Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2010 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

 

 Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος       Γιαννάκης Γαβριήλ
 Γεώργιος Τάσου    Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
 Ανδρέας Θεμιστοκλέους  Αθηνά Κυριακίδου
  Γιάννος Λαμάρης  

                                                  

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου 2010.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και εκπρόσωποι του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). 

          Ο προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ είναι ισοσκελισμένος και παρουσιάζει έσοδα ύψους €65.315.361 και ισόποσα έξοδα.

          Ειδικότερα, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα για το 2010 αναλύονται κατά κεφάλαιο ως εξής:

Έσοδα κατά κεφάλαιο

Προϋπολογισμός 2010

 

1.      Κυβερνητική χορηγία

46.880.000

2.      Τέλη/δίδακτρα και άλλα δικαιώματα

4.954.650

3.      Διαθέσιμα δάνεια

-

4.      Εισοδήματα από εκμετάλλευση περιουσίας

-

5.      Εισφορές, δωρεές, χορηγήματα, κληροδοτήματα, εξωτερικά ερευνητικά προγράμματα κ.ά.

 

7.000.000

6.      Τόκοι από τραπεζικούς λογαριασμούς

-

7.      Αποθεματικό από μεταφορά εσόδων προηγούμενων ετών

 

2.990.711

8.      Έσοδα από συγχρηματοδοτήσεις

990.000

9.      Άλλα έσοδα

  2.500.000

Σύνολο εσόδων

65.315.361

          Τα προϋπολογιζόμενα έξοδα για το 2010 αναλύονται κατά κεφάλαιο ως εξής:

Δαπάνη κατά κεφάλαιο

Προϋπολογισμός 2010

1.      Τρέχουσες δαπάνες

25.039.289

2.      Λειτουργικές δαπάνες

6.790.000

3.      Διαχειριστικά έξοδα

6.760.361

4.      Κεφαλαιουχικές δαπάνες

13.245.000

5.      Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

13.480.711

Σύνολο δαπανών

65.315.361

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή και περιλαμβάνονται στο επεξηγηματικό μνημόνιο που συνοδεύει το υπό εξέταση νομοσχέδιο, επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι κατά τον καταρτισμό του προϋπολογισμού αυτού καταβλήθηκε προσπάθεια περιορισμού των δαπανών, σύμφωνα και με τη γενική πολιτική στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και αφού λήφθηκαν υπόψη οι ανάγκες για έργα υποδομής και για άλλες αναγκαίες εργασίες αναφορικά με τη λειτουργία του ΤΕΠΑΚ. 

          Ο προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ έχει καταρτισθεί με βάση τις ανάγκες των πέντε σχολών του, που περιλαμβάνουν συνολικά δέκα τμήματα.

          Με βάση τα στοιχεία που στάλθηκαν από το ΤΕΠΑΚ για σκοπούς ενημέρωσης της επιτροπής, επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1.      Το πανεπιστήμιο έχει καταθέσει προτάσεις για την ίδρυση τριών νέων τμημάτων.  Συγκεκριμένα, του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης στη Σχολή Επιστημών Υγείας, πρόταση που έχει πρόσφατα εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, του Τμήματος Καλών Τεχνών και του Τμήματος Δημόσιας Επικοινωνίας.  Η ίδρυση των δύο τελευταίων τμημάτων, για τα οποία δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο, θα οδηγήσει παράλληλα στην ίδρυση της πρώτης Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στην Κύπρο και στη μετεξέλιξη της υφιστάμενης Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας σε Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης.

2.      Στο παρόν στάδιο το πανεπιστήμιο προσφέρει είκοσι προγράμματα προπτυχιακού επιπέδου, ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου μάστερ, το οποίο προέκυψε από τη συνεργασία του πανεπιστημίου με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Harvard (νέα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου μάστερ προγραμματίζονται να αρχίσουν το Σεπτέμβριο του 2010 και το Σεπτέμβριο του 2011), και προγράμματα διδακτορικού επιπέδου.  Στο πανεπιστήμιο φοιτούν σήμερα 1 277 προπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και περίπου 80 μεταπτυχιακοί φοιτητές και εργοδοτούνται περίπου 300 μέλη ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού, καθώς και 192 μέλη διοικητικού προσωπικού.  Στόχος του πανεπιστημίου είναι ο φοιτητικός πληθυσμός του να είναι της τάξεως των 6 000 φοιτητών μέχρι το 2020.

3.      Το ΤΕΠΑΚ έχει σχεδιαστεί, για να αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις στο κέντρο της πόλης της Λεμεσού.  Στην α΄ φάση και για την πρώτη περίοδο λειτουργίας (2007-2013) χρησιμοποιούνται υφιστάμενα ιστορικά δημόσια κτίρια που αποκαθίστανται και άλλα ιδιωτικά κτίρια που έχουν ενοικιαστεί στην περιοχή γύρω από το δημαρχείο Λεμεσού και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου.  Περαιτέρω, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την απαλλοτρίωση αριθμού κτιρίων στην ίδια περιοχή.  Στη β΄ και γ΄ φάση (2013-2017) σχεδιάζεται η ανάπτυξη της καινούριας πανεπιστημιούπολης.  Σήμερα το πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί είκοσι εννιά κτίρια για κάλυψη των αναγκών του, με συνολικό εμβαδό 33 380 τ.μ.  Στην τελική του μορφή το πανεπιστήμιο θα αναπτυχθεί σε μία έκταση 100 000 τ.μ. περίπου.

          Η επιτροπή, στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού αυτού, διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιές του και υπέβαλε αριθμό διευκρινιστικών ερωτήσεων για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής της.  Ειδικότερα, ζητήθηκαν πρόσθετες επεξηγήσεις για τα άρθρα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις αυξήσεις στους μισθούς του διοικητικού προσωπικού, το κόστος μισθοδοσίας των ογδόντα εννιά συμβασιούχων που εργοδοτούνται στο ΤΕΠΑΚ και τη διαδικασία πρόσληψής τους, την αύξηση των μη προβλεπόμενων δαπανών και του αποθεματικού, καθώς και το ύψος του μισθού και των επιδομάτων του ακαδημαϊκού προσωπικού.

          Περαιτέρω, η επιτροπή ζήτησε από τους εκπροσώπους του ΤΕΠΑΚ να την ενημερώσουν για διάφορα θέματα, τα οποία, μεταξύ άλλων, αφορούν τα εξής:

1.      Τη διερεύνηση καταγγελιών για περιπτώσεις καθηγητών οι οποίοι είναι “διπλοθεσίτες”, ποιο το πόρισμα των διερευνήσεων αυτών και πώς αποζημιώνεται σχετικά το ΤΕΠΑΚ, στην περίπτωση που εξαπατήθηκε από τους πιο πάνω καθηγητές.

2.      Κατά πόσο θεωρείται νόμιμο να λαμβάνουν οριστικές αποφάσεις οι διάφορες υποεπιτροπές που συστήνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή (π.χ. συμβουλευτικές επιτροπές), χωρίς να εγκρίνονται πρώτα από τη Διοικούσα Επιτροπή.

3.      Κατά πόσο κρίνεται ορθό να στεγάζεται η διοίκηση του ΤΕΠΑΚ σε διαφορετικά κτίρια, γεγονός το οποίο πιθανόν να επηρεάζει τη διενέργεια του ορθού ελέγχου.

4.      Την ενοικίαση και ανακαίνιση κτιρίων εντός της πόλης της Λεμεσού για σκοπούς λειτουργίας του ΤΕΠΑΚ, τις διαδικασίες που τηρούνται και την εγκυρότητα αυτών, το ύψος των ενοικίων κ.λπ.  Ειδικότερα, την αξιοποίηση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεμεσού και κατά πόσο η Διοικούσα Επιτροπή είχε τη δικαιοδοσία να υπογράψει σχετική συμφωνία με το δήμο Λεμεσού.  Επίσης, κατά πόσο εκπονήθηκαν σχετικές μελέτες για το θέμα της συγκεκριμένης αξιοποίησης.

5.      Το υψηλό κόστος ενοικίασης των δωματίων στη φοιτητική εστία, το οποίο ανέρχεται περίπου στα €570 το μήνα. 

6.      Την αγορά για σκοπούς αξιοποίησης από το ΤΕΠΑΚ συγκεκριμένου ξενοδοχείου στην πλατεία Ηρώων της Λεμεσού.

7.      Τη σκοπιμότητα δημιουργίας της νέας ειδικότητας της Μηχανικής σε σχολή του ΤΕΠΑΚ.

8.      Την εργοδότηση μη προσοντούχων καθηγητών, όπως για παράδειγμα καθηγητή που δε γνωρίζει καλά την ελληνική γλώσσα.  Επίσης, το κατακριτέο γεγονός της παράλληλης εργοδότησης στο ΤΕΠΑΚ συγκεκριμένης καθηγήτριας και του υιού της.

9.      Την αυτονόμηση του ΤΕΠΑΚ και την ορθότητα της όλης διαδικασίας διορισμού των πρώτων πρυτανικών αρχών από την Επιτροπή Αναζήτησης και Επιλογής, η οποία ορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή.  Ειδικότερα, εγείρεται θέμα για την ανάγκη θεσμοθέτησης της υποχρέωσης γνωστοποίησης του ενδιαφέροντος μέλους της Διοικούσας Επιτροπής για διορισμό του στις πρυτανικές αρχές, ώστε αυτό να απέχει από τη διαδικασία καθορισμού της Επιτροπής Αναζήτησης και Επιλογής.

10.    Τη χωροθέτηση της Νοσηλευτικής Σχολής. 

          Στα πλαίσια της συνέχισης της εξέτασης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΠΑΚ, σε σχέση με τα διάφορα θέματα και τα ερωτήματα που εγέρθηκαν, κατέθεσε αναλυτικές απαντήσεις και παράλληλα δεσμεύτηκε ενώπιον της επιτροπής να αποστείλει συγκεκριμένα στοιχεία για όλα τα σοβαρά θέματα που εγέρθηκαν. Όπως επισήμανε όμως η ίδια, για αρκετά από τα πιο πάνω θέματα που εγέρθηκαν ήδη λήφθηκαν συγκεκριμένα μέτρα, ενώ για άλλα μπορούν να υποβληθούν τεκμηριωμένες απαντήσεις και στοιχεία.

          Η επιτροπή, αφού δήλωσε ότι θα αναμένει να κατατεθούν τα στοιχεία που ζήτησε, κάλεσε το αρμόδιο υπουργείο να μελετήσει τη δυνατότητα προώθησης σχετικής τροποποίησης της νομοθεσίας η οποία διέπει τη λειτουργία του ΤΕΠΑΚ που να ρυθμίζει το πρόβλημα που εγέρθηκε σε σχέση με τον καθορισμό της Επιτροπής Αναζήτησης και Επιλογής.

          Επιπρόσθετα, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να αποσταλεί σχετική επιστολή προς τη Νομική Υπηρεσία ζητώντας την άποψή της κατά πόσο οι υποεπιτροπές που συστήνει η Διοικούσα Επιτροπή έχουν την εξουσία να λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς την έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας δηλώνει ότι, επειδή δεν κατέστη δυνατόν να διαμορφώσει έγκαιρα τελικές θέσεις επί του νομοσχεδίου, αποφάσισε όπως όλες οι πλευρές της τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος, στα πλαίσια της συζήτησης που θα διεξαχθεί για το υπό αναφορά νομοσχέδιο.

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων