Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων του 2010 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Γιάννος Λαμάρης Μαρία Κυριακού
Αβέρωφ Νεοφύτου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Μαρτίου 2010. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων για το έτος 2010 προβλέπει δαπάνες ύψους €4.943.203 και έσοδα ύψους €3.300.730, τα κυριότερα των οποίων θα προέλθουν από δικαιώματα για τη διοργάνωση ειδικών εκθέσεων (€1.706.400) και από τη διοργάνωση της 35ης Διεθνούς Εκθέσεως Κύπρου (€997.000).

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι κυριότερες δαπάνες της Αρχής για το 2010 είναι οι ακόλουθες:

1. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€754.010).

2. Δαπάνες διαχείρισης (€4.166.902).

3. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€22.291).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό τα προϋπολογιζόμενα έσοδα για το 2010 παρουσιάζουν αύξηση κατά €871.650, η οποία αναμένεται να προέλθει από την προβλεπόμενη αύξηση εσόδων από την 35η Διεθνή Έκθεση Κύπρου, από την Έκθεση “Motorshow”, που διοργανώνεται ανά διετία, και από τη διοργάνωση τριών νέων εκθέσεων κατά τη διάρκεια του 2010.

Οι προβλεπόμενες δαπάνες για το 2010 παρουσιάζουν επίσης αύξηση κατά €1.288.915, η οποία οφείλεται κυρίως στις δαπάνες διοργάνωσης της Έκθεσης “Motorshow” και των τριών νέων εκθέσεων που θα διοργανωθούν κατά τη διάρκεια του 2010, στην αυξημένη πρόνοια για αποπληρωμή χρεών και στην αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών λόγω της προγραμματιζόμενης αναβάθμισης δύο υφιστάμενων περιπτέρων. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ δαπανών και εσόδων για το 2010 προβλέπεται να καλυφθεί με δανεισμό και από προσωρινό όριο υπερανάληψης.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, οι αρμόδιοι της Αρχής ενημέρωσαν την επιτροπή ότι κατά τη διάρκεια του 2010 προγραμματίζεται η κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού σε σχέση με την υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος της Αρχής, αφού πρώτα επιλυθεί οριστικά το ζήτημα που έχει αναφυεί σε σχέση με το χώρο που η Αρχή θα έχει στη διάθεσή της, για να προχωρήσει σε επεκτάσεις/βελτιώσεις των χώρων της σύμφωνα πάντοτε με το αναπτυξιακό της πρόγραμμα. Ακολούθως, όπως έχει κατατεθεί, πρέπει να γίνει επακριβής καθορισμός των έργων, κοστολόγηση και εξέταση της βιωσιμότητάς τους.

Συναφώς, το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2009, ενέκρινε την ακύρωση της σύμβασης μίσθωσης της ακίνητης ιδιοκτησίας που είναι εκμισθωμένη στην Αρχή και σε αντάλλαγμα μέρος της έκτασης αυτής θα εγγραφεί επ’ ονόματι της Αρχής, ένα άλλο μέρος θα εκμισθωθεί στην Αρχή και το υπόλοιπο μέρος θα επιστραφεί στο κράτος. Στο παρόν στάδιο γίνονται διαβουλεύσεις με τα αρμόδια υπουργεία για υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Παράλληλα, όπως έχει κατατεθεί, η Αρχή σε συνεργασία με τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων εξετάζει τη δυνατότητα προώθησης σχεδίου αναδιάρθρωσης του οργανισμού, κατά τρόπο που, αν ο οργανισμός δεν είναι σε θέση να υλοποιήσει τον προγραμματισμό του, να μπορεί να εξεταστεί και η δυνατότητα αξιοποίησης ενός τέτοιου σχεδίου. Σύμφωνα με τους αρμοδίους της Αρχής, ύστερα από τις σημαντικές διεθνείς αλλαγές που επήλθαν ως προς το ρόλο, το σκοπό και τη συχνότητα εκθέσεων του τύπου της Ετήσιας Διεθνούς Έκθεσης Κύπρου, που παρουσιάζουν διεθνώς φθίνουσα πορεία, η Αρχή κατά τα τελευταία πέντε χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα τα έσοδα από τη διοργάνωση της Διεθνούς Εκθέσεως Κύπρου να αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% των συνολικών της εσόδων. Τα εισοδήματα της Αρχής, ενώ θα έπρεπε να ακολουθούν σταθερά ανοδική πορεία, ώστε να καλύπτουν τις συνεχώς αυξανόμενες δαπάνες, παρουσιάζουν καθοδική πορεία. Η Αρχή είναι συνεπώς αναγκασμένη να διαφοροποιήσει το προϊόν της και να επεκταθεί σε νέους κύκλους εργασιών, όπως η ανάπτυξη διαφόρων εκδηλώσεων (συνέδρια, σεμινάρια, δεξιώσεις, εξετάσεις κ.λπ.). Ωστόσο, δε διαθέτει την απαραίτητη ρευστότητα και αποθεματικά, για να συντηρήσει και αναβαθμίσει τις εγκαταστάσεις της, που είναι πεπαλαιωμένες, και που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, για να επιβιώσει συναγωνιζόμενη τον ιδιωτικό τομέα.

Σημειώνεται ότι στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό δε γίνεται πρόβλεψη για τη δημιουργία νέων θέσεων ή για την αναβάθμιση θέσεων και, όπως έχει αναφερθεί, τίθεται ζήτημα υπεράριθμου προσωπικού στην Αρχή. Αυτή τη στιγμή στον οργανισμό εργάζονται είκοσι μόνιμοι υπάλληλοι και οκτώ μόνιμοι ωρομίσθιοι εργάτες. Η θέση του γενικού διευθυντή είναι κενή και αναμένεται να πληρωθεί σύντομα με επί συμβάσει διορισμό πενταετούς διάρκειας. Σύμφωνα με τους αρμοδίους, το συνολικό ποσό του μισθολογίου σήμερα ανέρχεται σε περίπου 58% του συνολικού ποσού των ετήσιων εσόδων και αποτελεί τη μεγαλύτερη δαπάνη της Αρχής. Με βάση την παρούσα φθίνουσα κατάσταση σε σχέση με τις δραστηριότητες της Αρχής, ο οργανισμός θα πρέπει να αλλάξει δομή. Πέραν της ανάγκης διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της Αρχής, της βελτίωσης και ενδυνάμωσης της υποδομής και της εικόνας της Αρχής προς τα έξω, προϋποθέσεις που αποτελούν τη μόνη διέξοδο για επιβίωση του οργανισμού, γίνεται εισήγηση από τους αρμοδίους της Αρχής να εξεταστούν άμεσα μέτρα μετακίνησης προσωπικού σε άλλες υπηρεσίες του κράτους, όπου υπάρχει ανάγκη, και να εξευρεθούν τρόποι υλοποίησης τέτοιων μέτρων.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, η επιτροπή ζήτησε την κατάθεση περαιτέρω στοιχείων, τα οποία οι αρμόδιοι δεσμεύθηκαν να καταθέσουν στην επιτροπή, ως ακολούθως:

1. Ολοκληρωμένος προγραμματισμός των αναπτυξιακών έργων της Αρχής.

2. Λεπτομέρειες αναφορικά με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και συνεπακόλουθα τη στόχευση σε σχέση με αυτό.

3. Στοιχεία αναφορικά με την εκτιμημένη αξία της γης την οποία η Αρχή κατέχει υπό οποιοδήποτε καθεστώς (κυριότητα, μίσθωση ή άλλη).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων για το 2010.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

16 Μαρτίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων