Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ντίνα Ακκελίδου
Στέλλα Κυριακίδου Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ανδρέας Κυπριανού Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης Στέλιος Ιερωνυμίδης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 Ιανουαρίου και στις 11 Μαρτίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου για αποτελεσματικότερη εφαρμογή του άρθρου 4, Παράγραφοι 3, 5 και 6, και του άρθρου 54 του κοινοτικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, με στόχο τη διενέργεια επίσημων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία για τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων. Σκοπείται επίσης η τροποποίηση της υπό αναφορά βασικής νομοθεσίας για αποτελεσματικότερη εφαρμογή και άλλων κοινοτικών Κανονισμών στον τομέα των τροφίμων, διασφάλιση της εφαρμογής αποτελεσματικότερων επίσημων ελέγχων στα τρόφιμα, καθώς και ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας για τα τρόφιμα στα εισαγόμενα τρόφιμα στα εξωτερικά σημεία εισόδου της Δημοκρατίας. Τέλος, σκοπείται η διόρθωση του Τρίτου Παραρτήματος της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου προβλέπονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία:

1. Η τροποποίηση του όρου εξουσιοδοτημένος λειτουργός”, που περιλαμβάνεται σε αυτή, ώστε οι υγειονομικοί επιθεωρητές που διορίζονται από τα δημοτικά συμβούλια να εξουσιοδοτούνται από το διευθυντή των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας για σκοπούς άσκησης επίσημων ελέγχων σε ορισμένες επιχειρήσεις τροφίμων.

2. Η εισαγωγή προνοιών σύμφωνα με τις οποίες οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί θα δύνανται να συνοδεύονται από μέλη της αστυνομίας για σκοπούς άσκησης των εξουσιών τους.

3. Η εισαγωγή προνοιών με τις οποίες καθορίζονται οι εξουσίες των υγειονομικών υπηρεσιών των δήμων.

4. Η εισαγωγή προνοιών με τις οποίες παρέχεται η εξουσία στο διευθυντή των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας να εκδίδει γνωστοποιήσεις με τις οποίες θα καθορίζονται τα ακόλουθα θέματα:

α. Το ύψος των τελών που θα καταβάλλονται σε περίπτωση υποβολής αίτησης για σκοπούς έγκρισης επιχείρησης τροφίμων, η οποία υπόκειται σε έγκριση σύμφωνα με την αναφερόμενη στο νομοσχέδιο νομοθεσία για τα τρόφιμα.

β. Το ύψος των τελών που θα καταβάλλονται σε περίπτωση υποβολής αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης επιχείρησης τροφίμων με τη νομοθεσία για τρόφιμα, για σκοπούς έκδοσης άδειας λειτουργίας από άλλες αρμόδιες αρχές ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

γ. Το ύψος των τελών που θα καταβάλλονται σε περίπτωση υποβολής αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης οχήματος μεταφοράς τροφίμων με την αναφερόμενη στο νομοσχέδιο νομοθεσία για τα τρόφιμα.

δ. Το ύψος των τελών που θα καταβάλλονται σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υποβολής ένστασης κατά της απόφασης της αρμόδιας αρχής.

ε. Το ύψος των τελών που θα καταβάλλονται για επίβλεψη της καταστροφής τροφίμων ή υλικών ή αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και έκδοση σχετικού πιστοποιητικού.

5. Η τροποποίηση των σχετικών διατάξεών της, ώστε τα τρόφιμα που εισάγονται από χώρες που δεν είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνοδεύονται από πιστοποιητικό μόνο αν αυτό απαιτείται με βάση τη νομοθεσία για τα τρόφιμα ή το κοινοτικό κεκτημένο.

6. Η εισαγωγή πρόνοιας με την οποία παρέχεται το δικαίωμα σε πρόσωπο να υποβάλλει ένσταση προς το διευθυντή των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, σε περίπτωση που το εν λόγω πρόσωπο δεν ικανοποιείται από απόφαση που λήφθηκε από εξουσιοδοτημένο λειτουργό για τις καθοριζόμενες στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία περιπτώσεις, και με την οποία καθορίζεται η σχετική διαδικασία.

7. Η τροποποίηση του Τρίτου Παραρτήματος αυτής, ώστε να περιληφθεί σ’ αυτό πρόνοια σύμφωνα με την οποία ο διευθυντής των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας θα είναι η αρμόδια αρχή για την επιβολή διοικητικού προστίμου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προσώπου με τις διατάξεις του άρθρου 19 του κοινοτικού Κανονισμού αριθ. 178/2002. Περαιτέρω, προβλέπεται η τροποποίηση του εν λόγω παραρτήματος, ώστε να συμπεριληφθούν σ’ αυτό επιπρόσθετες διατάξεις, για να υπάρξει εναρμόνιση με τους κοινοτικούς Κανονισμούς.

8. Η προσθήκη σ’ αυτή νέου παραρτήματος, στο οποίο παρατίθενται οι κατηγορίες των επιχειρήσεων τροφίμων στις οποίες θα ασκούν επίσημους ελέγχους οι υγειονομικές υπηρεσίες των δήμων εντός των δημοτικών τους ορίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, οι προτεινόμενες με το νομοσχέδιο τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες για την πλήρη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα αυτό, καθώς και για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της. Όπως οι ίδιοι επισήμαναν στην επιτροπή, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προβλέπεται μεταξύ άλλων η ποινικοποίηση της μη συμμόρφωσης των επιχειρήσεων τροφίμων, ώστε να εναρμονιστεί η βασική νομοθεσία με τις πρόνοιες ορισμένων κοινοτικών Κανονισμών οι οποίες επιβάλλουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις αυτές. Για το σκοπό αυτό, όπως οι ίδιοι δήλωσαν, προτείνεται η τροποποίηση του Τρίτου Παραρτήματός της εν λόγω βασικής νομοθεσίας, στο οποίο περιλαμβάνονται οι κατηγορίες των επιχειρήσεων αυτών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η πρόνοια αυτή θα πρέπει να προωθηθεί για ψήφιση το συντομότερο δυνατό. Επιπρόσθετα, όπως οι ίδιοι δήλωσαν, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο θεσμοθετούνται οι αρμοδιότητες των δήμων για τη διεξαγωγή επίσημων ελέγχων, οι οποίες συμφωνήθηκαν μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και της Ένωσης Δήμων Κύπρου και οι οποίες σήμερα καταγράφονται σε σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου από την επιτροπή, οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου διαφώνησαν με ορισμένες πρόνοιές του, υποστηρίζοντας πως σ’ αυτές δεν περιλαμβάνονται πλήρως τα συμφωνηθέντα με το Υπουργείο Υγείας, και εισηγήθηκαν όπως το Υπουργείο Υγείας επανεξετάσει τις πρόνοιες αυτές.

Σε μεταγενέστερο στάδιο οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας ανέφεραν στην επιτροπή πως, λόγω των διαφωνιών που εκφράστηκαν από την Ένωση Δήμων Κύπρου, θα ήταν προτιμότερο να διαβουλευθεί εκ νέου το υπουργείο τους με την Ένωση Δήμων Κύπρου, ώστε να επιτευχθεί, κατά το δυνατό, συναίνεση επί των θεμάτων για τα οποία υπάρχουν διαφωνίες. Ωστόσο, εισηγήθηκαν στην επιτροπή την προώθηση για ψήφιση στο παρόν στάδιο των εναρμονιστικών προνοιών του νομοσχεδίου.

Σημειώνεται ότι, μετά την τελευταία συνεδρία της επιτροπής, το Υπουργείο Υγείας με επιστολή που απέστειλε στην επιτροπή εισηγείται την περαιτέρω τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας. Ωστόσο, η επιτροπή αποφάσισε να μελετήσει την εν λόγω τροποποίηση σε μεταγενέστερο στάδιο μαζί με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου οι οποίες δεν προωθούνται για ψήφιση στο παρόν στάδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθέτησε την αναφερόμενη πιο πάνω εισήγηση που υπέβαλαν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, την οποία, ας σημειωθεί, υιοθέτησε και η Ένωση Δήμων Κύπρου, και αποφάσισε να προωθήσει για ψήφιση εκείνες τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που στοχεύουν στην εναρμόνιση της βασικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού διαμόρφωσε το κείμενο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σύμφωνα με την πιο πάνω απόφασή της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010».

 

16 Μαρτίου 2010

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων