2.             Οικιακή ενέργεια €309.853.000.

3.             Βιομηχανική ενέργεια €122.179.000.

4.             Αγροτική ενέργεια €26.822.000.

5.             Οδικός φωτισμός €11.972.000.

          Οι κυριότερες δαπάνες της ΑΗΚ για το έτος 2010 αναλύονται ως ακολούθως:

1.             Δαπάνες λειτουργίας €612.364.860.

2.             Κεφαλαιουχικές δαπάνες €289.710.500.

3.             Αποδοχές προσωπικού €134.334.345.

4.             Άλλες δαπάνες €31.776.000.

5.             Απρόβλεπτες δαπάνες €1.035.000.

          Σημειώνεται ότι με τον προϋπολογισμό της ΑΗΚ για το έτος 2010 ο αριθμός των εργαζομένων σε αυτή μειώνεται κατά επτά άτομα σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2009, μείωση η οποία οφείλεται στις νέες συλλογικές συμβάσεις και στη δημιουργία τριάντα τριών νέων θέσεων (είκοσι οκτώ θέσεις Βοηθού Τεχνίτη Βάρδιας Σταθμού και πέντε θέσεις Εργάτη) με ταυτόχρονη κατάργηση σαράντα θέσεων.  

          Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά προϋπολογισμών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΗΚ και ο διευθυντής του ΔΣΜ κατέθεσαν στην επιτροπή τους κυριότερους στόχους των οργανισμών τους για το έτος 2010. 

          Οι κυριότεροι στόχοι της ΑΗΚ για το έτος 2010 είναι οι ακόλουθοι:

1.             Συνέχιση του απαραίτητου αναπτυξιακού προγράμματος της παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να αντιμετωπίζεται με επάρκεια η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση.

2.             Εναρμόνιση με τις Οδηγίες 2003/54 και 2009/72 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους κανόνες για την απελευθέρωση του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

3.             Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με την εφαρμογή μιας εμπορικά πιο πελατοκεντρικής πολιτικής.

4.             Ενημέρωση για την ορθολογική χρήση του ηλεκτρισμού, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

5.             Βελτίωση της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων μέσα από την αναδιοργάνωση των δομών και του τρόπου λειτουργίας της Αρχής σε ένα διαμορφούμενο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

          Οι κυριότεροι στόχοι του ΔΣΜ, όπως αυτοί αντικατοπτρίζονται στον προϋπολογισμό του 2010, έχουν ως ακολούθως:

1.             Απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας και αντικειμενική διαχείριση της εμπορίας ηλεκτρισμού στο ανταγωνιστικό περιβάλλον, με στήριξη και προώθηση της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και διασφάλιση της πρόσβασης όλων των παραγωγών και προμηθευτών ηλεκτρισμού στο Δίκτυο Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

2.             Συντονισμός των ενεργειών για αποκατάσταση βλαβών ή άλλων προβλημάτων στο Σύστημα Παραγωγής/Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ώστε αυτό να είναι  αποδοτικό, συντονισμένο, ασφαλές, αξιόπιστο και οικονομικά βιώσιμο, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους καταναλωτές.

3.             Εναρμόνιση με την Οδηγία 2003/54 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους κανόνες για την απελευθέρωση του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

4.             Ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς, ώστε να καθίσταται ικανό για μεταφορά της παραγόμενης ενέργειας προς τους υποσταθμούς, με ελάχιστο οικονομικό κόστος κάτω από διαρκείς συνθήκες ασφάλειας.

          Στο στάδιο της συζήτησης του προϋπολογισμού της ΑΗΚ για το έτος 2010 οι αρμόδιοι που κλήθηκαν ενώπιον της επιτροπής, αναλύοντας το κονδύλι ύψους €523.195.000 που αφορά την αγορά από την ΑΗΚ καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ανέφεραν ότι δεν είναι δυνατό να προϋπολογισθεί επακριβώς η τιμή αγοράς των καυσίμων.  Όπως ανέφεραν, η τιμή αυτή επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες που αφορούν τη διακυμαινόμενη τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά, αλλά και την ισοτιμία του ευρώ έναντι του αμερικανικού δολαρίου.  Συνεπώς, η μέση τιμή των καυσίμων προϋπολογίσθηκε στα €402 ανά μετρικό τόνο, τιμή που προβλεπόταν κατά την κατάρτιση του σχετικού προϋπολογισμού.  Η ποσότητα των καυσίμων που θα καταναλωθεί εντός του 2010 αναμένεται να ανέλθει στους 1 275 000 μετρικούς τόνους μαζούτ και 73 000 μετρικούς τόνους ντίζελ.

          Οι ίδιοι αρμόδιοι, αναλύοντας περαιτέρω τα έσοδα και τις δαπάνες της ΑΗΚ για το 2010, ανέφεραν ότι μετά την αφαίρεση της φορολογίας, που ανέρχεται σε €12.000.000, το πλεόνασμα χρήσεως που απομένει, και που ανέρχεται σε €50.000.000 περίπου, δεν κρίνεται ικανοποιητικό, αν ληφθούν υπόψη το τεράστιο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Αρχής και οι διευθετήσεις που γίνονται για τη σύναψη μακροπρόθεσμου δανεισμού για σκοπούς χρηματοδότησης των αναγκαίων έργων υποδομής.

          Επιπρόσθετα, οι ίδιοι, αναλύοντας τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του ίδιου προϋπολογισμού, ανέφεραν ότι βάσει του δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης της Αρχής η επέκταση του συστήματος παραγωγής συνεχίζεται με την κατασκευή της πέμπτης και της έκτης μονάδας στο σταθμό Βασιλικού.  Κατέθεσαν επίσης ότι, πέραν της αύξησης της εφεδρείας κατά 50MW με την εγκατάσταση τριών μονάδων εσωτερικής καύσης που τέθηκαν σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2009, η ΡΑΕΚ στις 13 Μαΐου 2008 πληροφόρησε την ΑΗΚ ότι το ποσοστό εφεδρείας, που το 2010 θα μειωθεί στο 11%, δε θεωρείται ικανοποιητικό και ότι πρέπει να ενισχυθεί η εγκατεστημένη ισχύς.  Συναφώς, η ΑΗΚ αποφάσισε να εγκαταστήσει τρεις νέες μονάδες εσωτερικής καύσης συνολικής δυναμικότητας 50MW για εμπορική λειτουργία το καλοκαίρι του 2010. 

          Σε σχέση με άλλα αναπτυξιακά έργα της Αρχής κατατέθηκε αρμοδίως ότι η ΑΗΚ, θέλοντας να συμβάλει στη λύση του υδατικού προβλήματος και ύστερα από αίτημα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, ζήτησε προσφορές για εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας παραγωγής 50 000μ3 περίπου αφαλατωμένου νερού ημερησίως στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Βασιλικού.  Οι προσφορές προνοούσαν επίσης εγκατάσταση προσωρινής μονάδας αφαλάτωσης παραγωγής 20 000μ3 ημερησίως και η σχετική προσφορά κατακυρώθηκε τον Οκτώβριο του 2009, ύστερα όμως από τις πρόσφατες ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και κατόπιν αιτήματος του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων αποφασίσθηκε η μη εγκατάσταση της προσωρινής μονάδας και η δυναμικότητα παραγωγής αυξήθηκε σε 60 000μ3, από 50 000μ3 ημερησίως.  

          Τέλος, σημειώνεται ότι στις προϋπολογιζόμενες για το έτος 2010 κεφαλαιουχικές δαπάνες περιλαμβάνεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων ηλεκτρομηχανικών μετρητών με νέους ηλεκτρονικούς μετρητές, για σκοπούς μεγαλύτερης προστασίας του εισοδήματος της ΑΗΚ (€2,5 εκατομ.), η βελτίωση και ανέγερση κτιρίων και υποστατικών σύμφωνα με τις διαπιστωθείσες ανάγκες σε ολόκληρη την Κύπρο (€21,7 εκατομ.), καθώς και η αγορά εξοπλισμού για τους σταθμούς παραγωγής και η ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής (€10 εκατομ.).

          Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού η επιτροπή ζήτησε επιπλέον επεξηγήσεις από τους αρμοδίους για επιμέρους ζητήματα, ειδικότερα όσον αφορά το ύψος της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τα επιδόματα και ωφελήματα που λαμβάνει το προσωπικό της Αρχής, καθώς και την κατάσταση του ταμείου συντάξεων του προσωπικού της.

          Συναφώς με τα πιο πάνω, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΗΚ δήλωσε σχετικά με την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ότι αυτή δεν είναι συγκρίσιμη με τις τιμές που επικρατούν σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αφού η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο στηρίζεται σε παραδοσιακά καύσιμα, γεγονός το οποίο συνεπάγεται αυξημένο κόστος παραγωγής, και δεν υπάρχουν υποδομές νέας τεχνολογίας ή διασύνδεση  ηλεκτρικού συστήματος με συστήματα άλλων χωρών, όπως διαθέτουν άλλα κράτη.

          Ο ίδιος δήλωσε σχετικά με το θέμα των επιδομάτων και των ωφελημάτων που λαμβάνει το προσωπικό ότι αυτά πηγάζουν από συμβατικές υποχρεώσεις της Αρχής και ότι γίνονται επαφές με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί μείωση στις εν λόγω δαπάνες. Όσον αφορά το θέμα του ταμείου συντάξεων ανέφερε ότι η ελλειμματική εισφορά που παρατηρείται οφείλεται στην επενδυτική πολιτική που ακολουθείται, η οποία αποφέρει χαμηλή απόδοση.

          Σημειώνεται ότι η επιτροπή ζήτησε από τους εκπροσώπους της ΑΗΚ την κατάθεση επιπρόσθετων στοιχείων τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων την αναϊσορρόπηση των χρεώσεων ανά κατηγορία καταναλωτών, την έλευση φυσικού αερίου και την πράσινη ενέργεια, στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν στην επιτροπή με σχετικό υπόμνημα της ΑΗΚ, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2010.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου της μέλους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του πιο πάνω νομοσχεδίου σε νόμο.

          Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

          Με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή καυτηριάζει τη μεγάλη αργοπορία που σημειώθηκε στην κατάθεση στη Βουλή του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, με συνέπεια την εκπρόθεσμη και εκτός συνταγματικού πλαισίου συζήτησή του στην επιτροπή, και επισημαίνει ότι τέτοια φαινόμενα δυσχεραίνουν την ορθή άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου από την επιτροπή. 

 

23 Μαρτίου 2010  

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων