Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Τελωνείων - Θέσεις Διευθυντή, Πρώτου Τελωνειακού Λειτουργού και Βοηθού Τελωνείων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Μαρτίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Τελωνείων), του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, καθώς και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Διευθυντή, Πρώτου Τελωνειακού Λειτουργού και Βοηθού Τελωνείων στα Τελωνεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή κρίθηκε αναγκαία, ώστε αυτό να εκσυγχρονιστεί, σύμφωνα και με σχετική επισήμανση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για την αμέσως κατώτερη θέση Πρώτου Τελωνειακού Λειτουργού, ώστε αυτό να συνάδει με το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή.

Στα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας και για τις δύο πιο πάνω θέσεις περιλήφθηκαν τα συνήθη προσόντα που απαιτούνται στις θέσεις αυτού του επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία, δηλαδή πανεπιστημιακό δίπλωμα και δεκαετής πείρα, και διευρύνθηκε το προσόν που αφορά την κατοχή ξένης γλώσσας σύμφωνα με την ακολουθούμενη τα τελευταία χρόνια γενική πολιτική στο θέμα αυτό.

Επιπρόσθετα, στο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή προστέθηκε νέα πρόνοια με βάση την οποία η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου ή/και επιπρόσθετης πενταετούς πείρας σε θέματα τελωνείων ή/και φόρου προστιθέμενης αξίας, πέραν της δεκαετούς απαιτούμενης πείρας, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Βοηθού Τελωνείων κρίθηκε αναγκαία, ώστε να αναβαθμιστούν τα καθήκοντα και οι ευθύνες της εν υπό αναφορά θέσης, λόγω της αναβάθμισης της μισθολογικής της κλίμακας που επήλθε με συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2007.

Σημειώνεται ότι τα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας Υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Αναφορικά με την πρόνοια που περιλήφθηκε στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή σύμφωνα με την οποία θα αποτελεί πλεονέκτημα η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου ή/και επιπρόσθετης πενταετούς πείρας, επισημάνθηκε από μέλη της επιτροπής πως, δεδομένου ότι η εν λόγω θέση είναι ήδη κενή και το ισχύον σχέδιο υπηρεσίας δεν περιλαμβάνει τέτοια πρόνοια, πρέπει η νέα αυτή ρύθμιση να μην ισχύσει για την πρώτη πλήρωση της θέσης μετά την έγκριση του σχεδίου υπηρεσίας, ώστε να μην τεθούν σε μειονεκτικότερη θέση ορισμένοι υποψήφιοι, γι’ αυτό και εισηγήθηκαν την προσθήκη σχετικής σημείωσης.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Τελωνείων δήλωσαν ότι δε συμφωνούν με την πιο πάνω εισήγηση.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ανέφεραν ότι δεν έχουν έντονες απόψεις ως προς την πλήρη διαγραφή ολόκληρης της σχετικής πρόνοιας που αφορά το πλεονέκτημα, επισημαίνοντας ότι δεν αντικρίζουν θετικά τη διατήρησή της με την παράλληλη προσθήκη σχετικής σημείωσης, σύμφωνα με την πιο πάνω εισήγηση.

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ δήλωσαν ότι συμφωνούν με την πιο πάνω εισήγηση των μελών της επιτροπής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, αποφάσισε τη διαμόρφωση του κειμένου του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή, έτσι ώστε να περιληφθεί σ’ αυτό σημείωση σύμφωνα με την οποία για την πρώτη πλήρωση της θέσης μετά την έγκριση του προτεινόμενου σχεδίου υπηρεσίας δε θα αποτελεί πλεονέκτημα η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου ή/και επιπρόσθετης πενταετούς πείρας.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγήθηκαν την έγκριση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, με την επιφύλαξη της αναφερόμενης πιο πάνω θέσης της πλειοψηφίας για το σχέδιο υπηρεσίας που αφορά τη θέση Διευθυντή.

16 Μαρτίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων