Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιαννάκης Θωμά
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους υπ’ αριθμόν 1 και 2 κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2010 και όλους μαζί τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου 2010.

Σημειώνεται ότι όλοι οι υπό συζήτηση κανονισμοί αφορούν σχέδια υπηρεσίας που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Βοηθού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στην Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα Τελωνεία [Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)], στο οποίο περιλήφθηκαν τα συνήθη καθήκοντα και προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις του ίδιου επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο κρατικό τομέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, μετά από μελέτη της οργάνωσης, στελέχωσης και βαθμολογικής διάρθρωσης των θέσεων της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα Τελωνεία, με σκοπό το διαχωρισμό των θέσεων Βοηθού Λειτουργού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας [Κλ. Α4 και Α7(ii)], για τις οποίες απαιτούνται διαζευκτικά προσόντα, αποφασίστηκαν η μεταφορά στην επιστημονική πυραμίδα των υπηρετούντων στις εν λόγω θέσεις υπαλλήλων οι οποίοι είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, καθώς και η σταδιακή δημιουργία νέας τεχνικής πυραμίδας με βαθμό εισδοχής την υπό συζήτηση θέση Βοηθού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις υλοποιήθηκαν με συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2007.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Τεχνικού Γεωργικών Ερευνών 1ης Τάξης [Κλ. Α8 και Α9(i)] στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, ώστε να καλυφθούν υπηρεσιακές ανάγκες, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών.

Σκοπός των τρίτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Χειριστή Ραντάρ στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία δημιουργήθηκε με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 4) του 2009 [Ν. 53(ΙΙ)/2009].

Σκοπός των τέταρτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Λειτουργού Διαχείρισης Α´ στο Υπουργείο Εσωτερικών [Κλ. Α11(ii)], η οποία δημιουργήθηκε με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 4) του 2009 [Ν. 53(II)/2009] και καθορίστηκε ως θέση προαγωγής για την υφιστάμενη θέση Λειτουργού Διαχείρισης (Κλ. Α8-Α10-Α11).

Σκοπός των πέμπτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Πολιτικής Άμυνας στην Πολιτική Άμυνα (Κλ. Α8-Α10-Α11), ώστε αφενός να διευρυνθούν οι ξένες γλώσσες που απαιτούνται, σύμφωνα με την ακολουθούμενη τα τελευταία χρόνια γενική πολιτική στη δημόσια υπηρεσία, και αφετέρου να αναβαθμιστεί το επίπεδο γνώσης των ξένων γλωσσών από καλή σε πολύ καλή γνώση.

Σκοπός των έκτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Υποδιοικητή στην Πολιτική Άμυνα [Κλ. Α14(ii)], η οποία δημιουργήθηκε με τον περί Προϋπολογισμού του 2010 Νόμο του 2009 [Ν. 67(II)/2009].

Σκοπός των έβδομων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Πρώτου Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως [Κλ. Α14(ii)].

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η εν λόγω θέση καθορίστηκε ως θέση προαγωγής με βάση τη γενικά ακολουθούμενη πολιτική και πρακτική που καθιερώθηκε στη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με την οποία, στις περιπτώσεις που δημιουργείται για πρώτη φορά θέση στην κλίμακα Α14(ii), η θέση αυτή για την πρώτη μόνο πλήρωσή της καθορίζεται ως θέση προαγωγής και στη συνέχεια με νέο σχέδιο υπηρεσίας μετατρέπεται σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 4) του 2009 [Ν. 53(II)/2009] δημιουργήθηκαν δύο από τις υπό συζήτηση θέσεις, οι κάτοχοι των οποίων θα προΐστανται της Αρχής κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων και της Αρχής Ίσης Μεταχείρισης και παράλληλα θα έχουν τη γενική εποπτεία των επιμέρους θεμάτων που χειρίζεται το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως.

Σημειώνεται ότι όλα τα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν με την αρμόδια για σχέδια υπηρεσίας Υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

9 Μαρτίου 2010

1.

Οι περί Τελωνείων (Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας) - Θέση Βοηθού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010.
2. Οι περί Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών - Θέση Τεχνικού Γεωργικών Ερευνών, 1ης Τάξης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010.
3. Οι περί Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας - Θέση Χειριστή Ραντάρ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010.
4. Οι περί Υπουργείου Εσωτερικών - Θέση Λειτουργού Διαχείρισης Α´ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010.
5. Οι περί Πολιτικής Άμυνας - Θέση Λειτουργού Πολιτικής Άμυνας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010.
6. Οι περί Πολιτικής Άμυνας - Θέση Υποδιοικητή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010.
7. Οι περί Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως - Θέση Πρώτου Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων