Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2010 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Αβέρωφ Νεοφύτου  

               Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε  το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2010.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών), ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) και άλλοι εκπρόσωποι του ίδιου γραφείου.

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση του προϋπολογισμού του ΓΕΡΗΕΤ για το έτος 2010, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €6.214.550 και έσοδα ύψους €4.084.000.

          Όπως είναι γνωστό, το πιο πάνω νομοσχέδιο παραπέμφθηκε προς επανεξέταση από την επιτροπή ύστερα από απόφαση της ολομέλειας του σώματος που λήφθηκε στις 18 Μαρτίου 2010.  Κατά τη διάρκεια της επανεξέτασης του πιο πάνω προϋπολογισμού η επιτροπή ζήτησε την κατάθεση περαιτέρω στοιχείων και επεξηγήσεων αναφορικά με τα ακόλουθα επιμέρους θέματα:

1.             Τα κονδύλια που αφορούν επιδόματα αξιωματούχων και ανώτατων λειτουργών του ΓΕΡΗΕΤ, τα οποία σημειώνουν σημαντική αύξηση κατά 62,57% ή κατά €3.849 για τον Επίτροπο (επιδόματα παραστάσεων) και κατά 10,35% (επιδόματα κατ’ αποκοπήν) για το Βοηθό Επίτροπο και το διευθυντή του ΓΕΡΗΕΤ.

2.             Το κονδύλι που αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες/έρευνες, το οποίο παρουσιάζει αύξηση κατά 54,26% ή κατά €210.000.

3.             Την προϋπολογιζόμενη αύξηση στα τέλη χορήγησης αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών κατά 93,60% ή κατά €234.000.  (Οι εισπράξεις από τα τέλη αυτά προσμετρώνται στα προϋπολογισθέντα έσοδα του ΓΕΡΗΕΤ.)

          Αναφορικά με τα πιο πάνω ζητήματα, ο Επίτροπος του ΓΕΡΗΕΤ ανέφερε τα ακόλουθα:

1.              Η αύξηση των επιδομάτων των αξιωματούχων και του διευθυντικού προσωπικού του ΓΕΡΗΕΤ βασίστηκε σε ανάλογη αύξηση παρόμοιας φύσης επιδομάτων για κατόχους διευθυντικών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία από το έτος 2009 και εντεύθεν και στην ανάγκη ανάλογης αναπροσαρμογής των αντίστοιχων επιδομάτων για τους αξιωματούχους ανεξάρτητων οργανισμών.  Συναφώς, πρόσθεσε ότι το όλο θέμα δεν τίθεται επί προσωπικής βάσεως και ότι, αν υπάρξει διαφορετική απόφαση σε σχέση με το υπόλοιπο διευθυντικό προσωπικό της δημόσιας υπηρεσίας, τότε ανάλογη προσαρμογή θα επέλθει και στο ύψος των επιδομάτων που αφορά τους αξιωματούχους και το διευθυντικό προσωπικό του ΓΕΡΗΕΤ.

2.             Η αύξηση του κονδυλίου που αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες/έρευνες οφείλεται στο γεγονός ότι κύρια αρμοδιότητα του ΓΕΡΗΕΤ είναι, σύμφωνα με τη νομοθεσία επί της οποίας βασίζεται η λειτουργία του, η διενέργεια διάφορων ερευνών αγοράς για τις οποίες απαιτούνται δαπάνες.  Οι δαπάνες αυτές είναι επιβαλλόμενες και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθούν αδικαιολόγητες, ενώ πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το ΓΕΡΗΕΤ λειτουργεί με σταθερό αριθμό προσωπικού και δεν είναι ούτε υποστελεχωμένο ούτε υπερστελεχωμένο, συνεπώς δεν μπορεί να λεχθεί ότι προβαίνει σε αδικαιολόγητες δαπάνες. 

3.             Η απόφαση για αύξηση στα τέλη χορήγησης αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, η οποία συνυπολογίζεται στα έσοδα που έχουν υπολογιστεί στον προϋπολογισμό του ΓΕΡΗΕΤ για το 2010, ώστε το ποσό στο σχετικό άρθρο να παρουσιάζεται αυξημένο κατά 93,60% ή κατά €234.000 από €250.000 του 2009, έχει βασιστεί σε συγκεκριμένα δεδομένα για τα οποία δόθηκαν επεξηγήσεις από τους παριστάμενους εκπροσώπους.

          Όπως επεξηγήθηκε ειδικότερα στην επιτροπή, οι δαπάνες του ΓΕΡΗΕΤ για ειδικά έργα που αφορούν στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών ανέρχονται σε €280.000.  Σε αυτό το ποσό προστίθεται το 10% του μισθολογίου το οποίο ανέρχεται σε €253.000.  Ποσό ύψους €21.000 αναμένεται να εισπραχθεί από διοικητικά τέλη γενικών εξουσιοδοτήσεων και τα υπόλοιπα από τον κάτοχο της ειδικής άδειας που είναι το κυπριακό ταχυδρομείο.  Η αύξηση των διοικητικών τελών του κυπριακού ταχυδρομείου δεν οδηγεί αυτόματα σε αύξηση της τιμής των προσφερόμενων υπηρεσιών στην καθολική υπηρεσία, αφού οποιαδήποτε αύξηση πρέπει να αιτιολογηθεί και να τύχει της έγκρισης του ΓΕΡΗΕΤ.  Συναφώς, τονίζεται ότι το κυπριακό ταχυδρομείο δεν είναι σε θέση να γνωρίζει το κόστος των υπηρεσιών που προσφέρει, επομένως δεν είναι σε θέση να τεκμηριώσει οποιαδήποτε αύξηση τιμών.

          Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, το κυπριακό ταχυδρομείο είχε έγκαιρα ενημερωθεί για τις προθέσεις του ΓΕΡΗΕΤ σε σχέση με έργα που αυξάνουν το διοικητικό τέλος και παρ’ όλα αυτά δε συμπεριέλαβε σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό του.  Σημειώνεται επίσης ότι, όπως έχουν αναφέρει οι εκπρόσωποι του ΓΕΡΗΕΤ, η απουσία των στοιχείων που αφορούν το κόστος των εντός της καθολικής και αποκλειστικής υπηρεσίας υπηρεσιών που προσφέρει το κυπριακό ταχυδρομείο, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα ελέγχου εκ μέρους του ΓΕΡΗΕΤ τόσο της κοστοστρέφειας των προσφερόμενων υπηρεσιών όσο και του ενδεχομένου ύπαρξης σταυροειδών επιδοτήσεων υπηρεσιών εντός και εκτός της καθολικής από τα εισοδήματα της αποκλειστικής υπηρεσίας.

          Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δήλωσαν συναφώς με τα πιο πάνω ότι όντως δεν έχουν προσκομιστεί ελεγμένα κοστολογικά αποτελέσματα στο ΓΕΡΗΕΤ, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που οφείλονται στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στο τμήμα.  Δήλωσαν επίσης ότι τα ισχύοντα ταχυδρομικά τέλη έχουν επιβληθεί από το έτος 2003 με έγκριση σχετικών κανονισμών από τη Βουλή και ότι η προβλεπόμενη αύξηση στα τέλη χορήγησης αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών αναπόφευκτα αυξάνει τα διοικητικά τέλη και θα οδηγήσει συνακόλουθα σε αύξηση των ταχυδρομικών τελών.

          Συναφώς, το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Λευτέρης Χριστοφόρου δήλωσε επί των πιο πάνω σημείων ότι τα τέλη χορήγησης αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, τα οποία θα επιβληθούν στα κυπριακά ταχυδρομεία σύμφωνα με την απόφαση του ΓΕΡΗΕΤ, όπως αυτή εκφράζεται στις πρόνοιες για τα έσοδα του ΓΕΡΗΕΤ για το 2010, πρέπει να παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα για ακόμη ένα χρόνο με ταυτόχρονη δέσμευση του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών να καταθέσει τα στοιχεία που του έχουν ζητηθεί από το ΓΕΡΗΕΤ, ώστε να υπάρξει πιο δίκαιη αντιμετώπιση του όλου ζητήματος.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω στοιχεία, διατηρεί τις θέσεις που είχε διαμορφώσει στο στάδιο της υποβολής της αρχικής της έκθεσης προς την ολομέλεια του σώματος, οι οποίες έχουν ως ακολούθως: 

1.      Ο πρόεδρός της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΓΕΡΗΕΤ για το 2010.

2.      Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

  

23 Μαρτίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων