Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών του 2010 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Γιάννος Λαμάρης Μαρία Κυριακού
Αβέρωφ Νεοφύτου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Μαρτίου 2010. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΔΑΠ για το έτος 2010 προβλέπει δαπάνες ύψους 46.575.445 και έσοδα ύψους €31.202.888, τα οποία προέρχονται από συνδρομές των μελών (23.888.088), δάνεια (7.150.000) και εισπρακτέους τόκους (€164.800).

Οι συνολικές δαπάνες του ΚΟΔΑΠ για το 2010 αναλύονται ως ακολούθως:

· Δαπάνες αγοράς και διατήρησης αποθεμάτων €45.856.482.

· Άλλες δαπάνες €328.900.

· Αποδοχές προσωπικού και δικαιώματα παραστάσεως διοικητικού συμβουλίου €199.963.

· Μη προβλεπόμενες δαπάνες €170.000.

· Κεφαλαιουχικές δαπάνες (εκτός αποθεμάτων) €20.000.

· Δημιουργία τερματικού πετρελαιοειδών €100.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους αρμοδίους του οργανισμού, το έλλειμμα ύψους €15.372.557 που προκύπτει μεταξύ των συνολικών δαπανών και του συνόλου των εσόδων θα καλυφθεί από χρηματικά διαθέσιμα που προέκυψαν από πλεονάσματα προηγούμενων ετών.

Όπως είναι γνωστό, ο ΚΟΔΑΠ είναι οργανισμός δημόσιου δικαίου που συστάθηκε για σκοπούς εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο, με στόχο τη διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών, για να διασφαλίζονται τα ελάχιστα εθνικά αποθέματα και να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και με τέτοιο τρόπο, ώστε σε περίπτωση ελλείψεων στην προμήθεια ενέργειας ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να μπορεί να αποδεσμεύσει ποσότητές τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι ποσότητες πετρελαϊκών αποθεμάτων που υποχρεούται να τηρεί ο ΚΟΔΑΠ πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς για ενενήντα ημέρες. Για το 2009 ανέρχονταν σε 612 300ΜΤ και το 2010 δεν αναμένεται ουσιαστική αύξηση στην υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, οι αρμόδιοι του ΚΟΔΑΠ αναφέρθηκαν στις μειωμένες εισπράξεις του οργανισμού από συνδρομές των μελών του. Ειδικότερα, ανέφεραν ότι τα έσοδα από συνδρομές παρουσιάζονται μειωμένα στον υπό αναφορά προϋπολογισμό σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έτους 2009 κατά €6.883.312. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2010 στη συνδρομή για το μαζούτ (που χρησιμοποιείται κυρίως από την ΑΗΚ) από 0,99 σεντ/χιλιόγραμμο σε 0,55 σεντ/χιλιόγραμμο καταναλωθέντος προϊόντος. Με βάση τον προϋπολογισμό του 2010, η συνδρομή των μελών του ΚΟΔΑΠ για την Κατηγορία Ι (βενζίνη) και την Κατηγορία ΙΙ (πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης και αεροσκαφών) των πετρελαϊκών προϊόντων καθορίστηκε σε 1,07 σεντ/λίτρο και για την Κατηγορία ΙΙΙ (μαζούτ ΑΗΚ και ελαφρύ μαζούτ) μειώθηκε από 0,99 σεντ/χιλιόγραμμο σε 0,55 σεντ/χιλιόγραμμο πωληθέντος ή καταναλωθέντος προϊόντος. Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, με τη μείωση στη συνδρομή για την Κατηγορία ΙΙΙ μειώνεται η επιβάρυνση των μελών, κυρίως της ΑΗΚ, και κατ’ επέκταση των καταναλωτών στους οποίους μετακυλίεται. Το υπολογιζόμενο όφελος για τους καταναλωτές αναμένεται να ανέλθει κατά το 2010 σε €6 εκατομ. περίπου.

Επί του σημείου αυτού βουλευτές μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την αμφιβολία τους κατά πόσο θα υπάρξει τελικά οποιοδήποτε όφελος για τους καταναλωτές ως μείωση επί των τιμολογίων της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από νοικοκυριά και εμπορικά υποστατικά, καθότι η ΑΗΚ θα κληθεί να καταβάλει ως πρόστιμο για ρύπους ποσό της τάξης των €20 εκατομ. περίπου. Συναφώς, το γεγονός αυτό θα αντισταθμίσει οποιοδήποτε όφελος μπορεί τελικά να προκύψει από τη μείωση της συνδρομής των μελών του ΚΟΔΑΠ.

Στη συνέχεια της συζήτησης οι εκπρόσωποι του ΚΟΔΑΠ ανέφεραν ότι εξαιτίας της ανεπάρκειας αποθηκευτικών χώρων στην Κύπρο η Δημοκρατία έχει συνάψει διακρατικές συμφωνίες με την Ελλάδα και την Ολλανδία, στις οποίες τηρούνται αποθέματα που είναι άμεσα διαθέσιμα, σε περίπτωση που αυτά ζητηθούν. Οι εκπρόσωποι του ΚΟΔΑΠ επισήμαναν ότι όσον αφορά το θέμα της δημιουργίας τερματικού για αποθήκευση πετρελαιοειδών, ο καταλληλότερος φορέας, για να αναλάβει τη διαχείρισή του, είναι ο ίδιος ο ΚΟΔΑΠ, ο οποίος διαθέτει την αναγκαία τεχνογνωσία και εξειδίκευση επί του θέματος. Ανέφεραν επίσης ότι αυτή τη στιγμή δαπανώνται γύρω στα €17 εκατομ. για αποθήκευση πετρελαιοειδών, εκ των οποίων τα €9 εκατομ. καταβάλλονται για την ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων στο εξωτερικό. Υποστήριξαν επίσης ότι πιο ορθολογική λύση είναι η δημιουργία ενεργειακού κέντρου, η οποία είναι δυνατό να υλοποιηθεί με ιδιωτικές μεθόδους χρηματοδότησης. Επ’ αυτού ανέφεραν επίσης ότι οι μελέτες για τη δημιουργία ενεργειακού κέντρου χρονολογούνται από το 2005 και κρίνεται απαραίτητο να επικαιροποιηθούν και να ολοκληρωθούν.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΔΑΠ για το 2010.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

16 Μαρτίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων