Αρχείο

    

Δεύτερη συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Προστασίας των Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Πανίκος Χάμπας Αντώνης Αντωνίου
Γιαννάκης Γαβριήλ Φειδίας Σαρίκας
Μαρία Κυριακού Μη μέλη της επιτροπής:
Γεώργιος Τάσου Δημήτρης Συλλούρης
Κυριάκος Χατζηγιάννη  

Όπως είναι γνωστό, για το υπό αναφορά νομοσχέδιο έχουν ήδη κυκλοφορήσει στην ολομέλεια της Βουλής δύο σχετικές εκθέσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, με ημερομηνίες 1η Δεκεμβρίου 2009 και 16 Φεβρουαρίου 2010. Ωστόσο, ύστερα από τη δεύτερη αναβολή της συζήτησης του θέματος από την ολομέλεια του σώματος, στις 25 Φεβρουαρίου 2010, λόγω ορισμένων νέων στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση της επιτροπής, η επιτροπή μελέτησε εκ νέου το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 18 Μαρτίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Η αγροτική οργάνωση “Ευρωαγροτικός” παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες αυτές.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου, καθώς και οι απόψεις των εμπλεκομένων, όπως και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στα προηγούμενα στάδια της εξέτασής του, περιλαμβάνονται στις δύο προηγούμενες εκθέσεις της επιτροπής.

Στα πλαίσια της πρώτης πιο πάνω συνεδρίας, την επιτροπή απασχόλησε μεταξύ άλλων σχετική επιστολή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2010, σύμφωνα με την οποία το πιο πάνω υπουργείο εισηγείται τη διαγραφή συγκεκριμένων προνοιών του υπό εξέταση νομοσχεδίου. Οι υπό αναφορά πρόνοιες αφορούν την παραχώρηση δυνατότητας στην αρμόδια αρχή να θέτει όρους στον αιτητή, όταν αυτός και ο ενιστάμενος δεν καταλήξουν σε συμφωνία στα πλαίσια της εθνικής διαδικασίας εξέτασης ενστάσεων εναντίον αιτήσεων καταχώρισης για εγγραφή ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανέφερε ότι το υπουργείο της επιθυμεί την πιο πάνω τροποποίηση του νομοσχεδίου, επισημαίνοντας ότι η θέση αυτή προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που ενδεχομένως θα υποστούν οι εξαγωγές του χαλλουμιού, σε περίπτωση που η αίτηση για καταχώρισή του ως προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης επανέλθει σε εθνικό επίπεδο.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ανέφερε ότι το υπουργείο του διαφωνεί με την προτεινόμενη εισήγηση του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και επιθυμεί την προώθηση του νομοσχεδίου όπως αυτό εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, εξέφρασε αισιοδοξία για το θέμα της έγκρισης του φακέλου του χαλλουμιού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σημείωσε ότι ο εν λόγω φάκελος λανθασμένα συνδέεται με το υπό συζήτηση νομοθέτημα.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ επισήμανε ότι το επιμελητήριο εξακολουθεί να διαφωνεί έντονα με το προτεινόμενο νομοσχέδιο και ειδικότερα με τις πρόνοιες που αφορούν την επιβολή όρων από την αρμόδια αρχή.

Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ, ο οποίος παρευρέθηκε στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής, υιοθέτησε την πιο πάνω άποψη του ΚΕΒΕ και παράλληλα εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του οργανισμού ως προς την εισήγηση του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για διαγραφή των σχετικών προνοιών.

Ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Οργάνωσης Ποιμνιοτρόφων, ο οποίος επίσης παρευρέθηκε στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής, υποστήριξε ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο δεν πρέπει να συνδέεται με την αίτηση καταχώρισης του χαλλουμιού ως προϊόντος με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης η οποία εκκρεμεί ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ και Αγροτική επανέλαβαν τη σύμφωνη γνώμη τους αναφορικά με τις προτεινόμενες με το νομοσχέδιο πρόνοιες, όπως αυτές κατατέθηκαν στη Βουλή.

Ο γενικός γραμματέας του Παναγροτικού Συνδέσμου εισηγήθηκε στην επιτροπή την προώθηση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, αφού προηγουμένως εξαιρεθεί ρητά από τις πρόνοιές του η αίτηση για καταχώριση του χαλλουμιού ως προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αφού διασαφήνισε ότι η προτεινόμενη με το νομοσχέδιο διαδικασία αφορά μόνο τα προϊόντα που εξετάζονται ακόμη σε εθνικό επίπεδο, δήλωσε ότι η μοναδική περίπτωση κατά την οποία δύναται να ισχύσει η προτεινόμενη με το νομοσχέδιο διαδικασία εξέτασης ενστάσεων στην περίπτωση του χαλλουμιού είναι να ακυρωθεί η αίτηση που βρίσκεται ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ακολούθως να κατατεθεί ενώπιον της αρμόδιας αρχής μια νέα αίτηση για καταχώριση του χαλλουμιού ως προϊόντος με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Όπως ο ίδιος πρόσθεσε, ακόμα κι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητήσει διευκρινίσεις για την εκκρεμούσα ενώπιόν της αίτηση, οι εν λόγω διευκρινίσεις δε δύναται να αποφασιστούν βάσει της προτεινόμενης με το νομοσχέδιο διαδικασίας. Περαιτέρω, αναφορικά με την πιο πάνω εκφρασθείσα από τον εκπρόσωπο του Παναγροτικού Συνδέσμου εισήγηση για ρητή εξαίρεση του χαλλουμιού από τις προτεινόμενες πρόνοιες, δήλωσε ότι αυτή θα πρέπει να εξεταστεί με πολλή προσοχή, καθώς ενδέχεται να προσκρούει στην αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις εκφρασθείσες από τα δύο υπουργεία διαφωνίες, κάλεσε τα δύο υπουργεία να μελετήσουν περαιτέρω τις πρόνοιες του νομοσχεδίου και εντός προθεσμίας δύο εβδομάδων να επανέλθουν ενώπιόν της με κοινά αποδεκτές ρυθμίσεις.

Συναφώς, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα της επιτροπής, οι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας επανήλθαν στη δεύτερη συνεδρίασή της επισημαίνοντας ότι κατέληξαν σε κοινά αποδεκτή ρύθμιση του όλου θέματος. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι των δύο αρμόδιων υπουργείων δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι, κατόπιν συνεννόησης και με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, εισηγούνται την προώθηση του νομοσχεδίου για ψήφιση από τη Βουλή, αφού προηγουμένως τροποποιηθούν οι σχετικές με το πιο πάνω αναφερόμενο επίμαχο σημείο σε σχέση με τη διαδικασία εξέτασης ενστάσεων πρόνοιές του. Σύμφωνα με την τελική εισήγηση των δύο υπουργείων, στην περίπτωση που ο αιτητής και ο ενιστάμενος δεν καταλήξουν σε συμφωνία στα πλαίσια της διαδικασίας εξέτασης ενστάσεων σε εθνικό επίπεδο, η αρμόδια αρχή θα έχει το δικαίωμα να προβεί σε εισηγήσεις προς τον αιτητή αντί να επιβάλει όρους σε αυτόν, όπως ήταν η αρχική πρόβλεψη στη σχετική πρόνοια του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί ύστερα από την υιοθέτηση της πιο πάνω εισήγησης των αρμόδιων υπουργείων και αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Προστασίας των Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

18 Μαρτίου 2010

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων