Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Γιάννος Λαμάρης Μαρία Κυριακού
Αβέρωφ Νεοφύτου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Μαρτίου 2010. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ώστε να δημιουργηθεί νομική βάση λειτουργίας μηχανογραφημένου συστήματος ελέγχου της διακίνησης των εναρμονισμένων προϊόντων, δηλαδή των ενεργειακών προϊόντων, των αλκοολούχων ποτών και των καπνικών προϊόντων, σύστημα το οποίο αναμένεται να εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Απριλίου 2010.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επέρχεται συμμόρφωση της Δημοκρατίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και για την κατάργηση της Οδηγίας 92/12/ΕΟΚ, με στόχο την επιτάχυνση των αναγκαίων διατυπώσεων και τη διευκόλυνση της παρακολούθησης της ενδοκοινοτικής διακίνησης των πιο πάνω αναφερόμενων προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Με το ίδιο νομοσχέδιο προτείνεται επίσης η διόρθωση λαθών και η κάλυψη ορισμένων νομικών κενών που διαπιστώθηκαν μετά την αρχική εφαρμογή του σχετικού νόμου [αρ. 91(Ι) του 2004].

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας ως στόχο τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος επιβολής ειδικών φόρων κατανάλωσης και κατ’ επέκταση την αποτελεσματικότερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, έχει αποφασίσει την υιοθέτηση της μηχανοργάνωσης για την παρακολούθηση της ενδοκοινοτικής διακίνησης και του ελέγχου των εναρμονισμένων προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής του φόρου. Με βάση την Απόφαση αριθ. 1152/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2003 για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προχωρήσει στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της ενδοκοινοτικής διακίνησης των εναρμονισμένων προϊόντων (Excise Movement Control System), το οποίο είναι γνωστό ως EMCS.

Το πιο πάνω σύστημα έχει δημιουργηθεί με βάση προδιαγραφές που συμφωνήθηκαν μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναπτύσσεται απόλα τα κράτη μέλη και προγραμματίζεται να τεθεί σε εφαρμογή την 1ην Απριλίου 2010.

Η βασική λειτουργία του συστήματος EMCS είναι η ηλεκτρονική υποβολή του Διοικητικού Εγγράφου, το οποίο θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (ΣΔΕ), που χρησιμοποιείται σε έντυπη μορφή. Το σύστημα αυτό θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις διακινήσεις των εναρμονισμένων προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής και να διενεργούν τους αναγκαίους ελέγχους, απλοποιώντας έτσι τις διαδικασίες, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, τη διασφάλιση είσπραξης του φόρου με τους συντελεστές που ορίζουν τα κράτη μέλη και τη μείωση των κινδύνων απάτης στον τομέα αυτό.

Όπως έχει κατατεθεί, με το υπό αναφορά σύστημα προκύπτει ουσιαστική ωφέλεια και για τους οικονομικούς φορείς που εμπλέκονται στην ενδοκοινοτική διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων, καθότι με την έγκαιρη εκκαθάριση της διακίνησης αποδεσμεύονται έγκαιρα και οι εγγυήσεις που καλύπτουν την εν λόγω διακίνηση.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Τελωνείων σε συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης του εθνικού συστήματος EMCS. Η εν λόγω εργασία έχει ανατεθεί, στη βάση δημόσιων προσφορών, σε ιδιωτική εταιρεία και αναμένεται ότι την 1ην Απριλίου 2010 το σύστημα EMCS θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι με βάση τη σχετική κοινοτική Οδηγία, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή την 1ην Απριλίου 2010, εισάγονται νέες υποχρεωτικές, αλλά και προαιρετικές διατάξεις. Όσον αφορά τις προαιρετικές διατάξεις, ύστερα από σχετική αξιολόγηση κρίθηκε σκόπιμο να παραχωρηθεί η δυνατότητα στο διευθυντή Τελωνείων να αποφασίζει για την εφαρμογή τους σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ, όσον αφορά τις υποχρεωτικές διατάξεις, με αυτές προτείνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η εισαγωγή του θεσμού του εγγεγραμμένου αποστολέα, ο οποίος στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του μπορεί να αποστέλλει εναρμονισμένα προϊόντα υπό καθεστώς αναστολής σε διάφορους προορισμούς από τον τόπο εισαγωγής τους στον οποίο έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία. Με τη ρύθμιση αυτή εξαλείφεται ο κανόνας που ίσχυε με την προηγούμενη Οδηγία 92/12 ΕΟΚ ότι τα εναρμονισμένα προϊόντα που τελούν υπό καθεστώς αναστολής του φόρου διακινούνται μόνο μέσω φορολογικών αποθηκών και έτσι διευκολύνεται το εμπόριο.

2. Η αποσαφήνιση του χειρισμού των ελλειμμάτων κατά την ενδοκοινοτική διακίνηση των εναρμονισμένων προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής.

3. Ο σαφέστερος καθορισμός του χρόνου και του τόπου όπου καθίσταται απαιτητός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το πρόσωπο που είναι υπόχρεο για καταβολή των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

4. Η διεύρυνση της δυνατότητας των κρατών μελών για επιστροφή ή διαγραφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε προϊόντα που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που τα κράτη αυτά καθορίζουν, υπό την προϋπόθεση ότι η επιστροφή ή η διαγραφή δεν οδηγεί σε απαλλαγές άλλες από εκείνες που προβλέπονται από τις συναφείς κοινοτικές Οδηγίες για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

5. Η διευκρίνιση ότι οι πωλήσεις αφορολόγητων ειδών σε ταξιδιώτες που αναχωρούν από το έδαφος της κοινότητας σε τρίτες χώρες πραγματοποιούνται από καταστήματα που βρίσκονται μέσα σε λιμένα ή αερολιμένα, απαγορεύοντας έτσι τη λειτουργία τέτοιων καταστημάτων στα χερσαία σύνορα με τρίτες χώρες ή σε άλλους χώρους εκτός των λιμένων ή αερολιμένων.

6. Η παροχή στα κράτη μέλη μεγαλύτερης ευελιξίας σε σχέση με τα πρόσωπα από τα οποία μπορούν να αποδεχθούν εγγύηση για κάλυψη των κινδύνων της ενδοκοινοτικής διακίνησης.

7. Ο σαφέστερος καθορισμός του χρόνου έναρξης και περάτωσης της ενδοκοινοτικής διακίνησης.

8. Η ρύθμιση για πρώτη φορά του χειρισμού των παρατυπιών, καταστροφών και απωλειών που λαμβάνουν χώρα κατά τη μεταφορά εναρμονισμένων προϊόντων σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος στο οποίο τέθηκαν αρχικά σε ανάλωση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

 

16 Μαρτίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων