Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Πανίκος Χάμπας Σοφοκλής Φυττής
Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 5ης Νοεμβρίου 2009 και 18ης Φεβρουαρίου 2010. Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ο διευθυντής του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης και εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Η αγροτική οργάνωση “Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 33 του περί Γεωργικής Ασφαλίσεως Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Γεωργικής Ασφαλίσεως Κανονισμών, ώστε να αυξηθεί από 6% σε 10% το ποσοστό ασφαλίστρου που καταβάλλεται από τους ασφαλισμένους αγρότες για τα πυρηνόκαρπα και μηλοειδή γεωργικά προϊόντα, στα πλαίσια της γεωργικής τους ασφάλισης.

Σημειώνεται ότι οι υπό εξέταση κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και μελετήθηκαν από την επιτροπή μαζί με το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009», το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα σε νόμο από την ολομέλεια του σώματος.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών, ο διευθυντής του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης επισήμανε ότι η προτεινόμενη αύξηση του ασφαλίστρου είναι η χαμηλότερη δυνατή που θα μπορούσε να καθοριστεί, αφού, σύμφωνα με σχετική αναλογιστική μελέτη, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα για λογαριασμό του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης, υποδεικνύεται ότι το Σχέδιο Γεωργικής Ασφάλισης αντιμετωπίζει πρόβλημα βιωσιμότητας. Σύμφωνα με τον ίδιο, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα ουσιαστικά θα κληθούν να καταβάλουν 5% αντί 3% ποσοστό ασφαλίστρου επί των αναμενόμενων εισοδημάτων τους, καθώς το υπόλοιπο 5%, που αποτελεί το 50% του συνολικού ασφαλίστρου, καταβάλλεται από κυβερνητικούς πόρους.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο στάδιο της νομοτεχνικής επεξεργασίας των κανονισμών διαπιστώθηκε ότι στο κείμενό τους είχε περιληφθεί περαιτέρω διαφοροποίηση του ύψους του ασφαλίστρου που αφορά τα αμπέλια. Ωστόσο, επειδή η αναφερόμενη πιο πάνω τροποποίηση δεν τέθηκε ενώπιον της επιτροπής από τους αρμοδίους ούτε και έγινε οποιαδήποτε μνεία σε αυτή στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, κρίθηκε σκόπιμη η απάλειψή της έπειτα από σχετική συνεννόηση με τους αρμοδίους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Γεωργικής Ασφαλίσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010».

 

 

9 Μαρτίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων