Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας - Θέσεις Πρώτου Λειτουργού Αεροπορικών Μεταφορών, Λειτουργού Αεροπορικών Μεταφορών και Αερολιμένων Α΄ και Λειτουργού Αεροπορικών Μεταφορών και Αερολιμένων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010» και «Οι περί Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας - Θέσεις Πρώτου Λειτουργού Μονάδας Ασφάλειας Πτήσεων και Λειτουργού Επιθεωρήσεως Πτητικών Επιχειρήσεων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:Ι

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Μαρτίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας), του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σημειώνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί αφορούν σχέδια υπηρεσίας που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Πρώτου Λειτουργού Αεροπορικών Μεταφορών, Λειτουργού Αεροπορικών Μεταφορών και Αερολιμένων Α΄ και Λειτουργού Αεροπορικών Μεταφορών και Αερολιμένων στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τις εν λόγω θέσεις κατέστη αναγκαία λόγω της διαφοροποίησης του ρόλου των λειτουργών της Αερολιμενικής Υπηρεσίας, που προέκυψε μετά την ανάθεση της διαχείρισης των αερολιμένων σε ιδιώτη επενδυτή. Περαιτέρω, η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των εν λόγω σχεδίων υπηρεσίας, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις Οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στα πρότυπα και στην πρακτική του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Πρώτου Λειτουργού Μονάδας Ασφάλειας Πτήσεων, η οποία δημιουργήθηκε με βάση τον προϋπολογισμό του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας για το 2008, καθώς και η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Επιθεωρήσεως Πτητικών Επιχειρήσεων στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.

Σημειώνεται ότι για τη θέση Πρώτου Λειτουργού Μονάδας Ασφάλειας Πτήσεων κατατέθηκαν παλαιότερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικοί κανονισμοί, οι οποίοι έτυχαν μελέτης από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, η οποία προέβη σε ορισμένες επισημάνσεις όσον αφορά τα απαιτούμενα προσόντα για την εν λόγω θέση και ειδικότερα για το προσόν της πείρας στην εποπτεία και στον έλεγχο της ασφάλειας πτήσεων. Ως εκ τούτου, οι πιο πάνω κανονισμοί αποσύρθηκαν από την εκτελεστική εξουσία και κατατέθηκαν οι υπό συζήτηση κανονισμοί, οι οποίοι στα απαιτούμενα προσόντα περιλαμβάνουν πείρα στην εποπτεία και στον έλεγχο της ασφάλειας πτήσεων σε εθνική εποπτική αρχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Επιθεωρήσεως Πτητικών Επιχειρήσεων κρίθηκε αναγκαία, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρωση της εν λόγω θέσης, που παραμένει κενή, γιατί δεν υπήρχαν υποψήφιοι που να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό, δηλαδή πανεπιστημιακό δίπλωμα και επαγγελματική άδεια χειριστή αεροσκαφών. Κατά συνέπεια, στα απαιτούμενα προσόντα του υπό συζήτηση σχεδίου υπηρεσίας περιλήφθηκε το προσόν της κατοχής εμπορικής άδειας/πτυχίου χειριστή αεροσκαφών, ενώ το πανεπιστημιακό δίπλωμα θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημειώνεται ότι όλα τα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

 

16 Μαρτίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων