Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί Παρασκευασμάτων για Βρέφη και Παρασκευασμάτων Δεύτερης Βρεφικής Ηλικίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ντίνα Ακκελίδου
Στέλλα Κυριακίδου Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ανδρέας Κυπριανού Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης Στέλιος Ιερωνυμίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Φεβρουαρίου και στις 4 Μαρτίου 2010. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, καθώς και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Το Συμβούλιο Τροφίμων και η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 29 του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Παρασκευασμάτων για Βρέφη και Παρασκευασμάτων Δεύτερης Βρεφικής Ηλικίας Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το άρθρο 9 της Οδηγίας 2006/141/ΕΚ της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας και την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/21/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1243/2008 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2008.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς σκοπείται η τροποποίηση της σχετικής διάταξης των βασικών κανονισμών σύμφωνα με την οποία, όταν κατά την πρώτη πώληση εντός της Δημοκρατίας παρασκευάσματος για βρέφη ο παρασκευαστής του εν λόγω παρασκευάσματος ή ο αντιπρόσωπός του απαλλάσσονται της προβλεπόμενης σ’ αυτούς υποχρέωσης να ενημερώσουν σχετικά την αρμόδια αρχή, έχει υποχρέωση να προβεί στη σχετική ενημέρωση το πρόσωπο που εισάγει το εν λόγω παρασκεύασμα στη Δημοκρατία, όταν η χώρα από την οποία αυτό εισάγεται δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την προτεινόμενη τροποποίηση η υπό αναφορά υποχρέωση θα καλύπτει και την περίπτωση που το πρόσωπο εισάγει το πιο πάνω αναφερόμενο παρασκεύασμα στη Δημοκρατία από χώρα η οποία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τον εκπρόσωπο του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία για την ορθή μεταφορά στην εθνική νομοθεσία του άρθρου 9 της Οδηγίας 2006/141/ΕΚ. Ειδικότερα, το εν λόγω άρθρο, που προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά παρασκευάσματα για βρέφη έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή υπόδειγμα της σήμανσης των εν λόγω παρασκευασμάτων, εκ παραδρομής δεν ενσωματώθηκε ορθά στην εθνική νομοθεσία, με αποτέλεσμα να απαλλάσσονται από την εν λόγω υποχρέωση πρόσωπα που εισάγουν τέτοια παρασκευάσματα από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, η προτεινόμενη τροποποίηση αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στον πληρέστερο έλεγχο των παρασκευασμάτων για βρέφη και των παρασκευασμάτων δεύτερης βρεφικής ηλικίας. Περαιτέρω, με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική οικονομική επιβάρυνση στις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

9 Μαρτίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων