Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Γεώργιος Τάσου Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αρκετές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 24 Μαρτίου 2009 και 9 Μαρτίου 2010. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της επιτροπής ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού και εκπρόσωποι του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος και μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και ο διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς επίσης και εκπρόσωποι του συνδέσμου Οι Φίλοι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου”.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, ώστε να επέλθουν τροποποιήσεις σε πρόνοιές του που δημιουργούν προβλήματα στη σωστή και ομαλή λειτουργία του πανεπιστημίου.

Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:

1. Ο διευθυντής του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας να μην αποτελεί μέλος της Συγκλήτου (άρθρο 12).

2. Η εμπειρία και τα προσόντα στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση να μην είναι καθοριστικά κριτήρια, αλλά να συνεκτιμώνται κατά την επιλογή του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (άρθρο 18).

3. Ο καθορισμός του πλαισίου προκήρυξης των θέσεων του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (άρθρο 18).

4. Η εμπειρία και τα προσόντα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση να μην αποτελούν απαραίτητα κριτήρια για την πρόσληψη του προσωπικού που στελεχώνει τα εργαστήρια (άρθρο 24).

5. Το πανεπιστήμιο να έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με άλλα πανεπιστήμια (άρθρο 25).

6. Η τροποποίηση των όρων και του χρονοδιαγράμματος αυτονόμησης του πανεπιστημίου και των όρων λειτουργίας της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, ώστε να δοθεί χρόνος για την ομαλή λειτουργία και αυτονόμηση του πανεπιστημίου (άρθρο 32).

Επισημαίνεται ότι στην προτεινόμενη τροποποίηση που αφορά το άρθρο 32 περιλαμβάνεται πρόνοια, με βάση την οποία προβλέπεται ο εντός δύο μηνών διορισμός Διοικούσας Επιτροπής, μετά τον οποίο η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα παύσει να ασκεί τα καθήκοντά της. Παράλληλα, εισάγονται περιορισμοί/κωλύματα όσον αφορά τη δυνατότητα διορισμού κάποιου προσώπου στη θέση μέλους της Διοικούσας Επιτροπής. Σημειώνεται ότι οι περιορισμοί αυτοί είναι ταυτόσημοι με αυτούς που συμπεριλήφθηκαν ήδη σε ανάλογη τροποποίηση που αφορούσε τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), με τον περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Νόμο του 2008 [Ν.114(Ι)/ 2008].

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, ο οποίος παρευρέθηκε στο αρχικό στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου, τόνισε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ειδικότερα, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο αρμόδιος υπουργός, η υφιστάμενη Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της για χρονικό διάστημα πέραν των επτά ετών και έχει πραγματοποιήσει έργο του οποίου η σημασία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, το πανεπιστήμιο αυτό δε έχει πείσει επαρκώς την πολιτεία ότι σκοπεύει να βοηθήσει αυτούς που θα ήθελαν μια δεύτερη ευκαιρία για να σπουδάσουν. Συγκεκριμένα, υπάρχουν κατευθύνσεις που δεν ακολουθήθηκαν και προγράμματα σπουδών που δεν αναπτύχθηκαν. Αναφορικά με το ενδεχόμενο διορισμού νέας Διοικούσας Επιτροπής, όπως δήλωσε ο ίδιος, δεν είναι κακό να υπάρξει ανανέωση σε ένα σώμα και αυτό αποτελεί πάγια ακαδημαϊκή πρακτική. Ο υπουργός επισήμανε επίσης ότι, με βάση τις πρόνοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας, παρουσιάζονται αρκετά κενά και υπάρχει ενδεχόμενο το πανεπιστήμιο να αυτονομηθεί μόνο με το διορισμό οκτώ μόνιμων μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού σε δύο σχολές, γι’ αυτό και επείγει η υιοθέτηση της προτεινόμενης τροποποίησης, ώστε να αποφευχθεί κάτι τέτοιο. Συναφώς, ανέφερε ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση η αυτονόμηση του πανεπιστημίου θα μπορεί να επέλθει με το διορισμό τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού σε τρεις σχολές. Ο υπουργός δήλωσε επίσης ότι θα πρέπει να θεσμοθετηθούν συγκεκριμένοι περιορισμοί όσον αφορά τις προϋποθέσεις για διορισμό των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, οι οποίοι κρίνονται αναγκαίοι, ώστε να συνάδουν με τις πρόνοιες αντίστοιχης ρύθμισης που επήλθε και στη νομοθεσία για το ΤΕΠΑΚ.

Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής, ο πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής εξέφρασε αρχικά τις επιφυλάξεις του για αρκετά σημεία των προτεινόμενων τροποποιήσεων και κυρίως για την τροποποίηση του άρθρου 32 που αφορά τους όρους και τα χρονοδιαγράμματα αυτονόμησης του πανεπιστημίου, καταθέτοντας και γραπτό υπόμνημα με τις απόψεις του ενώπιον της επιτροπής στις 3 Νοεμβρίου 2009. Ειδικότερα, ο ίδιος διαφώνησε με το διορισμό νέας Διοικούσας Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στην υφιστάμενη Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή να ολοκληρώσει το έργο της στα επόμενα τρία χρόνια, οπότε και θα είναι δυνατή και η αυτονόμηση του πανεπιστημίου. Όπως επίσης επισήμανε, οι χρηματικοί πόροι του πανεπιστημίου και τα κονδύλια που παρέχονταν σ’ αυτό μέχρι σήμερα δεν επαρκούσαν για την υλοποίηση των προγραμμάτων του.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής, ο πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, με επιστολή του, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2010, κατέθεσε εκ μέρους της επιτροπής λεπτομερές κείμενο που αφορούσε τις εισηγήσεις για τροποποίηση και βελτίωση ολόκληρης της υφιστάμενης νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι εισηγήσεις αυτές δεν αφορούσαν το συγκεκριμένο σκοπό του προτεινόμενου νόμου.

Στο στάδιο αυτό οι εκπρόσωποι του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, αφού επισήμαναν τα κενά και τις ασάφειες που παρουσιάζει η υφιστάμενη νομοθεσία, κατέθεσαν τις δικές τους αναλυτικές εισηγήσεις που αφορούσαν την τροποποίηση και βελτίωση της υφιστάμενης νομοθεσίας εις ολόκληρον. Σημειώνεται ότι το περιεχόμενο των εισηγήσεων αυτών δεν παρουσιάζει πλήρη ταύτιση και ευθυγράμμιση με τις εισηγήσεις που κατέθεσε ο πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής.

Οι εκπρόσωποι του συνδέσμου Οι Φίλοι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, που παρευρέθηκαν στο αρχικό στάδιο εξέτασης του νομοσχεδίου, είχαν δηλώσει ότι συμφωνούν με την τροποποίηση που επιφέρεται στο άρθρο 32, διότι μέσω της τροποποίησης αυτής θα διοριστεί νέα Διοικούσα Επιτροπή. Παράλληλα όμως, οι ίδιοι εκπρόσωποι διαφώνησαν με τη διαγραφή της πρόνοιας από τον υφιστάμενο νόμο η οποία προβλέπει ότι η εμπειρία και τα προσόντα στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελούν καθοριστικά κριτήρια για την επιλογή των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Επιπρόσθετα, εξέφρασαν την αντίθεσή τους για το περιεχόμενο αρκετών εισηγήσεων που κατέθεσε η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή ενώπιον της επιτροπής.

Επίσης οι εκπρόσωποι της Ένωσης του Διοικητικού Προσωπικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, παρ’ όλο που δεν κλήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής, επειδή δεν τους αφορούσε το υπό μελέτη νομοσχέδιο, απέστειλαν στην επιτροπή επιστολή, με ημερομηνία 19 Ιανουαρίου 2010, με την οποία την ενημέρωναν για τις θέσεις τους. Ειδικότερα, οι θέσεις των εκπροσώπων αυτών αφορούσαν τις γενικότερες τροποποιήσεις που προτάθηκαν για τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας σε σχέση κυρίως με τις προτεινόμενες εισηγήσεις που κατέθεσαν οι εκπρόσωποι του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Οι ίδιοι στην επιστολή τους τόνισαν ότι δεν πρέπει να υποβαθμίζεται η σημασία και ο ρόλος του διοικητικού προσωπικού στην επίτευξη των στόχων του πανεπιστημίου.

Για όλους τους πιο πάνω λόγους η επιτροπή ζήτησε από το αρμόδιο υπουργείο να καλέσει σε σύσκεψη όλα τα εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη, στην παρουσία και της Νομικής Υπηρεσίας, και, αφού ακουστούν όλες οι πλευρές, να καταβληθεί προσπάθεια, εάν είναι εφικτό, να ετοιμαστεί ένα νέο κείμενο, που να αποτελεί μια συμβιβαστική πρόταση στα αιτήματά τους. Το αρμόδιο υπουργείο, ανταποκρινόμενο στο αίτημα της επιτροπής, συγκάλεσε σε συσκέψεις όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και άκουσε τις θέσεις και απόψεις τους.

Στη συνέχεια όμως το αρμόδιο υπουργείο, καταθέτοντας τις δικές του τελικές θέσεις ενώπιον της επιτροπής, δήλωσε ότι στο παρόν στάδιο δεν κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί σε τόσο μεγάλη έκταση η υφιστάμενη νομοθεσία στο σύνολό της, γι’ αυτό και θα πρέπει να προωθηθεί μόνο ό,τι προβλέπεται στο εν λόγω νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση.

Με βάση τα νέα δεδομένα, ο πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής απέστειλε στις 5 Φεβρουαρίου 2010 νέες γραπτές εισηγήσεις προς την επιτροπή, οι οποίες περιορίζονται στο προτεινόμενο νομοσχέδιο και με βάση τις οποίες οι διαφωνίες του πλέον επικεντρώνονται μόνο στις τροποποιήσεις που αφορούν το άρθρο 32.

Εντούτοις, θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την ενέργεια αυτή διαφώνησε ο αντιπρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, ο οποίος με γραπτή επιστολή του προς την επιτροπή, με ημερομηνία 9 Φεβρουαρίου 2010, αναφέρει ότι οι πιο πάνω θέσεις δεν αντιστοιχούν πλήρως στις αποφάσεις της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, όπως αυτές διατυπώνονται με ακρίβεια στο αρχικό αναλυτικό κείμενο που κατατέθηκε τον Ιανουάριο του 2010. Παράλληλα, στην ίδια επιστολή παρατίθενται συγκεκριμένα και τα επιμέρους σημεία της διαφωνίας τους.

Η επιτροπή, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της μελέτης του νομοσχεδίου, επικεντρώθηκε κυρίως στις τροποποιήσεις που αφορούν το επίμαχο άρθρο 32 με τις οποίες επέρχεται διαφοροποίηση στους όρους και τα χρονοδιαγράμματα αυτονόμησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και με τις οποίες προβλέπεται επίσης ο διορισμός από το Υπουργικό Συμβούλιο Διοικούσας Επιτροπής. Στα πλαίσια αυτά, ζητήθηκε από τη Νομική Υπηρεσία να μελετήσει το ενδεχόμενο παράτασης της θητείας της υφιστάμενης Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, θέτοντας την ίδια ώρα σε εφαρμογή και τους περιορισμούς που τέθηκαν σε σχέση με τη δυνατότητα διορισμού ή παραμονής στη θέση μέλους της Διοικούσας Επιτροπής.

Όπως ανέφερε σχετικά η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας στην επιτροπή, στην περίπτωση κατά την οποία θα παραταθεί η θητεία της υφιστάμενης Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, δεν είναι ορθό να εισαχθούν παράλληλα οι νέοι περιορισμοί, διότι κάτι τέτοιο θα θεωρείτο παρέμβαση στην πράξη διορισμού από το Υπουργικό Συμβούλιο, εξαναγκάζοντας με αυτό τον τρόπο κάποια μέλη της επιτροπής σε παραίτηση. Διευκρίνισε επίσης ότι δεν μπορεί να τεθεί πρόνοια σύμφωνα με την οποία, διαρκούσης της θητείας της υφιστάμενης Διοικούσας Επιτροπής, οι περιορισμοί αυτοί θα ισχύσουν μόνο για τα νέα μέλη που ίσως προσληφθούν, διότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε άνιση μεταχείριση.

Οι εκπρόσωποι του αρμόδιου υπουργείου επισήμαναν στην επιτροπή ότι το υπουργείο τους υποστηρίζει την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την κυβέρνηση, στην περίπτωση όμως που δεν προωθηθούν για ψήφιση όλες οι πρόνοιές του, τότε θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο θέμα της επικείμενης πρόωρης αυτονόμησης του πανεπιστημίου. Ειδικότερα, όπως επεξήγησαν στην επιτροπή, το πανεπιστήμιο, με βάση τον υφιστάμενο νόμο, αυτονομείται, εφόσον αυτονομηθούν δύο τουλάχιστο σχολές. Μέχρι τώρα, όπως δήλωσαν, έχει αυτονομηθεί ήδη μία σχολή και επίκειται σύντομα η αυτονόμηση και δεύτερης σχολής του. Όπως επισήμαναν οι πιο πάνω εκπρόσωποι, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, αναμένεται να υπάρξουν σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του πανεπιστημίου. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τους ιδίους, οι συγκεκριμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου που επιφέρουν τις νέες ρυθμίσεις όσον αφορά την αυτονόμηση του πανεπιστημίου θα πρέπει να τεθούν αμέσως σε εφαρμογή.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν ότι συμφωνούν με την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, με την επιφύλαξη όμως ότι οι πρόνοιες του νομοσχεδίου που αφορούν το άρθρο 32 θα τύχουν εφαρμογής σε ένα χρόνο, έτσι ώστε να συνεχίσει την εκτέλεση των καθηκόντων της η υφιστάμενη Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή. Παράλληλα όμως, οι ίδιοι βουλευτές, σε σχέση με εκείνες τις πρόνοιες του εν λόγω άρθρου που αφορούν τους όρους αυτονόμησης, έχουν την άποψη ότι αυτές θα πρέπει να τεθούν αμέσως σε εφαρμογή, ώστε να αποφευχθεί η πρόωρη αυτονόμηση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Υπό το φως των πιο πάνω και αφού διαμορφώθηκε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο σύμφωνα με τις πιο πάνω θέσεις, η πλειοψηφία της επιτροπής εισηγείται την ψήφισή του σε νόμο όπως έχει διαμορφωθεί και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία και με άμεση έναρξη της ισχύος του.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί στην ολομέλεια του σώματος στα πλαίσια της συζήτησης που θα διεξαχθεί επί του νομοσχεδίου.

 

 

16 Μαρτίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων