Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς του επισυνημμένου Παραρτήματος Ι

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Ανδρέας Κυπριανού
Πανίκκος Σταυριανός Σοφοκλής Φυττής
Πανίκος Χάμπας Στέλιος Ιερωνυμίδης
Κυριάκος Χατζηγιάννη Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιανουαρίου, στις 11 και 25 Φεβρουαρίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικής Εκπαίδευσης και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), του Κυπριακού Συνδέσμου Τεχνιτών Κλιματισμού και Ψύξης Οχημάτων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ψυκτικών, του Εμπορικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ), της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria) και του Εθνικού Συντονιστή για την Αμοιβαία Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων.

Η Γενική Συνομοσπονδία Παγκύπριων Οργανώσεων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών (ΠΟΒΕΚ) και το Κυπριακό Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των υπό εξέταση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 13 του περί Εκπομπών Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Συγκράτηση, Πρόληψη και Μείωση) Νόμου, είναι η θεσμοθέτηση σχετικών προνοιών για την πλήρη εφαρμογή στην Κυπριακή Δημοκρατία των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Ειδικότερα, οι βασικές πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών αφορούν:

1. Τη θέσπιση διαδικασίας καθορισμού φορέων αξιολόγησης και φορέων πιστοποίησης προσωπικού και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς οι οποίοι περιλαμβάνουν χειρισμό φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου.

2. Τη θέσπιση διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης του πιο πάνω προσωπικού και των επιχειρήσεων.

3. Τη θέσπιση σχετικών ποινικών αδικημάτων.

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή μαζί με σχετικό νομοσχέδιο που ρυθμίζει το ίδιο αντικείμενο, το οποίο έχει ψηφιστεί από την ολομέλεια του σώματος στις 4 Μαρτίου 2010.

Όπως αναφέρεται και στο σχετικό επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους προτεινόμενους κανονισμούς, η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να είχε προβεί στις αναγκαίες ρυθμίσεις για την εφαρμογή των προαναφερόμενων ευρωπαϊκών κανονισμών στο έδαφος της Δημοκρατίας πριν από τον Ιούλιο 2008 για τους κανονισμούς ΕΚ/303/2008, ΕΚ/304/2008, ΕΚ/305/2008, ΕΚ/306/2008 και ΕΚ/308/2008 και πριν από τον Ιούλιο 2007 για τον κανονισμό ΕΚ/842/2006. Σημειώνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 14 Ιανουαρίου 2010.

Σύμφωνα με το ίδιο επεξηγηματικό σημείωμα, η εφαρμογή των εν λόγω ευρωπαϊκών κανονισμών συνεπάγεται μεγάλο όγκο εργασίας για το Τμήμα Περιβάλλοντος στον τομέα της εκπαίδευσης και στον τομέα των επιθεωρήσεων και ελέγχου της αγοράς. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η εργοδότηση προσωπικού που θα ασχολείται με το θέμα και το οποίο θα πρέπει να επιθεωρεί ένα μεγάλο αριθμό από τεχνικούς ψύξεως που χρησιμοποιούν τα αέρια αυτά, καθώς και πολλές εγκαταστάσεις.

Στα πλαίσια συζήτησης των εν λόγω κανονισμών ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος ανέφερε στην επιτροπή ότι η καθυστέρηση εφαρμογής των προαναφερόμενων ευρωπαϊκών κανονισμών οφείλεται στην πολυπλοκότητα της διαδικασίας ετοιμασίας των κανονισμών και στις αναγκαίες χρονοβόρες διαβουλεύσεις που έπρεπε να πραγματοποιηθούν, τόσο με τα άλλα εμπλεκόμενα τμήματα όσο και με τους ενδιαφερομένους.

Ο ίδιος ενημέρωσε την επιτροπή ότι οι εν λόγω κανονισμοί προϋποθέτουν υψηλότερο κόστος λειτουργίας για τις επιχειρήσεις, αφού με την εφαρμογή τους θα απαιτείται εκπαίδευση και πιστοποίηση των τεχνικών τους και αφού ο φόρτος εργασίας και το κόστος των υπηρεσιών των επιχειρήσεων αυξάνεται με την επιβολή υποχρέωσης συλλογής και ανακύκλωσης ή καταστροφής των αερίων. Παράλληλα, η όλη διεργασία θα συνεπάγεται σχετική αύξηση του κόστους των αερίων για τον καταναλωτή, η οποία όμως δεν αναμένεται να είναι ουσιαστική, κυρίως λόγω του μικρού όγκου αερίων που χρειάζεται ο μέσος καταναλωτής για προσωπική του χρήση.

Τέλος, ο ίδιος σημείωσε ότι η έγκριση των κανονισμών θα επιφέρει οφέλη στο καταναλωτικό κοινό λόγω της επικείμενης προστασίας του περιβάλλοντος, μέσω της μείωσης της ανεξέλεγκτης διαρροής αερίων που αυξάνουν τη θερμοκρασία του πλανήτη, καθώς και λόγω της βελτίωσης του επιπέδου υπηρεσιών που θα παρέχουν οι καταρτισμένοι πλέον τεχνικοί ψύξης.

Ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ αναφέρθηκε στην ανάγκη συντονισμού των υπηρεσιών, έτσι ώστε να μη σπαταλούνται ανθρωποώρες στις επιθεωρήσεις.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Τεχνιτών Κλιματισμού και Ψύξης Οχημάτων και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ψυκτικών εξέφρασαν την ανησυχία τους για τα χρονοδιαγράμματα που περιλαμβάνονται στους υπό συζήτηση κανονισμούς αναφορικά με την προσωρινή πιστοποίηση προσωπικού και επιχειρήσεων, τονίζοντας ότι δεν είναι δυνατό να εκπαιδευτούν όλοι οι τεχνικοί μέχρι το τέλος της περιόδου για την οποία επιτρέπεται η προσωρινή πιστοποίηση, θέμα που απασχόλησε την επιτροπή.

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, σε γραπτό σημείωμά της, το οποίο κατέθεσε στην επιτροπή, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την εφαρμογή των εν λόγω ευρωπαϊκών κανονισμών στην Κύπρο και την αισιοδοξία της για τη σωστή υιοθέτηση των προνοιών τους.

Κατά την εξέταση των κανονισμών την επιτροπή απασχόλησε, μεταξύ άλλων, ο τύπος των εξετάσεων στις οποίες θα κληθούν να υποβληθούν οι τεχνικοί για την πιστοποίησή τους και τα χρονοδιαγράμματα πιστοποίησης που προβλέπονται σε αυτούς.

Σε σχέση με το πρώτο θέμα, ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος ενημέρωσε την επιτροπή ότι, παρ’ όλο που ο τρόπος εξέτασης δεν ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, κρίνεται ότι ο καθορισμός του τύπου εξέτασης στα πλαίσια της νομοθεσίας δεν ενδείκνυται. Ο ίδιος μετέφερε την πρόθεση του Τμήματος Περιβάλλοντος να προτρέψει τους φορείς αξιολόγησης να διεξάγουν εξετάσεις τύπου πολλαπλών απαντήσεων και να δίνουν περισσότερο βάρος σε πρακτικές αντί θεωρητικές ερωτήσεις, πάντοτε χωρίς να ξεφεύγουν από τα πλαίσια των ευρωπαϊκών κανονισμών, έτσι ώστε να μην τίθενται σε δυσμενή θέση οι τεχνικοί που, παρ’ όλο που έχουν τις σχετικές γνώσεις και την εμπειρία, δεν έχουν την κατάλληλη ακαδημαϊκή μόρφωση, για να ανταπεξέλθουν σε ακαδημαϊκού τύπου εξετάσεις.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι, εφόσον η υπό εφαρμογή κοινοτική νομοθεσία περιλαμβάνει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, η πρόβλεψη οποιασδήποτε άλλης μεταβατικής περιόδου θα αποτελούσε παράβαση αυτής.

Στο στάδιο της νομοτεχνικής επεξεργασίας των προτεινόμενων κανονισμών διαπιστώθηκε από τη γραμματεία ότι οι περί Εκπομπών Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση Επιχειρήσεων και Προσωπικού όσον αφορά Σταθερό Εξοπλισμό Ψύξης, Κλιματισμού και Αντλιών Θερμότητας) Κανονισμοί του 2010 και οι περί Εκπομπών Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση Επιχειρήσεων και Προσωπικού όσον αφορά τα Μόνιμης Εγκατάστασης Συστήματα Πυροπροστασίας και Πυροσβεστήρες) Κανονισμοί του 2010 προνοούν ποινές υψηλότερες από τις προβλεπόμενες στον εξουσιοδοτικό νόμο, γι’ αυτό, σε συνεννόηση με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, τροποποιήθηκαν οι σχετικές πρόνοιες, ώστε να συνάδουν με τα προβλεπόμενα στην αναφερόμενη νομοθεσία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού διαμόρφωσε το κείμενο σύμφωνα με τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί.

9 Μαρτίου 2010

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

1. Οι περί Εκπομπών Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση Επιχειρήσεων και Προσωπικού όσον αφορά Σταθερό Εξοπλισμό Ψύξης, Κλιματισμού και Αντλιών Θερμότητας) Κανονισμοί του 2010.

2. Οι περί Εκπομπών Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση Επιχειρήσεων και Προσωπικού όσον αφορά τα Μόνιμης Εγκατάστασης Συστήματα Πυροπροστασίας και Πυροσβεστήρες) Κανονισμοί του 2010.

3. Οι περί Εκπομπών Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση Προσωπικού Ασχολούμενου με την Ανάκτηση Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου από Συσκευές Χειρισμού και Προστασίας Υψηλής Τάσης) Κανονισμοί του 2010.

4. Οι περί Εκπομπών Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση Προσωπικού που Προβαίνει σε Ανάκτηση Ορισμένων Διαλυτών με βάση Φθοριούχα Αέρια Θερμοκηπίου από Εξοπλισμό) Κανονισμοί του 2010.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 308/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής κοινοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης των κρατών μελών.

3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 303/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση εταιρειών και προσωπικού όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

4. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 304/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση επιχειρήσεων και προσωπικού όσον αφορά μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

5. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 305/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση προσωπικού ασχολούμενου με την ανάκτηση ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από συσκευές χειρισμού και προστασίας υψηλής τάσεως.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 306/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση ορισμένων διαλυτών με βάση φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου από εξοπλισμό

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων