Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2010 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

  

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Γιάννος Λαμάρης Μαρία Κυριακού
Αβέρωφ Νεοφύτου Μαρίνος Σιζόπουλος

         Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Φεβρουαρίου και στις 15 Μαρτίου 2010.  Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εσωτερικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ).

          Ο προϋπολογισμός του ΡΙΚ για το 2010 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €55.337.050 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία (€47.137.050) και από άλλες δραστηριότητες (€9.200.000).

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι συνολικές δαπάνες του ΡΙΚ αφορούν κυρίως αποδοχές μόνιμου προσωπικού (€17.984.100), γενικά έξοδα και υπηρεσίες (€2.674.850), έξοδα προγραμμάτων (€21.950.000), συντήρηση και λειτουργία μηχανημάτων και άλλων εγκαταστάσεων (€1.782.000), αποπληρωμές δανείων (€4.105.000) και κεφαλαιουχικές δαπάνες (€5.941.100), καθώς και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€900.000).

          Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ τόνισε την ανάληψη δέσμευσης για μελλοντική μείωση των δαπανών και, κατά συνέπεια, του προϋπολογισμού του ιδρύματος για το 2011.  Ενημέρωσε επίσης την επιτροπή ειδικότερα για το κονδύλι που αφορά την κρατική χορηγία προς το ίδρυμα, το οποίο σε σχέση με το 2009 είναι αυξημένο κατά €9.153.850, παραθέτοντας τους ακόλουθους λόγους που συντείνουν στην αύξηση αυτή:

1.      Αυξήσεις στις δαπάνες για το μόνιμο προσωπικό.

2.      Εισαγωγή της νέας ψηφιακής τεχνολογίας για την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση.

3.      Ανέγερση του νέου κτιρίου του αρχείου του ΡΙΚ.

4.      Αμοιβές συνεργατών στα πλαίσια της υλοποίησης του πορίσματος του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων για αντιμετώπιση και ρύθμιση του καθεστώτος απασχόλησης του μη μόνιμου προσωπικού του ιδρύματος.

5.      Δεσμεύσεις του ΡΙΚ για κάλυψη διεθνών αθλητικών γεγονότων.

6.      Αγορά προγραμμάτων και πληρωμή ενοικίου για μετάδοση ξένου και ελληνόφωνου προγράμματος μετά τον τερματισμό της συνεργασίας του ιδρύματος με ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό.

          Συνεχίζοντας, ο ίδιος αρμόδιος δήλωσε ότι υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης του διευθυντικού προσωπικού του ΡΙΚ με τρεις νέες θέσεις, των οποίων η πλήρωση θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση πόρων και βελτίωση της οργάνωσης του ιδρύματος.  Συναφώς, ζήτησε από την επιτροπή την έγκριση των υπό αναφορά θέσεων, ώστε να δοθεί στο ίδρυμα η δυνατότητα πλήρωσής τους το συντομότερο.

          Κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά προϋπολογισμού, μέλη της επιτροπής έθεσαν επίσης διάφορα ερωτήματα και ζήτησαν την κατάθεση επιπρόσθετων στοιχείων, ειδικότερα όσον αφορά τη μισθοδοσία και τα επιδόματα που καταβάλλονται στο προσωπικό του ΡΙΚ, τις δράσεις που αναλαμβάνονται για τη συγκράτηση των δαπανών, καθώς και για την κατάσταση του Ταμείου Συντάξεων του ιδρύματος.  Συναφώς, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ δεσμεύτηκε να καταθέσει τα ζητηθέντα στοιχεία, ενώ σε σχέση με τις αποδοχές των υπαλλήλων ανέφερε ειδικότερα ότι ο μέσος όρος ετήσιου μισθού για το μόνιμο προσωπικό ανέρχεται στις €75.000.  Το γεγονός αυτό οφείλεται στις συμβάσεις που ισχύουν για τους υπηρετούντες υπαλλήλους και στον υψηλό μέσο όρο ηλικίας, συνεπακόλουθα δε στις ισχύουσες υψηλές κλίμακες μισθοδοσίας.  

          Επιπρόσθετα, δήλωσε ότι με τις νέες συμβάσεις που αφορούν την πρόσληψη νέων  μόνιμων υπαλλήλων, την εργοδότηση συνεργατών αντί μόνιμων υπαλλήλων, την αναθεώρηση του τρόπου κατανομής του κόστους των υπερωριών, την ενοποίηση των δανείων με σκοπό την επίτευξη χαμηλότερου επιτοκίου, καθώς και τη μίσθωση οχημάτων αντί της αγοράς τους αναμένεται ότι θα επιτευχθεί ο τεθείς στόχος για συγκράτηση των δαπανών του ιδρύματος.  Όσον αφορά το Ταμείο Συντάξεων, ο ίδιος ανέφερε ότι έχει υιοθετηθεί σχέδιο εξυγίανσης για κάλυψη των ελλειμμάτων του.   

          Σημειώνεται ότι για τα ζητήματα για τα οποία ζητήθηκαν επιπρόσθετα στοιχεία κατατέθηκαν στην επιτροπή σχετικά υπομνήματα, ημερομηνίας 3 και 12 Μαρτίου 2010. 

          Σημειώνεται περαιτέρω ότι, κατά την εξέταση του υπό αναφορά θέματος, η επιτροπή τόνισε ότι ο τρόπος παρουσίασης του προϋπολογισμού του ΡΙΚ για το 2010 δεν είναι ο ενδεδειγμένος, παρατήρησε δε ότι, ενώ προβλέπεται η παραχώρηση στο ίδρυμα κρατικής χορηγίας ύψους €46.137.050, στον κρατικό προϋπολογισμό του 2010 στο σχετικό άρθρο έχει περιληφθεί σχετική πρόνοια μόνο για ποσό ύψους €28.191.924.  

          Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ, κληθείς να σχολιάσει τα πιο πάνω, ανέφερε ότι η διαφορά που προκύπτει σε σχέση με το ύψος της αναγκαίας κρατικής χορηγίας προς το ίδρυμα θα πρέπει να καλυφθεί από εξοικονομήσεις ή/και με την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων εντός του 2010, ενώ σε σχέση με τον τρόπο παρουσίασης του προϋπολογισμού δήλωσε ετοιμότητα για κατάθεση περαιτέρω διευκρινίσεων.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1.             Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.   

2.             Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή καταθέτει την έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για λήψη σχετικής απόφασης. 

 

 

16 Μαρτίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων