Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς «Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Θέσεις Πρώτου Εκπαιδευτή, Ανώτερου Εκπαιδευτή και Εκπαιδευτή Κλίμακα Α10 (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Γεώργιος Τάσου Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου 2010. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ.

Σκοπός των υπό μελέτη κανονισμών, που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 24 και 76 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, είναι η δημιουργία νέας θέσης Εκπαιδευτή (Κλ. Α10), για ανέλιξη των Εκπαιδευτών από τις συνδυασμένες Κλίμακες Α8 και Α9, και η μετονομασία των υφιστάμενων θέσεων Εκπαιδευτή (Κλ. Α11) και Εκπαιδευτή (Κλ. Α10) σε θέσεις Πρώτου Εκπαιδευτή και Ανώτερου Εκπαιδευτή, αντίστοιχα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι κανονισμοί αυτοί είναι το αποτέλεσμα συμφωνίας για αναδιάρθρωση των θέσεων Εκπαιδευτών στη μέση τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, που συμφωνήθηκε στα πλαίσια της ΜΕΠΕΥ και υλοποιήθηκε με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 2) του 2009 [Ν.51(II)/2009].

Όλα τα εμπλεκόμενα/ενδιαφερόμενα μέρη δήλωσαν στην επιτροπή ότι συμφωνούν με τους υπό συζήτηση κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επειδή δεν κατέστη δυνατό να διαμορφώσει έγκαιρα τις τελικές της θέσεις, δήλωσε ότι όλες οι πλευρές θα τοποθετηθούν στην ολομέλεια στα πλαίσια της συζήτησης που θα διεξαχθεί για τους εν λόγω κανονισμούς.

16 Μαρτίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων